MERSİN BŞB. BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER “İLKÖĞRETİM OKULLARINA HİÇBİR GEREKÇEYE  SIĞINMADAN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

abdullah - 17 Ocak 2023 Salı

MERSİN BŞB. BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER “İLKÖĞRETİM OKULLARINA HİÇBİR GEREKÇEYE SIĞINMADAN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

OKULLARA YARDIM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 2023 Yı­lı Ocak ayı 2. Bir­le­şim Top­lan­tı­sı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Otu­rum; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda ya­pıl­dı. Baş­kan Se­çer, gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­lar bu­gün açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan ‘Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’, Me­zit­li’de tar­tış­ma­la­ra ko­nu olan çok kat­lı bi­na ya­pı­mı, ken­te ka­zan­dı­rı­lan oku­ma sa­lon­la­rı gi­bi ko­nu­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. “Tüm şe­hit­le­ri­mi­ze, ve­fa ve şük­ran bor­cu­muz hiç bit­me­ye­ce­k” Baş­kan Se­çer, 11’nci ölüm yıl dö­nü­mün­de Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu Cum­hur­baş­ka­nı mer­hum Ra­uf Denk­taş'ın rah­met­le an­dı. Se­çer, “Denk­taş, öm­rü­nü Kıb­rıs da­va­sı­na ada­mış bir bü­yük sa­nat, si­ya­set ve dev­let ada­mı­dır. Denk­taş, Dok­tor Fa­zıl Kü­çük, Bü­lent Ece­vit ve Nec­met­tin Er­ba­kan baş­ta ol­mak üze­re; rah­me­te er­miş Kıb­rıs da­va­sın­da mü­ca­de­le eden bü­yük­le­ri­miz min­net, şük­ran ve rah­met­le anı­yo­rum. Tüm şe­hit­le­ri­mi­ze, ve­fa ve şük­ran bor­cu­mu­zun hiç bit­me­ye­ce­ği­nin bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ru­m” de­di. “Ken­ti­mi­ze ye­ni bir fes­ti­val da­ha ka­zan­dır­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ru­z” Bu­gün açı­lı­şı ya­pı­la­cak ‘Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’ hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren Se­çer, şun­la­rı söy­le­di: “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ken­ti­mi­ze ye­ni bir fes­ti­val da­ha ka­zan­dır­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. Mer­sin'de bir ilk ola­cak olan ‘Mer­sin Ede­bi­yat Fes­ti­va­li’mi­zin tüm ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dık. 3 gün sü­re­cek fes­ti­va­li­mi­zin açı­lı­şı­nı bu­gün bu­ra­da ya­ni Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre Mer­ke­zi’nde ya­pa­ca­ğız. Fes­ti­val bo­yun­ca bir­bi­rin­den de­ğer­li şa­ir ve ya­zar­la­rı ken­ti­miz­de ağır­la­ya­ca­ğız. Fes­ti­val kap­sa­mın­da genç ka­lem­le­ri­mi­zi ede­bi­yat dün­ya­sı­na ka­zan­dır­mak, ya­zın dün­ya­sı­na ye­ni hi­ka­ye­ler ar­ma­ğan et­mek üze­re bu yıl ilk de­fa li­se­li öğ­ren­ci­ler ara­sın­da dü­zen­le­di­ği­miz, ‘Hi­kâ­ye­ler­le Ku­şak­tan Ku­şa­ğa Mer­sin’ Anı­Hi­kâ­ye Ödü­lü’nü sa­hip­le­ri­ne ve­re­ce­ğiz. Yi­ne ge­çen yıl Mer­sin'e ka­zan­dır­dı­ğı­mız ‘Mer­sin Ro­man Ödü­lü’nün ikin­ci­si­ni ve İçel Sa­nat Ku­lü­bü’nün ilk kez dü­zen­le­di­ği ‘Reh­ber Ay­dın’ şi­ir ya­rış­ma­sın­da şa­ir­le­ri­miz ödül­le­ri­ni ala­cak­lar. Yi­ne Mer­sin Ede­bi­yat Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘İl­yas Ha­lil Öy­kü Ödü­lü’ de sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak. Fes­ti­val bo­yun­ca şi­ir ve mü­zik din­le­ti­le­ri, atöl­ye­ler ve söy­le­şi­ler­de sa­nat­se­ver­ler ile bu­lu­şa­cak. Ede­bi­ya­tı­mı­zın ün­lü isim­le­rin­den ya­zar ve şa­ir Na­zım Hik­met'in do­ğum gü­nü­nü fes­ti­va­li­miz­de hep bir­lik­te kut­la­ya­ca­ğız. Ar­ka­daş­la­rı­mız çok iyi ha­zır­lan­dı, çok emek ver­di­ler. Siz­le­ri ve ek­ran ba­şın­da­ki tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı 3 gün­lük ede­bi­yat şö­le­ni­mi­ze ka­tıl­ma­ya da­vet edi­yo­rum.” “Ka­mu­oyu vic­da­nın­da kar­şı­lı­ğı­nı bul­ma­yan bir du­rum bu­” Geç­ti­ği­miz bir­le­şim­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sın­da ko­nu­şu­lan Me­zit­li il­çe­sin­de ya­pı­mı gün­dem­de olan ze­min ka­tı üze­ri­ne ya­pı­la­cak 32 kat­lı bi­na ko­nu­su üze­rin­de tek­rar ko­nu­şul­du. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, ya­pı­nın geç­miş­ten ge­len sü­re­ci hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Baş­kan Se­çer, “Şah­si gö­rü­şüm; ka­mu­oyu vic­da­nın­da kar­şı­lı­ğı­nı bul­ma­yan bir du­rum bu. Onun için ben bu­ra­dan ko­nu açıl­dı­ğı için söy­lü­yo­rum. Hem Sa­yın Me­zit­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı’na hem de in­şa­atın mü­te­ah­hi­di­ne bu­ra­dan bir çağ­rı yap­mak is­ti­yo­rum. Bu ko­nu­nun tek­rar bir göz­den ge­çi­ri­lip, bel­ki re­vi­ze bir plan­la bu in­şa­atın de­va­mı­nın uy­gun ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. İkin­ci uya­rım da; baş­ta Mi­mar­lar Oda­sı ile İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı’na ve İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu’na. Her za­man si­vil top­lu­mun gü­cü­ne ina­nan bir si­ya­set­çi­yim ve si­vil top­lum­da han­gi ko­nu olur­sa ol­sun her­han­gi bir ta­raf tut­ma­dan, ta­raf­sız bir ta­vır­la gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek du­ru­mun­da­dı­r” de­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Se­çer, “U­mut edi­yo­rum, ya­kın bir za­man­da va­tan­daş­la­rı­mı­zı da mem­nun ede­cek, en azın­dan on­la­rın da en­di­şe­le­ri­ni gi­de­re­cek bir so­nuç­la bu ko­nu­yu bağ­la­rız. Mer­sin hal­kı­nın en­di­şe et­me­me­si ge­re­kir. Bü­yük­şe­hir ola­rak bu ko­nu­nun üze­rin­de­yiz. Yan­lış bir şey ya­pıl­ma­sı­na ke­sin­lik­le mü­sa­ade et­me­ye­ce­ği­mi­zi bil­me­le­ri­ni is­te­ri­m” di­ye ko­nuş­tu.    “İl­köğ­re­tim okul­la­rı­na hiç­bir ge­rek­çe­ye sı­ğın­ma­dan yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z” Baş­kan Se­çer, bir Mec­lis üye­si­nin Bü­yük­şe­hir’in okul­la­rın ba­zı ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­la­ma­sı hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri üze­ri­ne, “E­ği­tim bi­zim için de­ğer­li. Gö­re­ce ola­rak de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de­ki il­köğ­re­tim okul­la­rı­na hiç­bir ge­rek­çe­ye sı­ğın­ma­dan yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Mer­sin’de han­gi nok­ta­da bi­zim ku­ru­ma ait ya da ait ol­ma­yan so­run var­sa Bü­yük­şe­hir bir ye­rin­de mut­la­ka iliş­ki­len­di­ri­le­bi­li­yor ve­ya do­ğal ola­rak onun­la bağ­lan­tı ku­ru­la­bi­li­yor. Mil­li Eği­tim’le il­gi­li ko­nu­lar da bun­lar­dan bir ta­ne­si.  Bi­zim Mil­li Eği­tim’le ko­or­di­nas­yo­nu­muz son de­re­ce iyi. Bi­ze ora­dan da okul ai­le bir­lik­le­rin­den de ta­lep gel­se eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Bun­dan son­ra da has­sa­si­ye­ti­miz de­vam ede­ce­k” de­di.   “Ö­nü­müz­de­ki haf­ta­lar­da Hal Ma­hal­le­si Oku­ma Sa­lo­nu’nu aça­ca­ğı­z” Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu’nun Mer­sin’e ka­zan­dır­dık­la­rı çok gü­zel bir hiz­met ol­du­ğu­nu be­lir­ten Se­çer, ken­te oku­ma sa­lo­nu ka­zan­dır­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. “Ö­nü­müz­de­ki haf­ta­lar­da Hal Ma­hal­le­si Oku­ma Sa­lo­nu’nu aça­ca­ğı­z” bil­gi­si­ni pay­la­şan Se­çer, “Genç­le­ri­miz ko­şul­la­rı iti­ba­ri ile bü­yük sı­kın­tı­lar ya­şı­yor­lar. Bu­nu gör­mek la­zım. On­la­ra da­ha çok des­tek ol­ma­mız la­zı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Er­dem­li ka­na­li­zas­yon arıt­ma te­si­si ya­kın za­man­da iha­le aşa­ma­sı­na ge­çe­ce­k” Er­dem­li’nin sü­rek­li ge­liş­mek­te olan bir il­çe ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer, il­çe­ye ya­pı­la­cak olan ka­na­li­zas­yon arıt­ma te­si­sin­den söz ede­rek, “Yak­la­şık 15 mil­yon Av­ro’luk FRI­TII kap­sa­mın­da bir ça­lış­ma. Mü­şa­vir fir­ma yet­ki­li­le­ri şu an sa­ha­da, sa­ha etüt­le­ri ya­pı­la­cak son­ra­sın­da iha­le aşa­ma­sı­na ge­le­ce­k” de­di. “Me­zit­li iç­me su­yu için ikin­ci kez iha­le­ye çı­ka­ca­ğı­z” Me­zit­li iç­me su­yu iha­le­si­ne de çık­tık­la­rı­nı an­cak ip­tal et­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “O böl­ge­nin çok ge­niş bir kap­sa­mın­da ka­na­li­zas­yon art­ma so­ru­nu çö­zü­le­cek. Ora­dan ne şi­kâ­yet ge­lir­se in­san­lar hak­lı ama bu so­rum­lu­luk sa­de­ce be­nim de­ğil. 4 yıl­dır çır­pı­nı­yo­rum şu kre­di için, 4 yıl­dır koş­tu­ru­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.