MESKİ, HER YAŞTAN İNSANA SUYUN  ÖNEMİNİ ANLATMAYA DEVAM EDİYOR

abdullah - 17 Ocak 2023 Salı

MESKİ, HER YAŞTAN İNSANA SUYUN ÖNEMİNİ ANLATMAYA DEVAM EDİYOR

SUYUN ÖNEMİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin’in her kö­şe­sin­de ara­lık­sız de­vam eden alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, sos­yal et­kin­lik­ler­le de Mer­sin­li­le­rin ha­ya­tı­na do­ku­nan MES­Kİ, bu et­kin­lik­ler­le 2022 yı­lın­da yak­la­şık 40 bin ki­şi­ye ulaş­tı. MES­Kİ, su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­rin­den Dün­ya Su Gü­nü et­kin­lik­le­ri­ne, mü­ze ge­zi­le­rin­den stant­la­ra ka­dar bir­çok et­kin­lik­te su ta­sar­ru­fu­na dik­kat çek­ti. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de, Mer­sin’in her kö­şe­sin­de sür­dür­dü­ğü alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra sos­yal et­kin­lik­ler de ger­çek­leş­ti­ri­yor. MES­Kİ; su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­ri, ‘Dün­ya Su Gü­nü’ et­kin­lik­le­ri, Fil­tre Su Mü­ze­si ge­zi­si ve stant­lar­la yak­la­şık 40 bin ki­şi­ye ulaş­tı. 2022 yı­lın­da yak­la­şık 13 bin öğ­ren­ci­ye su ta­sar­ru­fu eği­ti­mi ve­ril­di Tüm dün­ya­da kü­re­sel ısın­ma ve ku­rak­lık teh­di­di­nin art­ma­sıy­la bir­lik­te, su­yu ko­ru­ma­nın ve ge­le­cek ne­sil­le­re ye­ter­li su bı­rak­ma­nın öne­mi­nin bi­lin­ciy­le ha­re­ket eden MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ba­sın Ya­yın ve Halk­la İliş­ki­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü; su­yun öne­mi, su kir­li­li­ği­nin yol aç­tı­ğı so­nuç­lar, çev­re­nin ko­run­ma­sı, su dön­gü­sü ve su ta­sar­ru­fu ko­nu­la­rın­da öğ­ren­ci eği­tim­le­ri­ne ara ver­me­den de­vam edi­yor. 2022 yı­lın­da­ki su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­riy­le yak­la­şık 7 bin 800 ilk ve or­ta­okul öğ­ren­ci­si; su­yun öne­mi, su ta­sar­ru­fu ve çev­re bi­lin­ci ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­di. Eği­tim­le­rin ar­dın­dan, MES­Kİ Arıt­ma Te­sis­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı ‘Ge­zi­ci Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı’ ara­cın­da su­dan ör­nek­ler ala­rak in­ce­le­me ya­pan öğ­ren­ci­ler, suy­la il­gi­li de­ney­ler ger­çek­leş­ti­re­rek ke­yif­li da­ki­ka­lar ya­şa­dı. MES­Kİ’nin yıl bo­yu de­vam eden Fil­tre Su Mü­ze­si zi­ya­ret­le­rin­de ise, top­lam 2 bin 204 öğ­ren­ci­ye te­si­sin ta­ri­hi, kay­nak­tan bar­da­ğa su­yun öy­kü­sü ve su ta­sar­ru­fu­nun öne­mi an­la­tıl­dı.MES­Kİ, 7’den 70’e tüm Mer­sin­li­le­re su­yun öne­mi­ni an­lat­ma­ya de­vam edi­yor 22 Mart Dün­ya Su Gü­nü’nü ban­do, kon­ser, ma­sal­cı ab­la, zum­ba ve Ca­po­ei­ra Show gi­bi eğ­len­ce­li et­kin­lik­ler­le coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­la­yan MES­Kİ’nin et­kin­lik­le­ri­ne, 7’den 70’e yak­la­şık 40 bin ki­şi ka­tı­lım sağ­la­dı. Dün­ya Su Gü­nü kap­sa­mın­da 13 il­çe­de su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­ri­ne de­vam eden MES­Kİ, top­lam 2 bin 505 öğ­ren­ci­ye su ta­sar­ru­fu hak­kın­da kap­sam­lı su­num­lar ger­çek­leş­tir­di. 2127 Ka­sım Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı kap­sa­mın­da ise ana­oku­lu, il­ko­kul ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ne su ta­sar­ru­fu ile ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın öne­mi an­la­tıl­dı.Ay­rı­ca, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dü­zen­le­di­ği fes­ti­val ve et­kin­lik­ler­de stant açan MES­Kİ, yak­la­şık 22 bin 920 ki­şi­ye ula­şa­rak, va­tan­daş­la­rı su­yu bi­linç­li kul­lan­ma, ge­rek­siz ye­re har­ca­ma­ma, ge­le­cek ne­sil­le­re su­yu bı­rak­ma­nın öne­mi gi­bi ha­ya­ti ko­nu­lar­da bil­gi­len­dir­di. Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si ile bir­lik­te et­kin­lik­le­re ka­tı­lan MES­Kİ, su ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da dik­kat çe­ki­ci ça­lış­ma­la­ra im­za at­tı. Ok: “Da­ha bi­linç­li ve du­yar­lı bi­rey­ler ye­tiş­me­si­ne kat­kı sun­ma­yı amaç­lı­yo­ru­z”MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ba­sın Ya­yın ve Halk­la İliş­ki­ler Şu­be Mü­dü­rü Ya­şar Ok, su­yun ge­le­cek ne­sil­ler için ha­ya­ti öne­mi­ni vur­gu­la­ya­rak, “Mer­sin’in tüm il­çe­le­rin­de, kü­çük­ten bü­yü­ğe her­ke­se su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­ri ver­me­ye ve su­yun öne­mi­ne dik­kat çek­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­ri­miz­de, ya­rı­nın bü­yük­le­ri­nin da­ha bi­linç­li ve du­yar­lı bi­rey­ler ola­rak ye­tiş­me­si­ne kat­kı sun­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Su kay­nak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı bi­lin­ciy­le ver­di­ği­miz eği­tim­ler sa­ye­sin­de ön­ce öğ­ren­ci­le­re, da­ha son­ra ai­le­le­ri­ne ve çev­re­si­ne ula­şa­rak et­ki­le­şim sa­yı­mı­zı ar­tı­rı­yo­ruz. Sos­yal ve kül­tü­rel et­kin­lik­le­ri­mi­zi, her ge­çen yıl ar­tı­ra­rak sür­dür­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.