TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL OKUMA SALONU MERSİN’DE AÇILDI

abdullah - 17 Ocak 2023 Salı

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL OKUMA SALONU MERSİN’DE AÇILDI

OKUMA SALONU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer ta­ra­fın­dan açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len “Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu­” va­tan­daş­lar­dan bü­yük be­ğe­ni al­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, “Mer­sin Yük­se­li­yor, 41 Ke­re Müj­de, 41 Ye­ni Açı­lı­ş” mot­to­suy­la baş­lat­tı­ğı açı­lış­la­rın 5’in­ci­si “Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu­” ol­du. Yüz­ler­ce Mer­sin­li’nin ka­tıl­dı­ğı açı­lış­ta, ya­zar Ah­met Ümit ve Prof. Dr. Onur Bil­ge Ku­la da yer al­dı. “Ad­re­s” ile Mer­sin di­ji­tal bir kü­tüp­ha­ne ka­zan­dı Me­zit­li il­çe­sin­de yer alan Kül­tür Park içe­ri­sin­de ken­te ka­zan­dı­rı­lan Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu’ndan her yaş­tan va­tan­daş üc­ret­siz ola­rak fay­da­la­na­bi­li­yor. 800 met­re­ka­re­lik ka­pa­lı ala­nı ile 150 ki­şi­lik ka­pa­si­te­ye sa­hip sa­lon­da 16 bil­gi­sa­yar ve fark­lı ka­te­go­ri­ler­de 12 bin ki­tap bu­lu­nu­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu’yla Mer­sin’e di­ji­tal bir kü­tüp­ha­ne de ka­zan­dır­dı. Kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­cak ça­lış­ma­la­rın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler cep te­le­fon­la­rı ve tab­let­le­riy­le ‘Ad­res’e eri­şim sağ­la­ya­bi­le­cek. Öte yan­dan oku­ma sa­lo­nu­na ge­len va­tan­daş­lar; çay, kah­ve ve in­ter­net hiz­met­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ya­rar­la­na­bi­li­yor. Sa­lo­nu kul­la­nan va­tan­daş­la­ra Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si ta­ra­fın­dan her gün sı­cak çor­ba ik­ra­mın­da da bu­lu­nu­lu­yor. Oku­ma sa­lo­nu­nun ya­nı­na ku­ru­lan Mo­bil Ka­fe ile de 3 kap ye­me­ğin 6 li­ra­ya su­nul­du­ğu Ma­hal­le Mut­fa­ğı hiz­me­ti de ve­ri­li­yor. Emek­li­sin­den özel bi­re­yi­ne; Mer­sin’de her­ke­sin ‘Ad­res’i bel­li Oku­ma Sa­lo­nu­nu kul­la­nan özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler­den Ni­met Al­tın, sa­lo­nun özel bi­rey­le­rin kul­la­nı­mı­na uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın ken­di­si­ni çok mut­lu et­ti­ği­ni söy­le­di.  Al­tın, “Ben bu­ra­dan geç­tik­çe ‘A­ca­ba bu­ra­ya ram­pa ola­cak mı? Bi­ze uy­gun ya­pı­la­cak mı?’ di­ye dü­şü­nü­yor­dum, gö­rün­ce çok mut­lu ol­dum. Bi­zim bir oku­ma gru­bu­muz var. Ta­nı­dık, ta­nı­ma­dık en­gel­li ve en­gel­siz bi­rey­ler­le haf­ta­nın bir gü­nü, ka­fe­ler­de dur­ma­ya ça­lı­şı­yor­duk. Bi­ze uy­gun ol­mu­yor­du. Ram­pa­sız ol­du­ğun­dan ve akü­lü san­dal­ye­ler çok yer kap­la­dı­ğı için ra­hat ede­mi­yor­duk. Ama bu­ra­sı muh­te­şem, tam bi­ze gö­re. 1020 ki­şi­lik grup­lar ha­lin­de oku­ma­lar ya­pı­yor­duk ve bir sü­re ara ver­miş­tik. Bu­ra­sı sa­ye­sin­de tek­rar ak­tif­leş­ti­re­ce­ği­z” de­di.