MECLİS BAŞKANI KAYA: “AĞIRLIK  NOKTAMIZ E-İHRACAT OLMALIDIR”

abdullah - 16 Ocak 2023 Pazartesi

MECLİS BAŞKANI KAYA: “AĞIRLIK NOKTAMIZ E-İHRACAT OLMALIDIR”

E-İHRACAT

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, dün­ya eko­no­mi­si ve re­ka­be­tin ar­tık çok da­ha hız­lı bir şe­kil­de de­ğiş­ti­ği­ni ve bu hı­za ayak uy­dur­ma­nın ise en doğ­ru yo­lu­nun tek­no­lo­ji­yi et­kin şe­kil­de kul­lan­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. “2023 yı­lın­da da ih­ra­ca­tın ve eti­ca­re­tin ge­liş­me­si­ne Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak des­te­ği­niz ola­cak mı?” so­ru­mu­za ce­vap ve­ren Mec­lis Baş­ka­nı Ka­ya “Siz­le­rin de ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­niz üze­re ar­tık ge­li­şen dün­ya­da her şey bir te­le­fo­nun içe­ri­sin­de, dün­ya bir te­le­fo­nun içe­ri­sin­de. Bu­ra­da ağır­lık­lı nok­ta­mız eti­ca­ret­ten zi­ya­de eih­ra­cat ol­ma­lı­dı­r” de­di. Ti­ca­ret ken­di­li­ğin­den yay­gın­laş­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Mu­rat Ka­ya “Bu­ra­da önem­li olan eih­ra­cat nok­ta­sın­da ne­ler ya­pa­bi­lir. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak eih­ra­cat bi­zim he­def­le­ri­miz­den bi­ri ola­cak­tır. Üye­le­ri­mi­ze eih­ra­ca­tı, tam an­la­mıy­la an­la­tıp yay­gın­laş­tı­ra­rak ih­ra­cat ka­pa­si­te­si­ni böl­ge­mi­zin ar­tır­mak, üre­ti­ci­nin ma­lı­nı da­ha de­ğer­li ha­le ge­tir­mek ih­ra­cat ya­pan fir­ma­la­rı­mı­zın ih­ra­ca­tı­nın iki­ye üçe kat­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak ve bu­nun­la il­gi­li alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı yap­mak as­li gö­re­vi­miz ola­cak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.