TEPEBAĞLI, KADROLU  İŞÇİ YEVMİYELERİNE  YÜZDE 35 ZAM YAPTI

abdullah - 16 Ocak 2023 Pazartesi

TEPEBAĞLI, KADROLU İŞÇİ YEVMİYELERİNE YÜZDE 35 ZAM YAPTI

TEPEBAĞLI ZAM YAPTI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı Mer­sin 1 No­lu Şu­be tem­sil­ci­le­ri ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ile kad­ro­lu iş­çi yev­mi­ye­le­ri­ne yüz­de 35 zam ya­pıl­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, im­za tö­re­ni son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren ça­lı­şan­la­rın hak­la­rı­nı ver­dik­le­ri­ni ve ver­me­ye de de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek “Ben ön­ce­lik­le şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ve ai­le­le­ri­nin en iyi şart­lar­da ya­şa­ma­sı bi­zim için çok önem­li­dir. Biz Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak üze­ri­mi­ze dü­şe­ni her za­man so­nu­na ka­dar ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Bu­gün kad­ro­lu iş­çi yev­mi­ye­le­ri­ne yüz­de 35 ora­nın­da bir zam yap­tık. Biz­ler im­kan­la­rı­mız da­hi­lin­de en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. İş­çin ça­lı­şa­nın alın te­rin­den ta­sar­ruf ol­maz. Bir ta­sar­ruf ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa bu­nu biz baş­ka bir ka­lem­de ya­pa­rız ama ça­lı­şan­la­rı­mı­zı as­la mağ­dur et­me­yiz. Bu yüz­de 35 ora­nın­da­ki zam kad­ro­lu iş­çi­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­sun. Rab­bim ağız ta­dıy­la har­ca­ma­yı na­sip et­si­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.