BÜYÜKŞEHİR’İN SANATA KATKILARI SÜRÜYOR

abdullah - 12 Ocak 2023 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR’İN SANATA KATKILARI SÜRÜYOR

SANATA KATKI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bün­ye­sin­de yü­rüt­tü­ğü kül­tür sa­nat et­kin­lik­le­ri­nin ya­nı sı­ra, kent­te bu­lu­nan sa­nat­çı­la­rı da des­tek­le­ye­rek, sa­nat­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Ken­tin önem­li sa­nat­çı­la­rın­dan olan Bü­lent Ak­baş’ın ‘Mer­sin Ke­le­bek­le­ri Fo­toğ­raf Ser­gi­si’ne des­tek ve­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­rı sa­nat eser­le­riy­le bu­luş­tur­ma­ya de­vam edi­yor. İçel Sa­nat Ku­lü­bü iş bir­li­ği ile açı­lan ser­gi­ye Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­san Gök­bel, İçel Sa­nat Ku­lü­bü Baş­ka­nı Me­cit Bas­kın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Dai­re Baş­kan­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Bü­lent Ak­baş’ın 10 yıl­lık ça­lış­ma­la­rı­nın ürü­nü olan ‘Mer­sin Ke­le­bek­le­ri’ ça­lış­ma­sı, Mer­sin’de yer alan en­de­mik ke­le­bek tür­le­ri­nin ya­nı sı­ra, göç ro­ta­sın­da Mer­sin olan ke­le­bek­le­rin fo­toğ­raf­la­rı­nı da kap­sı­yor. 112 ke­le­bek tü­rü­nün fo­toğ­raf­la­rı­nın yer al­dı­ğı ser­gi, 21 Ocak ta­ri­hi­ne ka­dar İçel Sa­nat Ku­lü­bü’nde sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak. Ak­baş: “Ül­ke­miz­de­ki 410 ke­le­bek tü­rün­den 198’si ken­ti­miz­de ya­şı­yo­r” Ser­gi­nin içe­ri­ği ve hi­ka­ye­si hak­kın­da bil­gi ve­ren Bü­lent Ak­baş, “Tür­ki­ye'de 410 tür ke­le­bek be­lir­len­miş. 410 tür­den 198 tü­rü Mer­sin’de ya­şı­yor. Mer­sin, ke­le­bek açı­sın­dan zen­gin bir şeh­ri­miz. Ben 910 se­ne­den be­ri Mer­sin ke­le­bek­le­ri­nin fo­toğ­ra­fı­nı çe­ki­yo­ru­m” der­ken, kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür ede­rek, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le bu eser­ler mey­da­na çık­tı­” de­di. Gök­bel: “Be­le­di­ye­mi­zin kül­tü­rel fa­ali­yet­le­ri, ken­tin her ye­ri­ne ya­yıl­dı­” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­san Gök­bel, İçel Sa­nat Ku­lü­bü ile or­tak et­kin­lik­le­re im­za at­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu­ra­da çok gü­zel eser­ler var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, bu ser­gi­de kat­kı­mız ol­ma­sın­dan da mem­nu­ni­yet du­yu­yo­rum. Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­miz çok cid­di ça­lış­ma­la­ra gir­di. Be­le­di­ye’nin sa­nat­la il­gi­li bi­rim­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da, ehil ve işi­ni bi­len sa­nat­çı­lar alın­dı. Bu ti­yat­ro­da da ol­du, kent or­kes­tra­sın­da da ol­du, halk oyun­la­rın­da da ol­du. Et­kin­lik­le­ri­miz çok faz­la. Es­ki­den sa­de­ce Kon­gre Mer­ke­zi’nde ya­pı­lan et­kin­lik­le­ri­miz; ar­tık Ye­ni­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin sa­lon­la­rın­da, Me­zit­li Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür Mer­ke­zi’nde ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Okul­la­ra gi­ril­me­ye baş­lan­dı­” de­di. Öz­dül­ger: “Bü­yük­şe­hir ola­rak, kül­tü­rel ve sa­nat­sal de­ğer­le­ri­mi­zin far­kın­da­yı­z” Mer­sin’in kül­tü­rel ve sa­nat­sal an­lam­da zen­gin­lik­le­riy­le meş­hur bir şe­hir ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü ve Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, “De­ğer­li fo­toğ­raf sa­nat­çı­mız Sa­yın Bü­lent Ak­baş’ın ser­gi­si­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor ol­ma­nın ve bu açı­lış­ta ken­di­siy­le bir ara­da ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bi­zim ama­cı­mız Mer­sin’de­ki fo­toğ­raf­çı, ede­bi­yat­çı, ya­zar, or­kes­tra sa­nat­çı­sı, ti­yat­ro sa­nat­çı­sı, çi­zer­ler gi­bi böy­le­si­ne kıy­met­li sa­nat­çı­la­ra ver­di­ği­miz de­ğe­ri, gös­ter­di­ği­miz öze­ni, hal­kı­mız­la bü­tün­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak kül­tü­rel ve sa­nat­sal de­ğer­le­ri­mi­zin far­kın­da­yı­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Bas­kın: “Sa­yın Va­hap Se­çer’le bir­lik­te, Mer­sin’de kül­tü­rel et­kin­lik­le­rin art­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ru­z” İçel Sa­nat Ku­lü­bü Baş­ka­nı Me­cit Bas­kın, ku­lü­bün bir­çok ta­nı­tı­ma, söy­le­şi­ye ve ser­gi­ye ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu­gün de de­ğer­li bü­yü­ğü­müz, sev­gi­li ağa­be­yi­miz Bü­lent Ak­baş'ın ko­lek­si­yo­nun­dan ke­le­bek­le­ri bir­lik­te iz­li­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Va­hap Se­çer’le bir­lik­te, Mer­sin’de kül­tü­rel et­kin­lik­le­rin art­tı­ğı­na vur­gu ya­pan Bas­kın, “Bu ser­gi­nin oluş­ma­sın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer’in ve de­ğer­li kad­ro­su­nun emek­le­ri ve ira­de­le­ri var­dır. On­la­ra, bu ser­gi­nin ger­çek­leş­me­si­ne olan des­tek­le­ri ve ça­ba­la­rı için çok te­şek­kür ede­rim. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yap­tı­ğı bu gü­zel iş­ler­le, il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne de ön­cü ve lo­ko­mo­tif ol­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la bu et­ki­nin ar­ta­rak sür­dü­ğü­nü göz­lem­li­yo­ruz ” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.