BÜYÜKŞEHİR, KADINLARA GELİR  KAPISI OLMAYA DEVAM EDİYOR

abdullah - 12 Ocak 2023 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR, KADINLARA GELİR KAPISI OLMAYA DEVAM EDİYOR

KADINLARA GELİR KAPISI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üre­ti­ci ka­dın­la­ra des­tek ver­mek ve üre­ti­ci ka­dın eme­ği­nin gö­rü­nür­lü­ğü­nü ar­tır­mak için ha­ya­ta ge­çir­di­ği ‘Ü­re­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı’, kent ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­ter­me­ye de­vam edi­yor. Son ola­rak Ak­de­niz il­çe­sin­de yer alan Yo­ğurt Pa­za­rı’nda ku­ru­lan stant­la­rın ba­şı­na ge­çen üre­ti­ci ka­dın­lar, el eme­ği göz nu­ru ürün­le­ri­ni ka­zan­ca dö­nüş­tü­rüp,  sos­yal­leş­me fır­sa­tı bul­du.Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ‘Ü­re­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı’, ka­dın­la­ra ge­lir ka­pı­sı ol­ma­ya de­vam edi­yor. Her ay fark­lı lo­kas­yon­lar­da ku­ru­lan üre­ti­ci ka­dın stant­la­rı­nın son ad­re­si, Ak­de­niz il­çe­sin­de yer alan Yo­ğurt Pa­za­rı ol­du. Pa­zar ala­nın­da ku­ru­lan stant­la­rın ba­şı­na ge­çen üre­ti­ci ka­dın­lar, bir­bi­rin­den de­ğer­li el eme­ği ve do­ğal ürün­le­ri sa­tı­şa sun­du. Mer­sin­li­le­rin de yo­ğun il­gi­si­ne sah­ne olan pa­zar­da bal, ku­ru mey­ve­ler, eriş­te­ler, ev ye­mek­le­ri, or­ga­nik seb­ze­ler gi­bi bir­çok ürün sa­tı­şa su­nul­du. Ku­ru­lan pa­zar­da va­tan­daş­lar do­ğal ürün­le­rin, ka­dın­lar ise ka­zanç el­de et­me­nin ta­dı­nı çı­kar­dı. “Bu­ra­da­ki di­ğer ka­dın­lar­la fi­kir alış ve­ri­şi ya­pı­yo­ru­z” Pa­zar­da stant açan üre­ti­ci ka­dın­lar­dan Sel­ma Yıl­maz, yak­la­şık 2 yıl­dır üre­ti­ci ka­dın stant­la­rın­da ye al­dı­ğı­nı ve çok mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bü­yük­şe­hir’in, ula­şı­mı­na da yar­dım­cı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yıl­maz, “To­ros­lar’a bağ­lı Çam­lı­de­re Kö­yü’nden ge­li­yo­rum. Bü­yük­şe­hir’in gö­rev­li­le­ri sa­bah­tan gel­di­ler, be­ni evim­den alıp bu­ra­ya ge­tir­di­ler, pa­zar bi­tin­ce de ge­ri gö­tü­re­cek­ler. O ka­dar mut­lu­yum ki bu­nun için. Böy­le gü­zel et­kin­lik­ler için Bü­yük­şe­hir’e çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. Stant­tan el­de et­ti­ği ge­lir­le ço­cuk­la­rı­nı okut­tu­ğu­nu ifa­de eden Yıl­maz, “Hem ken­di pa­ra­mı­zı ka­za­nı­yo­ruz, hem de sos­yal­le­şe­rek ye­ni ar­ka­daş­lar edi­ni­yo­ruz. İki ço­cuk oku­tu­yo­rum. El­de et­ti­ğim ge­lir on­la­ra fay­da sağ­lı­yor, harç­lık ve­re­bi­li­yo­ruz, eşi­miz­den pa­ra is­te­mi­yo­ruz. Çok gü­zel bir şey. Ay­nı za­man­da sos­yal­le­şi­yo­ruz, baş­ka in­san­la­rı gör­dük­çe in­sa­nın fi­kir­le­ri de ge­niş­li­yor. Fi­kir alış­ve­ri­şi ya­pı­yo­ruz. Çok mem­nu­nu­z” di­ye ko­nuş­tu. “İn­san­la­ra sağ­lık­lı ürün­ler su­nu­yo­ru­z” Pa­zar­da stant açan üre­ti­ci ka­dın­lar­dan Emi­ne Erik ise, hem in­san­la­rı sağ­lık­lı ürün­ler­le bu­luş­tur­mak, hem de ka­zanç el­de et­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di. Erik, “Ar­tık or­ga­nik faz­la bir şey kal­ma­dı, mil­let ara­sa da bu­la­mı­yor. Eli­miz­den gel­di­ğin­ce, in­san­la­ra sağ­lık­lı ürün­ler üret­me­ye ça­lı­şı­yor ve ay­nı za­man­da evi­mi­ze kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Üret­tik­le­ri ürün­le­ri ta­nıt­mak ve evi­ne kat­kı­da bu­lun­mak is­te­yen çok ka­dın var. Eli­ne fır­sat geç­se, o ka­dar be­ce­rik­li ka­dın­la­rı­mız var ki. Ay­rı­ca de­ği­şik in­san­lar ta­nı­yo­ruz, ben çok mem­nu­num ger­çek­te­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “E­vi­mi­zin büt­çe­si­ne de kat­kı olu­yo­r” Sel­ma Yıl­dız Ar­ca da, Bü­yük­şe­hir’in ka­dın­la­rı des­tek­le­me­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek, “Nar ek­şi­si, ken­di ya­pı­mım çö­rek otu ya­ğı ve pek­mez­le­rim var. Ay­rı­ca ev ye­mek­le­ri üre­ti­yo­rum. Da­ha ön­ce Na­ren­ci­ye Fes­ti­va­li’ne de ka­tıl­mış­tım, bu ikin­ci ka­tı­lı­şım. Çok gü­zel, çok be­ğen­dim. Bü­yük­şe­hir’in bi­ze bu im­kâ­nı sağ­la­ma­sı çok gü­zel bir şey. Ço­cuk oku­tu­yo­ruz ve evi­mi­ze de mad­di ola­rak kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ru­z” de­di.