BÜYÜKŞEHİR, ‘DOSTHANE’DE BUGÜNE KADAR TOPLAM 1.387 HASTA VE YAKININI AĞIRLADI

abdullah - 12 Ocak 2023 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR, ‘DOSTHANE’DE BUGÜNE KADAR TOPLAM 1.387 HASTA VE YAKININI AĞIRLADI

DOSTHANE

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de ha­ya­ta ge­çir­di­ği ‘Dost­ha­ne’ hiz­me­ti ile uzak il­çe­ler­den kent mer­ke­zi­ne ge­len has­ta ve ya­kın­la­rı­nı ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir’in bu hiz­me­ti, has­ta­lık sü­re­cin­de uzak il­çe­ler­den kent mer­ke­zi­ne ge­len ve ka­la­cak ye­ri ol­ma­yan va­tan­daş­la­ra der­man olu­yor. 18 Ocak 2021 ta­ri­hin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je ile top­lam­da 1.387 has­ta ve ya­kı­nı, Bü­yük­şe­hir’in ko­nak­la­ma hiz­me­tin­den ya­rar­lan­dı. Pro­je­de; has­ta ve ya­kın­la­rı­na ko­nak­la­ma dı­şın­da sa­bah kah­val­tı­sı, ak­şam ye­me­ği ve has­ta­ne­ye ser­vis hiz­me­ti de su­nu­lu­yor. Ayak­ta ya da ya­ta­rak te­da­vi gö­ren has­ta ve ya­kın­la­rı 30 gün, On­ko­lo­ji ser­vi­sin­de te­da­vi gö­ren has­ta ve ya­kın­la­rı ise 45 gün bo­yun­ca hiz­met­ten fay­da­la­na­bi­li­yor. Yu­mu­şak: “Dost ka­pı­mız her za­man için her­ke­se açı­k” Uzak il­çe­ler­den te­da­vi için has­ta­ne­le­re ge­len has­ta ve ya­kın­la­rı­nı ağır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen ‘Dost­ha­ne’ So­rum­lu­su Di­la Yu­mu­şak, “Hiz­me­te gir­di­ğin­den bu ya­na 645 has­ta ve 742 has­ta ya­kı­nı ol­mak üze­re, top­lam­da 1.387 mi­sa­fi­ri­mi­zi bu­ra­da ağır­la­dık. Dost­ha­ne’de sa­bah kah­val­tı­sı, ak­şam ye­me­ği, psi­ko­lo­jik ve sos­yal des­tek hiz­me­ti­miz ile otel ve has­ta­ne ara­sın­da trans­fer hiz­me­ti­miz var. 18 ya­şın üze­rin­de has­ta­mız var­sa bir re­fa­kat­çi, 18 ya­şı­nın al­tın­da ise 2 re­fa­kat­çi ko­nak­la­ya­bi­li­yo­r” de­di. Uzak il­çe­ler­den ge­len ve ko­nak­la­ma sı­kın­tı­sı ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı, ev­le­rin­de­ki ra­hat­lı­ğı arat­ma­ya­cak şe­kil­de ağır­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Yu­mu­şak, “Yo­ğun ba­kım­da te­da­vi gö­ren, on­ko­lo­ji te­da­vi­si gö­ren mi­sa­fir­le­ri­miz de olu­yor. On­la­rın te­da­vi­le­ri çok da­ha uzun sü­rü­yor. Biz on­la­rı da bu­ra­da üc­ret­siz ağır­lı­yo­ruz. Psi­ko­lo­ğu­muz her haf­ta ge­li­yor, mi­sa­fir­le­ri­miz­le ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­ti­ri­yor. Bir ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu tak­dir­de biz­le­re ula­şa­bi­li­yor­lar. Dost ka­pı­mız her za­man için her­ke­se açık. Mi­sa­fir­le­ri­mi­zi bu­ra­da ağır­la­mak­tan bü­yük mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz. Ne za­man is­ter­ler­se bi­ze baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­lir­ler, mem­nu­ni­yet­le on­la­rı ağır­la­rı­z” de­di. “Ken­di evi­miz­den bi­le da­ha ra­ha­t”On­ko­lo­ji ser­vi­sin­de te­da­vi gö­ren eşi Fa­di­me Kı­lınç’la bir­lik­te Boz­ya­zı’dan kent mer­ke­zi­ne gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ab­dul­ka­dir Kı­lınç, “Çift­çi­lik­le uğ­ra­şı­yo­ruz, dar ge­lir­li­yiz. Bü­yük­şe­hir’in bu­ra­da ver­di­ği hiz­met ni­met de­ğil, ga­ni­met­tir as­lın­da. Es­ki­den has­ta­la­rı­mız ol­du­ğu za­man, ge­li­yor­duk mu­aye­ne olu­yor­duk. Otel­ler­de sü­rü­nü­yor­duk, her şey pa­ra­lıy­dı. Şim­di ise bu­ra­ya gel­dik, evi­miz­den da­ha ra­ha­tız. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Per­so­nel­ler iyi il­gi­le­ni­yor, çok mem­nu­nuz. Sa­bah kah­val­tı­mı­zı ve­ri­yor­lar, öğ­len ye­me­ği­mi­zi ve­ri­yor­lar, biz­ler için bu­lun­maz bir ni­me­t” di­ye ko­nuş­tu. Bir ay­dan faz­la bir sü­re mi­sa­fir edil­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Kı­lınç, “Ra­hat et­tik, bu­ra­dan has­ta­ne­ye gi­dip ge­li­yo­ruz, ser­vi­si var, saa­tin­de ge­li­yor, has­ta­ne­ye gö­tü­rüp ge­ti­ri­yor. Biz bu­ra­da gur­bet­lik çek­me­dik. Er­dem­li’de kar­de­şim var. Er­dem­li’ye gi­dip gel­mek­ten ve­ya otel­ler­de bir sü­rü pa­ray­la kal­mak­tan da­ha iyi. Ken­di evi­miz­den bi­le da­ha avan­taj­lı ol­du. Hiç­bir yer bu ka­dar il­gi ala­ka gös­ter­mez­di, bu im­kân­lar ol­ma­sa biz bu­ra­da pe­ri­şan­dı­k” de­di. “Da­ha ön­ce­le­ri gü­nü­bir­lik kö­ye dön­mek zo­run­da ka­lı­yor­du­k” Gül­nar’dan mu­aye­ne için kent mer­ke­zi­ne gel­di­ği­ni, an­cak dok­to­ru ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne 30 gün­lük bir te­da­vi ön­gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­yen Ha­san Yıl­dız, “Dost­ha­ne’de sa­bah kah­val­tı­mı­zı, ak­şam ye­me­ği­mi­zi ve­ri­yor­lar. Has­ta­ne­ye gi­dip te­da­vi­mi­zi olup dö­nü­yo­ruz. Çok ra­ha­tız bu­ra­da. Ve­li­ni­met bu. Bi­zim gi­bi im­kâ­nı ol­ma­yan ki­şi­ler için çok iyi. Ben bu­ra­da evim­den da­ha ra­ha­tım. Te­miz­li­ği ol­sun, ik­ra­mı ol­sun, ge­ti­rip gö­tür­me­si, ye­me iç­me­si; pa­ra­sal yön­den işin için­den çı­ka­maz­dık. Da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da has­ta ol­du­ğu­muz­da gü­nü­bir­lik ge­lip, ka­la­cak ye­ri­miz ol­ma­dı­ğın­dan kö­yü­mü­ze tek­rar dö­nü­yor­duk. Ame­li­yat olu­yor­duk, gü­nü­bir­lik dö­nü­yor­duk. O yüz­den bu çok bü­yük bir hiz­met. ‘Her­han­gi bir ih­ti­ya­cı­nız olur­sa söy­le­yin’ di­yor­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin hiz­me­ti ol­du­ğu için de mem­nun olu­yo­ruz, ce­bi­miz­den 5 ku­ruş çık­ma­dan ge­lip gi­di­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bü­yük­şe­hir’in dost ka­pı­sı­nın açık ol­ma­sı biz­le­ri çok mem­nun edi­yo­r” Mut il­çe­sin­den te­da­vi için kent mer­ke­zi­ne gel­di­ği­ni söy­le­yen Fat­ma Göz, “Hiz­met çok gü­zel, çok mem­nun kal­dık. Ön­ce­le­ri dü­şü­nür­dük, ‘Ne­re­de ka­la­ca­ğız, ne ya­pa­ca­ğız?’ di­ye, ama bu­ra­yı du­yun­ca mem­nun ol­duk. Ye­me­ği­miz iyi, ra­ha­tı­mız iyi. Da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da gel­di­ği­miz­de ka­la­mı­yor­duk, ge­lip ge­ri dö­nü­yor­duk. Zor olu­yor­du, ama şim­di çok mem­nu­nuz. Haf­ta­da 2 gün te­da­vi alı­yo­rum, al­ma­dı­ğım za­man da bu­ra­da ka­la­bi­li­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Fat­ma Göz’ün eşi Meh­met Ali Göz ise, “Al­lah ra­zı ol­sun, ra­hat edi­yo­ruz, ge­ti­rip gö­tü­rü­yor­lar. Ar­ka­daş­lar iyi. Da­ha ön­ce­ki dö­nem­ler­de böy­le bir şey du­yup gör­me­miş­tik. Sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ğin ama­cı bu­dur, Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. Hiz­met baş­ka bir şey. Bun­dan iyi­si can sağ­lı­ğı. Bü­yük­şe­hir’in dost ka­pı­sı­nın açık ol­ma­sı biz­le­ri çok mem­nun edi­yo­r” de­di.