MERSİNLİLER KUVAYI MİLLİYE  DESTANI’NI YENİDEN YAŞADI

abdullah - 7 Ocak 2023 Cumartesi

MERSİNLİLER KUVAYI MİLLİYE DESTANI’NI YENİDEN YAŞADI

KUVAYİ MİLLİYE DESTANI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 3 Ocak Mer­sin’in düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 101.yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­te, sa­nat­çı Tur­han Alı­cı’nın su­nu­muy­la Na­zım Hik­met’in eş­siz eser­le­rin­den bi­ri­si olan Ku­va­yı Mil­li­ye Des­ta­nı’nı Mer­sin­li­ler­le bu­luş­tur­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda dü­zen­le­nen ‘Tür­kü, Şi­ir ve Slayt­lar­la Ku­va­yı Mil­li­ye Des­ta­nı’ gös­te­ri­sin­de, Tur­han Alı­cı ve di­ğer sa­nat­çı­lar, Na­zım Hik­met’in Ku­va­yı Mil­li­ye Des­ta­nı’nı ses­len­dir­di. Mer­sin­li­le­rin yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği et­kin­lik­te sah­ne alan sa­nat­çı­lar; tür­kü, şi­ir ve slayt­lar­la Kur­tu­luş Sa­va­şı mü­ca­de­le­si­ni, ka­tı­lım­cı­la­ra ade­ta ye­ni­den ya­şat­tı. Öz­dül­ger: “Va­tan­se­ver­lik duy­gu­su­nun ne ka­dar bü­yük ol­du­ğu­nu bir kez da­ha his­set­ti­k” Et­kin­lik so­nun­da tüm ekip adı­na Tur­han Alı­cı’ya te­şek­kür eden ve çi­çek tak­dim eden Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü Ope­ra Sa­nat­çı­sı Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, “Böy­le gü­zel bir ge­ce­yi bi­ze ya­şat­tık­la­rı, bir­çok şe­yi bi­ze ha­tır­lat­tık­la­rı için Tur­han Alı­cı ve bü­tün mü­zis­yen­sa­nat­çı ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz. Böy­le bir et­kin­li­ğin için­de yer al­dı­ğı­mız için çok mut­lu­yuz. Bi­ze, va­tan bi­lin­ci­nin ne ka­dar güç­lü ve önem­li ol­du­ğu­nu, va­tan­se­ver­lik duy­gu­su­nun da ne ka­dar bü­yük bir ol­gu ol­du­ğu­nu içi­miz­de his­set­tir­di­niz tek­ra­r” di­ye ko­nuş­tu. Alı­cı: “İn­san­lar, asıl unu­tul­du­ğu za­man ölü­r” Sa­nat­çı Tur­han Alı­cı ise ko­nuş­ma­sın­da; in­san­la­rın anıl­ma­dı­ğı, ko­nu­şul­ma­dı­ğı za­man ger­çek­ten öle­ce­ği­ni be­lir­te­rek, Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda şe­hit olan­la­rın, anıl­dık­la­rı sü­re­ce öl­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di. Alı­cı ko­nuş­ma­sın­da, “Bu in­san­lar bi­ze bu top­rak­la­rı va­tan ya­pan in­san­lar. Ta­bi ki as­la on­la­ra bor­cu­mu­zu öde­ye­me­yiz. Ama biz şim­di on­la­ra bir Fa­ti­ha oku­duk, on­la­rı an­dık. İn­san anıl­ma­dı­ğı, ko­nu­şul­ma­dı­ğı, biz on­la­rı unut­tu­ğu­muz­da ölür. Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda o cep­he­de öl­me­di o in­san­lar. O in­san­lar biz on­la­rı unut­tu­ğu­muz­da öle­cek­ler. Ya­nı­nız­da­ki­ne, kom­şu­nu­za, di­ğer ar­ka­da­şı­nı­za söy­le­yin. Bir bel­ge­sel iz­le­yin, bir ta­ne ki­tap oku­yun, iki ta­ne öy­kü­ye ba­kın. Biz bu­nu ya­pa­bi­li­riz. Bor­cu­muz var, as­la öde­ye­me­yiz, ama ya­pa­rız. Ba­zı şey­ler için, bir di­ğe­ri­ni bek­le­men ge­rek­mi­yor, onu sen ya­pa­bi­lir­sin. Var­lı­ğın bir zen­gin­lik, se­nin bil­me­di­ğin ka­dar çok bü­yük bir zen­gin­lik, yok­lu­ğun ise çok bü­yük bir yok­sul­luk ola­cak. Her­kes kap­la­dı­ğı ye­ri ay­dın­la­ta­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Öğ­ren­ci­ler: “Bu et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de, o yıl­la­rı ya­şa­mış gi­bi olu­yo­ru­z” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­lik hak­kın­da ko­nu­şan Mu­rat Ka­ya isim­li öğ­ren­ci, “Çok gü­zel­di, çok be­ğen­dik. Böy­le et­kin­lik­le­rin de­va­mı­nı di­li­yo­ruz. Sı­nav stre­si­ni de atı­yo­ruz, çok iyi olu­yor. Ta­rih der­sin­de ba­zen ka­çır­dı­ğı­mız şey­le­ri, böy­le et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de da­ha iyi kav­rı­yo­ru­z” de­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Mer­kez Kurs Mer­ke­zi’nde üni­ver­si­te sı­na­vı­na ha­zır­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Emi­ne Tur­gut isim­li 12.sı­nıf öğ­ren­ci­si ise, “Per­for­mans­lar çok gü­zel­di, çok et­ki­le­yi­ciy­di. Biz­ler için de çok gü­zel bir ak­ti­vi­te ol­du. Böy­le ak­ti­vi­te­ler sa­ye­sin­de sos­yal­le­şip, sı­nav stre­si­ni atı­yo­ruz. Ak­lı­mız­da ka­lı­yor 3 Ocak Mer­sin’in kur­tu­lu­şu, da­ha iyi an­lı­yo­ruz. Ar­ka­da ve­ri­len slayt­lar da bi­zim için çok gü­zel dü­şü­nül­müş. Tam an­la­mıy­la o yıl­la­rı ya­şa­mış gi­bi ol­du­m” di­ye ko­nuş­tu.