BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ GENÇLİK KULÜPLERİNE İLAÇ GİBİ GELDİ

abdullah - 3 Ocak 2023 Salı

BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ GENÇLİK KULÜPLERİNE İLAÇ GİBİ GELDİ

GENÇLİK KULÜPLERİNE DESTEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in spo­ra ve spor­cu­ya ver­di­ği des­tek sa­ye­sin­de, ama­tör spor ca­mi­asın­da yüz­ler gü­lü­yor. 224 spor ku­lü­bü­ne ya­pı­lan top­lam 4 mil­yon 354 bin TL tu­ta­rın­da­ki mad­di des­tek­le­rin ku­lüp he­sap­la­rı­na ya­tı­rıl­ma­sı ile genç spor­cu­lar da ye­ni for­ma ve spor ayak­ka­bı­la­rı­na ka­vuş­tu. Ma­yıs ayın­da da mil­li spor­cu­la­ra 1 mil­yon 148 bin li­ra ödül da­ğı­tan Bü­yük­şe­hir, 2022 yı­lın­da spo­ra ve spor­cu­ya top­lam 5 mil­yon 502 bin TL des­tek ver­di. Baş­kan Va­hap Se­çer’in ‘Spor; top­lum­da kar­deş­lik, bir­lik ve hu­zu­ru bir ara­da tu­tan en önem­li un­sur­dur’ ba­kış açı­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len des­te­ğin, ama­tör ku­lüp­ler ve spor­cu­lar için ade­ta can su­yu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mer­sin Genç­ler­bir­li­ği Spor Ku­lü­bü Tek­nik So­rum­lu­su Muh­sin Her­ge­le­ci, des­tek ön­ce­sin­de mad­di ola­rak cid­di so­run­lar ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.  “Ve­ri­len des­tek, genç­lik ku­lüp­le­ri­ne ilaç gi­bi gel­di­” Ku­lü­bün ge­li­ri ol­ma­dı­ğı için mal­ze­me alı­mı ko­nu­sun­da sı­kın­tı çek­tik­le­ri­ni be­lir­ten Her­ge­le­ci, “Ku­lü­bü­mü­zün özel­lik­le mal­ze­me ko­nu­sun­da çok yar­dı­ma ih­ti­ya­cı var­dı. Biz bir­kaç se­ne­dir hem mal­ze­me ko­nu­sun­da, hem de di­ğer mad­di ko­nu­lar­da bir ra­ha­ta ka­vuş­tuk. 3 bin li­ra ile baş­la­yan mad­di yar­dı­mı­mız şu an 20 bin li­ra­ya ya­kın. 20 bin li­ra za­ten li­sans pa­ra­sıy­la mal­ze­me mas­ra­fı­nı ka­pa­tı­yor. Ya­ni 20 bin li­ra bir genç­lik ku­lü­bü­nü bir se­zon ida­re eder. Çün­kü trans­fer yap­mı­yo­ruz biz. Trans­fer ya­pan bir ku­lüp ol­sak bel­ki bu 20 bin li­ra yet­mez, ama genç­lik ku­lüp­le­ri­ne bu meb­lağ bir ilaç gi­bi gel­di­” de­di. Ku­lüp ola­rak spor­cu­la­ra iyi mal­ze­me ver­dik­le­rin­de, o genç­le­ri spor için da­ha faz­la teş­vik et­miş ol­duk­la­rı­na dik­kat çe­ken Her­ge­le­ci “Genç­ler bu­ra­ya ge­lir­ken bel­ki dol­muş­la ge­li­yor, bel­ki ye­mek ye­me­den ge­li­yor, bel­ki de dol­muş pa­ra­sı yok­tur. Ama ben genç­lik ku­lü­bü ola­rak, be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın ver­di­ği bu mad­di yar­dım­la ve­ya mal­ze­me yar­dı­mıy­la spor­cu­ma ye­mek ye­di­re­bi­lir­sem, bir dol­muş pa­ra­sı­nı ve­rir­sem bu be­ni mut­lu eder, spor­cu­yu mut­lu eder ve ben alt­ya­pı­dan da­ha faz­la spor­cu ye­tiş­tir­miş olu­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. “Ge­le­ce­ğe da­ha umut­lu ba­ka­bi­li­yo­ru­z” Ço­cuk­lu­ğun­dan be­ri fut­bo­la kar­şı he­ve­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen 17 ya­şın­da­ki Os­man Al­maz isim­li spor­cu, “Yak­la­şık 9 yıl­dır fut­bol­la il­gi­le­ni­yo­rum. As­lın­da bun­la­rı yap­ma­la­rı, biz­ler için ger­çek­ten çok gü­zel ol­du. Bi­zi fut­bo­la bağ­la­ma­ya baş­la­dı­lar. Bu bi­zim için gü­zel bir şey. Bu şe­kil­de de­vam et­tik­le­ri sü­re­ce, biz de da­ha ve­rim­li ol­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­z” de­di. Genç bir spor­cu ola­rak Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin spo­ra ve spor­cu­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni de söy­le­yen Os­man Al­maz, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si spor ko­nu­sun­da ger­çek­ten çok ba­şa­rı­lı iş­ler, an­tren­man sa­ha­la­rı yap­tı, ye­ni an­tren­man eş­ya­la­rı al­dı. O ko­nu­da hiç­bir so­ru­nu­muz yok. Be­nim abim de boks­la uğ­ra­şı­yor, on­la­ra da ay­nı şe­kil­de yar­dım­da bu­lu­nu­yor­lar, des­tek­te bu­lu­nu­yor­lar. Biz de be­le­di­ye­mi­zin bi­ze yap­tı­ğı des­tek­ler­le, ge­le­ce­ğe da­ha umut­la ba­ka­bi­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.