‘E­Vİ­MİZ ATÖL­YE’ İLE KA­DIN­LAR ÜRE­Tİ­ME DAM­GA VUR­DU

abdullah - 3 Ocak 2023 Salı

‘E­Vİ­MİZ ATÖL­YE’ İLE KA­DIN­LAR ÜRE­Tİ­ME DAM­GA VUR­DU

EVİMİZ ATÖLYE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı Gö­nül­lü­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü ile Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi’nin iş­bir­li­ğin­de ‘El­de Var Ye­te­nek, Ev­de Var Ek­mek’ slo­ga­nıy­la yü­rü­tü­len ‘E­vi­miz Atöl­ye’ pro­je­si, Çağ­daş­kent ve Halk­kent Ma­hal­le­le­rin­de­ki ka­dın­lar­la bu­luş­tu.Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı Gö­nül­lü­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de yü­rü­tü­len ve Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi’nin de pay­da­şı ol­du­ğu ‘E­vi­miz Atöl­ye’ pro­je­si, To­ros­lar il­çe­si­ne bağ­lı Çağ­daş­kent ve Halk­kent Ma­hal­le­le­ri’nde­ki ka­dın­lar­la bu­luş­tu. Ka­dın­la­rın üre­tim­de yer al­ma­la­rı için ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve ken­tin dört bir ya­nı­na ya­yı­lan pro­je kap­sa­mın­da ‘Ço­rap­tan Oyun­cak’ atöl­ye­si­ne ka­tı­lan ka­dın­lar, el be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­me­nin ya­nı sı­ra, sos­yal­leş­me fır­sa­tı da bul­du. Atöl­ye­ye ka­tı­lan ka­dın­la­rı zi­ya­ret eden Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Me­ral Se­çer, ka­dın­lar­la tek tek soh­bet et­ti. Me­ral Se­çer: “Ev ka­dı­nı ola­rak siz­ler bi­ze kı­la­vuz­luk edi­yor­su­nu­z” Pro­je­nin 17 ma­hal­le­ye ya­yıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Me­ral Se­çer, Bü­yük­şe­hir’in, ka­dın­la­rın hem sos­yal­leş­me­si hem de ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ma­sı mak­sa­dıy­la pro­je­ler ge­liş­tir­di­ği­ni ak­tar­dı. Ken­di­si­nin Bü­yük­şe­hir gö­nül­lü­sü ol­du­ğu­nu ve ka­dın­lar ile ço­cuk­lar adı­na gö­nül­lü ola­rak ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Se­çer, “Baş­ka­nı­mız, ‘Pe­ki gö­nül­lü­ler ola­rak ne ya­pı­yor­su­nuz? Ev­de­ki ka­dın­la­rı­mız ne ya­pı­yor? On­lar za­ten pan­de­mi dö­ne­min­de çok ağır bir sü­reç ge­çir­di. Tek­no­lo­ji­den tu­tun, şe­hir­leş­me­den do­la­yı kom­şu­su­nu gö­re­mez ha­le gel­di, sos­yal­le­şe­mi­yo­ruz es­ki­si ka­dar. Bun­lar için ne­ler yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz?’ de­di­ğin­de araş­tır­ma yap­tık ve Evi­miz Atöl­ye pro­je­si­ni, gö­nül­lü­ler bi­ri­mi ola­rak ha­ya­ta ge­çir­di­k” di­ye ko­nuş­tu. Atöl­ye­ler­de or­ta­ya çı­kan oyun­cak­la­rın ço­cuk­la­ra da­ğı­tı­la­ca­ğı­na dik­kat çe­ken Se­çer, “Ko­ope­ra­tif ola­rak de­dik ki; ka­dın­la­rı­mı­za gö­nül­lü ho­ca­la­rı­mız­la eği­tim ve­re­lim. Yap­tık­la­rı oyun­cak­la­rı da et­kin­lik­ler­de, ih­ti­ya­cı olan ço­cuk­la­ra da­ğı­ta­lım fik­riy­le yo­la çık­tık ve bu ça­lış­ma­yı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin pay­da­şı ola­rak yap­tık. Bu top­lan­tı­la­rın bi­ze de çok fay­da­sı olu­yor. Sa­ha­yı bil­mek, siz­ler­den ge­len fi­kir­le­ri de­ğer­len­dir­mek o ka­dar önem­li ki, bi­ze kı­la­vuz­luk edi­yor­su­nu­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Giz­li kal­mış ka­dın iş gü­cü or­ta­ya çı­kı­yo­r” Giz­li kal­mış ka­dın iş gü­cü­nün or­ta­ya çık­ma­sı, emek­le­ri­nin eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­me­si ve sos­yal­leş­me­le­ri için ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ye ka­tı­lan ka­dın­lar­da, bir ara­da ol­ma­nın, ye­ni bir şey­ler üret­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten Se­çer, “Bu da doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu gös­te­ri­yor. Çün­kü özel­lik­le ev ka­dın­la­rı­mız, ev eko­no­mi­si­ne kat­kı su­na­cak or­tam­la­rı bu­la­mı­yor­lar. ‘E­vi­miz Atöl­ye’ va­sı­ta­sıy­la bu fır­sa­tı ya­ka­la­mış olu­yor­lar. Bun­dan do­la­yı biz de ka­dın­la­rı­mı­zın bu mut­lu­lu­ğu­nu gö­rü­yor ve se­vi­ni­yo­ru­z” de­di. Bü­yük­şe­hir’den ka­dın­lar için bir pro­je da­ha: Teks­til Pa­za­rıBü­yük­şe­hir’in, ka­dın­la­rın kal­kın­ma­sı­na des­tek ver­mek için ye­ni bir pro­je­ye da­ha im­za ata­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Se­çer, “E­vi­miz Atöl­ye pro­je­si­nin ya­nın­da, ka­dın­la­rı­mız de­ği­şik kurs­la­ra gi­di­yor­lar. Bu kurs­lar so­nu­cun­da teks­til ürün­le­ri üre­ti­yor­lar ve bun­la­rı sa­tı­şa sun­mak is­ti­yor­lar. Fa­kat, böy­le im­kan­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar­dı. Bu dü­şün­ce­ler­le yo­la çı­ka­rak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Teks­til Pa­za­rı’nın Ocak ayın­da fa­ali­ye­te ge­çe­ce­ği­ni şim­di­den söy­le­ye­bi­li­rim. Böy­le­lik­le ka­dın­la­rı­mız, kurs­lar so­nu­cu öğ­ren­dik­le­riy­le ev­de yap­tık­la­rı ürün­le­ri, bu pa­zar­da de­ğer­len­dir­me im­ka­nı bu­la­cak­lar. Ha­yat pa­ha­lı­lı­ğın­da eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı sun­mak, ek bir ge­lir el­de et­mek açı­sın­dan çok fay­da­lı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. “Bu pro­je­ler­le ka­dın­la­rı bu­luş­tur­mak çok gü­ze­l” Evi­miz Atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne bir­çok şey kat­tı­ğı­nı ve ye­ni ar­ka­daş­lık­lar kur­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Ha­ti­ce Uçar, “Bu ikin­ci ka­tı­lı­şım. Çok gü­zel gi­di­yor, oyun­cak ya­pı­mı­nı öğ­re­ti­yor­lar. Bun­la­rı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız git­ti­ği yer­ler­de ço­cuk­la­ra da­ğı­ta­cak­mış, o yüz­den çok da­ha an­lam­lı. Biz de bu ko­nu­da kat­kı sağ­la­ya­bil­di­ği­miz için çok mut­lu­yuz.  Evi­ne, ai­le­si­ne kat­kı sağ­la­mak is­te­yen­ler açı­sın­dan da muh­te­şem bir pro­je. Bu pro­je­ler­le ka­dın­la­rı bu­luş­tur­mak çok gü­ze­l” de­di. Sa­ki­ne Kal­kan ise atöl­ye­yi çok sev­di­ği­ni söy­le­ye­rek, “Şu an­da çok gü­zel gi­di­yor, ço­rap­tan oyun­cak­lar ya­pı­yo­ruz. Hem eğ­len­ce­li, hem de gü­nü­müz ge­çi­yor ve stres atı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken, yak­la­şık 3 haf­ta­dır atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Me­di­ne Ak­de­mir de, “E­ği­tim­le­ri­miz de­vam edi­yor, çok mem­nu­num. Ev­de boş boş otur­mak­tan­sa, bu uğ­raş­lar ev eko­no­mi­mi­ze de kat­kı sağ­la­ya­ca­k” di­ye be­lirt­ti. “Ai­le büt­çe­si­ne kat­kı sun­mak için ka­tıl­dı­m” Atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­na ai­le büt­çe­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak için ka­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Sev­da Coş­kun ise, “Tek ma­aş­la ge­çim zor, ço­cuk oku­tu­yo­ruz. Va­hap Baş­ka­nı­mız sağ ol­sun, çok gü­zel bir et­kin­lik. Bun­dan son­ra in­şal­lah ev­ler­de de bu et­kin­li­ği de­vam et­ti­re­ce­ği­z” de­di. Ken­di­si­nin ça­lış­ma­dı­ğı­nı ve eşi­nin iş­siz ol­du­ğu­nu kay­de­den Ra­bi­a Öz­türk, “Bu ka­la­ba­lık­tan çok et­ki­len­dim. Her yö­re­den in­san­lar var, ka­dın­lar çok iyi an­la­şı­yor. Ar­tı ola­rak eve de kat­kı sağ­la­dı­ğı­mız­dan do­la­yı çok mut­lu­yu­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­na, gü­zel bir sos­yal ak­ti­vi­te ol­du­ğu için ka­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Fat­ma Alış ise,  “Biz­ler için de­ği­şik­lik ol­du. Ürün­le­ri­mi­zi ev­de ya­pıp ge­lir el­de ede­bi­le­ce­ğiz. 3 ço­cu­ğum var ve in­san bir şey­ler yap­mak is­ti­yor. Tek ma­aş­la da ge­çin­mek zor bu de­vir­de. Ka­dın­lar ola­rak eli­miz­den ge­le­ni yap­mak is­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.