MERSİN'İN KURTULUŞUNU ŞİİRLE ANLATTILAR,  DERECEYE GİRDİLER!

abdullah - 3 Ocak 2023 Salı

MERSİN'İN KURTULUŞUNU ŞİİRLE ANLATTILAR, DERECEYE GİRDİLER!

ŞİİR YARIŞMASI

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin, Mer­sin Ya­zar­lar Der­ne­ği (ME­YAD) ile bir­lik­te ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği “3 Ocak Mer­sin'in Kur­tu­lu­şu­” ko­nu­lu şi­ir ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye gi­ren­ler bel­li ol­du. 3 Ocak Mer­sin'in Düş­man İş­ga­lin­den Kur­tu­lu­şu’nun yıl dö­nü­mü­nü her yıl dü­zen­le­di­ği Za­fer Yü­rü­yü­şü ve et­kin­lik­ler­le taç­lan­dı­ran To­ros­lar Be­le­di­ye­si, kur­tu­lu­şun 101. yıl dö­nü­mü­nü de coş­kuy­la kut­la­ya­cak. To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz'ın, ku­va­yi mil­li­ye ru­hu­nun ya­şa­tıl­ma­sı ve ye­ni nes­le ak­ta­rıl­ma­sı ama­cıy­la önem ver­di­ği et­kin­lik­ler­den bi­ri olan şi­ir ya­rış­ma­sı­na bu yıl Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan 65 eser ka­tıl­dı. Jü­ri üye­le­ri­nin yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da; “A­ta­türk Yü­rek­li­le­r” ad­lı şii­ri ile Mer­sin'in Tar­sus İl­çe­sin­den Fat­ma Öz­ger Bil­giç bi­rin­ci, “Şö­le­ni Var Mer­sin’in” ad­lı şii­ri ile Mer­sin'in Mut İl­çe­sin­den Os­man Gün­doğ­du ikin­ci, “Mer­sin İs­tik­la­li­” ad­lı şii­ri ile Mer­sin’in Boz­ya­zı İl­çe­sin­den Fur­kan Poy­raz üçün­cü ol­du. Bi­rin­ci­ye tam al­tın, ikin­ci­ye ya­rım al­tın ve üçün­cü­ye çey­rek al­tı­nın ve­ri­le­ce­ği şi­ir ya­rış­ma­sı’nın ödül tö­re­nin­de tüm ka­tı­lım­cı­la­ra da ka­tı­lım bel­ge­si tak­dim edi­le­cek. Baş­kan Yıl­maz; “A­ma­cı­mız, Ta­rih Şu­uru­nu Unut­tur­ma­ma­k” To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, şi­ir ya­rış­ma­sı­nın Tür­ki­ye ge­ne­lin­de il­gi gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, or­ga­ni­zas­yo­na des­tek ve­ren Mer­sin Ya­zar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Rüş­tü Ay­dın ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne te­şek­kür et­ti. Baş­kan Yıl­maz; “Her ge­çen yıl ka­tı­lı­mın art­tı­ğı bu or­ga­ni­zas­yon­la ama­cı­mız, ye­ni nes­le ta­ri­hi şu­uru­nu unut­tur­ma­mak, mil­li bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­ze kat­kı sağ­la­mak. Mer­si­ni­mi­zin Düş­man İş­ga­lin­den Kur­tu­lu­şu’nun 101. yıl dö­nü­mü kap­sa­mın­da dü­zen­le­di­ği­miz ya­rış­ma­mı­za ka­tı­la­rak ken­ti­mi­zin kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­ni en gü­zel ifa­de­ler­le mıs­ra­la­ra dö­ken tüm şa­ir­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yor, jü­ri üye­le­ri­nin yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cu de­re­ce­ye gi­ren ya­rış­ma­cı­la­rı da teb­rik edi­yo­rum. Baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ol­mak üze­re va­ta­nı­mı­zın kur­tul­ma­sın­da, Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız­da can ve­ren, kan ve­ren, ter akı­tan tüm şe­hit­le­ri­mi­zi, ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met­le, min­net­le anı­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.