SA­HİP­LEN­DİR­ME STAN­DI ‘YIL­BA­ŞI PA­ZA­RI’NDA

abdullah - 3 Ocak 2023 Salı

SA­HİP­LEN­DİR­ME STAN­DI ‘YIL­BA­ŞI PA­ZA­RI’NDA

PATİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ye­ni yıl coş­ku­su ya­şat­mak için Öz­ge­can As­lan Ba­rış Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen ‘Yıl­ba­şı Pa­za­rı’nda yer alan Ev­cil Hay­van Sa­hip­len­dir­me Stan­dı, va­tan­daş­lar­dan yo­ğun il­gi gör­dü. Kaş­lı Ge­çi­ci Hay­van Ba­kı­me­vi’nden ge­ti­ri­len yav­ru ve ye­tiş­kin kö­pek­ler, her yaş­tan va­tan­da­şı stan­da çek­ti. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Kaş­lı Ge­çi­ci Hay­van Ba­kı­me­vi’nin stan­dı, Öz­ge­can As­lan Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen ‘Yıl­ba­şı Pa­za­rı’nda va­tan­daş­lar­dan bü­yük il­gi gör­dü. Her yaş­tan va­tan­da­şın stan­dı zi­ya­ret et­ti­ği ça­lış­ma hak­kın­da bil­gi ve­ren Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si ça­lı­şan­la­rın­dan Ve­te­ri­ner Sağ­lık Tek­ni­ke­ri Mu­ham­med Uğuz; amaç­la­rı­nın genç, ço­cuk ve­ya ye­tiş­kin fark et­mek­si­zin her­ke­se hay­van sev­gi­si­ni aşı­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dü­zen­le­di­ği bu tür tüm et­kin­lik­le­re ka­tıl­dık­la­rı­nı be­lir­ten Uğuz, “Can dost­la­rı­mı­zı hem va­tan­daş­la­rı­mı­za gös­ter­mek, hem sev­gi ve mut­lu­lu­ğa do­yur­mak, hem de da­ha iyi bir yu­va­ya ka­vuş­tur­mak için bu­ra­da gö­ze­tim al­tın­da sa­hip­len­dir­me iş­le­mi­ni yap­mak­ta­yı­z” de­di. Va­tan­daş­la­rın da kö­pek­le­ri gö­rün­ce da­ha çok mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Uğuz, “Ço­cuk­la­rıy­la be­ra­ber gel­dik­le­rin­de, ço­cuk­la­rı­na hay­van sev­gi­si aşı­lan­mış olu­yor. En azın­dan sa­hip­len­me ol­ma­sa bi­le, can­la­rı­mı­zı sev­dik­le­rin­den do­la­yı biz de mut­lu olu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Va­tan­daş­la­rın hay­van­la­rı sa­tın al­mak ye­ri­ne sa­hip­len­me­yi ter­cih et­me­le­ri­ni bek­le­dik­le­ri­ni de be­lir­ten Uğuz, “Va­tan­daş­la­rı­mız sa­hip­le­nir­se biz de mut­lu olu­ruz, hay­van­lar da mut­lu olur. En azın­dan hay­van­la­ra bir mal yö­nüy­le bak­ma­ya­lım, can yö­nüy­le ba­ka­lım. So­kak hay­van­la­rı da bi­rer can­lı­dır. En azın­dan ço­cu­ğu­muz gi­bi, ev­la­dı­mız gi­bi, bu can dost­la­rı­mı­za da ba­kar­sak da­ha gü­zel olu­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.