Gı­da ürün­le­ri sa­tın alı­na­cak­tır

abdullah - 2 Ocak 2023 Pazartesi

Gı­da ürün­le­ri sa­tın alı­na­cak­tır

GI­DA ÜRÜN­LE­Rİ ALI­MI

Ba­sın İlan Ku­ru­mu’nun ilan por­ta­lı ilan.gov.tr’de ya­pı­lan du­yu­ru­ya gö­re, Sup­hi Öner Öğ­ret­me­ne­vi ve ASO Mü­dür­lü­ğü Ke­mik­siz Kar­kas Da­na ve­ya Dü­ve Eti alı­mı mal alı­mı 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 19 un­cu mad­de­si­ne gö­re açık iha­le usu­lü ile iha­le edi­le­cek. Ay­rın­tı için Tık­la­yınız. https://www.ilan.gov.tr/ilan/1109233/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-gida-urunleri-satin-alinacaktir