YILBAŞI KURABİYELERİ ÇOCUKLARDAN

abdullah - 22 Aralık 2022 Perşembe

YILBAŞI KURABİYELERİ ÇOCUKLARDAN

ÇOCUKLARDAN KURABİYE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­lik ile Mev­la­na Ka­dın ve Ço­cuk Atöl­ye­si’nden 30 ço­cuk, uz­man pas­ta şe­fi eş­li­ğin­de yıl­ba­şı ku­ra­bi­ye­si yap­ma­yı öğ­ren­di­ler. Do­ya­sı­ya eğ­le­nen ço­cuk­lar et­kin­lik­te yap­tık­la­rı ku­ra­bi­ye­le­ri an­ne­ba­ba­la­rı­na gö­tü­rür­ken, ken­di­le­ri­ne bu im­ka­nı sağ­la­yan Va­hap Am­ca­la­rı­na ise öpü­cük gön­de­rip, ye­ni yı­lı­nı şim­di­den kut­la­dı­lar. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ‘Yıl­ba­şı Ku­ra­bi­ye­si Ya­pım Atöl­ye­si’ dü­zen­len­di. Mev­la­na Ka­dın ve Ço­cuk Atöl­ye­si’nde eği­tim alan 46 yaş ara­sı ço­cuk­la­rın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­te 30 ço­cuk, Pas­ta Şe­fi Ay­şe­mi­ne Ulu­do­ğan eş­li­ğin­de yıl­ba­şı ku­ra­bi­ye­si yap­ma­yı öğ­ren­di­ler. Ço­cuk­lar, Palm City AVM’de ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik ön­ce­sin­de Tır­tıl Tren ile de ge­zin­ti yap­tı­lar. Ulu­do­ğan: “Ço­cuk­la­rın hiç bil­me­dik­le­ri bir alan­da ha­yal kur­ma­la­rı çok ke­yif­li­” Et­kin­li­ğe gö­nül­lü ola­rak des­tek ve­ren Pas­ta Şe­fi Ay­şe­mi­ne Ulu­do­ğan, ço­cuk­lar için ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da mes­le­ki ola­rak kat­kı su­na­bil­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Muh­te­me­len bu ço­cuk­lar ha­ya­tın­da ilk kez şe­ker ha­mu­ruy­la ya da ku­ra­bi­yey­le ya­pı­lan böy­le bir et­kin­lik­le kar­şı­la­şı­yor­lar. Bu­nun için çok he­ye­can­lıy­dım. Hiç bil­me­dik­le­ri bir alan­da ha­yal kur­ma­la­rı ya da bir mes­lek­le il­gi­li bil­gi sa­hi­bi ol­ma­la­rı çok ke­yif­liy­di. Her bi­ri çok tat­lı ve çok ener­jik. Bu­ra­ya çok is­te­ye­rek gel­miş­ler, o yüz­den çok gü­zel geç­ti­” de­di. Ço­cuk­lar­la bi­re­bir il­gi­le­nen Ulu­do­ğan, “Bu ço­cuk­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nın keş­fe­di­lip, han­gi alan­la­ra yön­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni bi­lip, bu­na uy­gun alan­lar ya­ra­tı­lı­yor ol­ma­sı be­ni çok mut­lu et­ti. Bu grup­la bu­lu­şa­bil­mek ve mes­le­ki ola­rak da böy­le bir kat­kı sağ­la­ya­bil­mek, be­nim için çok kıy­met­li. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si böy­le bir or­ga­ni­zas­yon ha­zır­la­ma­say­dı, bel­ki de hiç­bir za­man bu ço­cuk­lar­la kar­şı­laş­ma­ya­cak­tı­k” di­ye ko­nuş­tu.Ars­lan: “Bü­yük­şe­hir’in sos­yal ya­şa­ma et­ki eden de­part­man­la­rıy­la bir­lik­te ha­re­ket edi­yor ol­mak çok gü­ze­l” Et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lir­ten Palm City AVM Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Ay­kut Ars­lan ise, “A­lış­ve­riş mer­ke­zi­miz­de ço­cuk­la­rı­mız, ku­ra­bi­ye atöl­ye­sin­de iş­lev­sel bir fa­ali­yet gös­te­ri­yor­lar. Bun­dan da mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz. Bu tür sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan ay­rı­ca çok mut­lu­yuz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin sos­yal ya­şa­ma et­ki eden de­part­man­la­rıy­la bir­lik­te ha­re­ket edi­yor ol­mak, in­san­la­rın ter­cih et­ti­ği yer­ler­de bu tip fa­ali­yet­le­re kat­kı sun­mak bi­ze ay­rı­ca mut­lu­luk ve­ri­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Ço­cuk­la­rım bu et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de ile­ti­şim kur­ma­yı öğ­ren­di­le­r” Mev­la­na Ka­dın ve Ço­cuk Atöl­ye­si’nde al­dık­la­rı eği­ti­min, 3 ço­cu­ğu­nun da ge­li­şi­mi­ne çok cid­di oran­da kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen ve­li­ler­den Bur­cu Or­han, “Ben du­rum­dan çok mem­nu­num, çün­kü ba­na uyur­ken ‘i­yi ge­ce­ler’ da­hi de­me­yen ço­cuk­la­rım var­dı. Bu et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de, şim­di ço­cuk­la­rım be­nim­le ga­yet gü­zel ile­ti­şim ku­ru­yor­lar. Mad­di im­kan­la­rım doğ­rul­tu­sun­da bel­li yer­le­re gö­tü­re­me­ye­cek­ken, be­le­di­ye­nin im­kan­la­rı sa­ye­sin­de bir­çok et­kin­li­ğe ka­tı­lı­yor­lar. Ço­cuk­lar ile­ti­şim kur­ma­yı öğ­ren­di­ler. Evi­me ge­len mi­sa­fir ço­cuk­lar­la kav­ga eden ço­cuk­la­rım, oyun oy­na­ma­yı öğ­ren­di­ler. Te­le­fon­dan uzak kal­ma­yı, da­ha çok oyun oy­na­ma­yı, ki­tap­lar­la bo­ya­ma yap­ma­yı öğ­ren­di­le­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ka­tıl­dık­la­rı et­kin­lik­ten çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen 5 ya­şın­da­ki Ham­za Ki­raz isim­li ço­cuk, “Çok mut­lu ol­dum. Da­ha ön­ce yap­ma­mış­tım, bi­zi bu­ra­ya Va­hap Am­ca gön­der­di, ken­di­si­nin ye­ni yı­lı­nı kut­lu­yo­rum, öpü­yo­ru­m” di­ye ko­nu­şur­ken, Elif Özen­gin ise “Bu­ra­da çok mut­lu ol­dum, Va­hap Am­ca’yı ben de öpü­yo­ru­m” de­di.