M E S K İ,  A S F A L T  S E R İ M  ÇALIŞMALARINDA DA HIZ KESMİYOR

abdullah - 22 Aralık 2022 Perşembe

M E S K İ, A S F A L T S E R İ M ÇALIŞMALARINDA DA HIZ KESMİYOR

ASFALT SERİMİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) MES­Kİ, Ana­mur’dan Tar­sus’a ka­dar sür­dür­dü­ğü alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, tah­rip olan yol­la­rın ona­rı­mı ile as­falt ta­mi­ra­tı­na da hız kes­me­den de­vam edi­yor. Sağ­lık ve Os­ma­ni­ye Ma­hal­le­le­ri’nde ta­mam­la­nan yağ­mur­su­yu hat­tı ile iç­me su­yu ve ka­na­li­zas­yon dep­la­se iş­le­ri­nin ar­dın­dan, tah­rip olan yol­lar kı­sa sü­re­de ona­rı­lı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, tah­rip olan yol­la­rın ta­mi­ra­tı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye de­vam edi­yor. To­ros­lar il­çe­si Sağ­lık ve Os­ma­ni­ye Ma­hal­le­le­ri yağ­mur­su­yu hat­tı ile iç­me su­yu ve ka­na­li­zas­yon dep­la­se iş­le­ri­ni ta­mam­la­yan MES­Kİ, ça­lış­ma ya­pı­lan so­kak­la­rın as­falt ta­mi­rat­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ça­lış­ma kap­sa­mın­da, eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­yan iç­me su­yu hat­la­rı­nın ye­ni­len­me­siy­le ka­yıp­ka­çak oran­la­rı dü­şü­rü­le­rek su ta­sar­ru­fu­na kat­kı su­nu­lu­yor. Böl­ge­de ya­pı­lan yağ­mur­su­yu ça­lış­ma­sıy­la, yo­ğun ya­ğış­lar­da ya­şa­na­bi­le­cek ola­sı su taş­kın­la­rı­nın önü­ne ge­çi­le­cek. MES­Kİ, Sağ­lık ve Os­ma­ni­ye Ma­hal­le­le­rin­de ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, tah­rip olan yol­la­rın ta­mi­ra­tı­na da kı­sa sü­re­de baş­la­dı. Ça­lış­ma kap­sa­mın­da 980 ton as­falt dö­kü­lür­ken, yak­la­şık 2 bin met­re­ka­re par­ke ile 1000 met­re bor­dür ima­la­tı da ta­mam­lan­dı. Muh­tar Şen: “Ma­hal­le­miz sağ­lık­lı alt­ya­pı ve ka­li­te­li üst­ya­pı­ya ka­vuş­tu­” Sağ­lık Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ay­şe Şen, Baş­kan Se­çer’in gö­re­ve baş­la­dı­ğın­dan bu ya­na ma­hal­le­nin so­run­la­rıy­la ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Ma­hal­le­miz­de yağ­mur­su­yu so­ru­nu­muz var­dı. Hep ev­le­ri su ba­sı­yor­du. Va­hap Baş­ka­nı­mız’a ilet­tim. Di­lek­çey­le de mü­ra­ca­atı­mı yap­tım. Baş­ka­nım tez za­man­da bu ça­lış­ma­la­rı baş­lat­tı. MES­Kİ ma­hal­le­mi­ze gir­di. Alt­ya­pı, rö­gar, yağ­mur­su­yu, iç­me su­yu so­ru­nu­nu tüm­den hal­let­ti. Ma­hal­lem ve ken­dim adı­na çok te­şek­kür edi­yo­rum. Alt­ya­pı ça­lış­ma­sı bit­tik­ten son­ra, kal­dı­rım­lar ve as­falt ça­lış­ma­sı dev­re­ye gir­di. Ma­hal­le­miz pı­rıl pı­rıl ol­du. Va­hap Baş­ka­nım’a, MES­Kİ ça­lı­şan­la­rı­na, bi­rim mü­dü­rü­ne, dai­re baş­ka­nı­na çok te­şek­kür edi­yo­rum. Ma­hal­le­miz sağ­lık­lı alt­ya­pı ve ka­li­te­li üst­ya­pı­ya ka­vuş­tu­” de­di.  Sağ­lık Ma­hal­le­si sa­kin­le­rin­den Ke­mal Uğur, yıl­lar­dır ay­nı ma­hal­le­de otur­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu ma­hal­le­de çok bü­yük sı­kın­tı­la­rı­mız var­dı. En ufak yağ­mur yağ­dı­ğın­da su bi­ri­kin­ti­le­ri ve sel ba­sı­yor­du. Atöl­ye­mi­zi kaç de­fa su bas­tı. MES­Kİ’nin bu­ra­da yap­mış ol­du­ğu çok gü­zel bir ça­lış­ma ol­du. Ka­na­li­zas­yon, su şe­be­ke­si, yağ­mur­su­yu ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­dı. Bun­lar hal­le­dil­di. Üze­ri­ne de çok gü­zel bir as­falt dök­tü­ler. MES­Kİ’ye te­şek­kür edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.