2 BİN 600 METRELİK YOL YENİLENECEK

abdullah - 22 Aralık 2022 Perşembe

2 BİN 600 METRELİK YOL YENİLENECEK

YOL YENİLEME

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si’ne bağ­lı ekip­ler, kent ge­ne­lin­de yol ve as­falt ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da eş za­man­lı ola­rak ça­lış­ma yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, de­for­me ol­muş yol­la­rı ye­ni­le­ye­rek, va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­yor. Ekip­ler, Ye­ni­şe­hir il­çe­si Fu­at Mo­rel Ma­hal­le­si’nde ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da eş za­man­lı ola­rak yol ve as­falt ça­lış­ma­sı yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, de­for­me ol­muş yol­la­rı ye­ni­le­ye­rek, va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­yor. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da ekip­ler, Ye­ni­şe­hir il­çe­si Fu­at Mo­rel Ma­hal­le­si 15. Cad­de’de yol ve as­falt ça­lış­ma­sı baş­lat­tı. Etap­lar ha­lin­de ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden ekip­ler, ilk ola­rak 36. Cad­de ile İs­met İnö­nü Bul­va­rı ara­sın­da­ki kı­sım­da ka­lan 720 met­re uzun­lu­ğun­da­ki yol­da ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ze­min ve alt te­mel ha­zır­lık­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan sı­cak as­falt se­ri­mi­ne ge­çen ekip­ler, kıs­mi ka­pa­ma ya­pa­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Fu­at Mo­rel ile 50.Yıl Ma­hal­le­le­ri sı­nır­la­rı­nı içi­ne alan ve yak­la­şık ola­rak 2 bin 600 met­re uzun­lu­ğun­da­ki yol­da ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­re­cek olan ekip­ler, mev­sim şart­la­rı­na gö­re fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­re­cek. Bü­yük­şe­hir’in yol ya­pım ekip­le­ri, prog­ram dâ­hi­lin­de ken­tin her nok­ta­sı­na hiz­met gö­tür­me­ye de­vam ede­cek.