TARİHİ ULU ÇARŞI MEYDANI’NA YENİ BİR ‘GÜVERCİNEVİ’

abdullah - 20 Aralık 2022 Salı

TARİHİ ULU ÇARŞI MEYDANI’NA YENİ BİR ‘GÜVERCİNEVİ’

GÜVERCİNEVİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ulu Çar­şı Mey­da­nı’nda 20 yıl­dır kuş­ye­mi sa­tan ve ku­lü­be­si es­ki ol­du­ğu için zor şart­lar­da ça­lı­şan es­naf Ay­han Eki­ci’ye ye­ni bir ‘Gü­ver­ci­ne­vi’ tes­lim et­ti. Kent ta­ri­hin­de önem­li bir ye­re sa­hip ve sem­bo­lik bir me­kan olan Ulu Çar­şı Mey­da­nı’nda 20 yıl­dır kuş­ye­mi sa­tan Ay­han Eki­ci, es­ki­yen ku­lü­be­si do­la­yı­sıy­la hem yaz hem de kış ay­la­rın­da zor şart­lar al­tın­da ça­lı­şı­yor­du. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, es­ki ve atıl du­rum­da olan ku­lü­be­nin ye­ri­ne, da­ha mo­dern ve kul­la­nış­lı bir ku­lü­be yap­tı. ‘Gü­ven­ci­ne­vi’ adı ve­ri­len ku­lü­be, kı­sa sü­re­de ye­ri­ne yer­leş­ti­ril­di. Ye­ni ku­lü­be­si­ne ka­vu­şan es­naf Eki­ci, ar­tık yaz ay­la­rın­da sı­cak­tan, kış ay­la­rın­da da so­ğuk­tan ko­ru­na­cak. Da­mar: “İ­ma­la­tı­nı ken­di atöl­ye­miz­de ger­çek­leş­tir­di­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Etüt ve Pro­je­ler Da­ire­si’nde gö­rev ya­pan Mi­mar Zey­nep Da­mar, Ulu Çar­şı’da 20 yıl­dır kuş­ye­mi sa­tan es­na­fın ku­lü­be­si­ni ye­ni­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu­ra­da gü­ver­cin­le­re yem sa­tı­şı ya­pan es­na­fı­mı­zın çok kö­tü şart­lar­da ça­lış­tı­ğı­nı gör­dük. Ku­lü­be için Etüt ve Pro­je­ler Da­ire­si ta­sa­rım ofi­si ola­rak bir ta­sa­rım ge­liş­tir­dik ve Fen İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda ken­di atöl­ye­miz­de ima­la­tı­nı ta­mam­la­ya­rak es­na­fı­mı­za tes­lim et­ti­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.