MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN  ARALIK AYI 2. BİRLEŞİM TOPLANTISI YAPILDI

abdullah - 20 Aralık 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN ARALIK AYI 2. BİRLEŞİM TOPLANTISI YAPILDI

BÜYÜKŞEHİR ARALIK MECLİSİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Baş­kan Va­hap Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si Ara­lık ayı 2. bir­le­şi­min­de Ana­mur’da ya­pı­la­cak hal pro­je­si için 2 yıl ön­ce mü­ra­ca­at­ta bu­lun­duk­la­rı­nı anım­sat­tı. Se­çer, “Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden ta­ra­fı­mı­za 152 bin 578 de­kar­lık ala­nın 2 yıl­lık bir ge­çi­ci tah­si­si ve­ril­di. Ora­ya hal in­şa­atı baş­la­ta­ca­ğız ve bu sü­reç içe­ri­sin­de de da­ha son­ra ke­sin tah­si­si­ni ala­ca­ğı­z” de­di. Gün­dem mad­de­le­ri­nin oy­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ise Baş­kan Se­çer, yı­lın son Mec­lis’ini ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek,  “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­li­si ola­rak bu yıl ol­du­ğu gi­bi 2023 yı­lın­da da önem­li ça­lış­ma­la­rın al­tı­na im­za ata­ca­ğı­mı­zı umut edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si 2022 yı­lı Ara­lık ayı 2. Bir­le­şim Top­lan­tı­sı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda ger­çek­le­şen otu­rum­da; ko­mis­yon­lar­dan ha­va­le edi­len 12 ve bi­rim­ler­den ge­len 1 ol­mak üze­re top­lam 13 mad­de gö­rü­şü­le­rek oy­lan­dı. Mad­de­le­re ge­çil­me­den ön­ce Baş­kan Se­çer, gün­dem dı­şı ko­nu­la­rın ko­nu­şul­du­ğu bö­lüm­de Ana­mur ve Boz­ya­zı’da ya­pı­la­cak hal pro­je­le­ri­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du.  “A­na­mur Ha­li için 2 yıl­lık ge­çi­ci tah­sis ve­ril­di­” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Mec­lis top­lan­tı­sın­da Di­yar­ba­kır­Mar­din Ka­ra­yo­lu’nda bu sa­bah gö­re­ve gi­den po­lis ser­vi­si­nin ge­çi­şi sı­ra­sın­da dü­zen­le­nen bom­ba­lı sal­dı­rı­da ya­ra­la­nan po­lis­le­re geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­tip, acil şi­fa­lar di­le­di. Se­çer, te­rö­rü bir kez da­ha şid­det­le la­net­le­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ana­mur için bir ih­ti­yaç ha­li­ne gel­di­ği­ni vur­gu­la­dık­la­rı ye­ni bir Top­tan­cı Seb­ze ve Mey­ve Ha­li ile il­gi­li ba­zı ge­liş­me­ler ol­du­ğu­nu du­yu­ran Baş­kan Se­çer, “Ta­le­bi­miz doğ­rul­tu­sun­da Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden ta­ra­fı­mı­za 152 bin 578 de­kar­lık ala­nın 2 yıl­lık ge­çi­ci tah­si­si ve­ril­di. Ora­ya hal in­şa­atı baş­la­ta­ca­ğız ve bu sü­reç içe­ri­sin­de de da­ha son­ra ke­sin tah­si­si­ni ala­ca­ğız. Biz bu­nun Avan pro­je­si­ni za­ten ha­zır­la­mış­tık. Ka­lı­nö­ren Hal Te­si­si Pro­je­miz’de 3 ay­rı tip­te top­lam 106 adet dük­kan plan­la­mış­tık. Bu­nun art­ma ih­ti­ma­li yük­sek. Ba­na ta­lep­le­rin yo­ğun ol­du­ğu bil­di­ril­di. Re­vi­ze bir plan ça­lış­ma­sı ola­bi­lir. Yi­ne san­dık de­po­la­ma ala­nı, ti­ca­ri alan, ida­ri bi­na­lar; bun­la­rın şim­di uy­gu­la­ma pro­je­si ya­pı­la­cak. Yal­nız ora­sı eğim­li bir ara­zi, haf­ri­yat ça­lış­ma­la­rı­nı bir iki haf­ta içe­ri­sin­de baş­lat­ma­mız ge­re­ki­yo­r” de­di. “2 yıl ön­ce bun­la­rın mü­ra­ca­atı ya­pıl­mış­tı. 2 yıl çok önem­li bir za­man kay­bı­” Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da, Ana­mur Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın ye­ni se­çi­len Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri’nin ken­di­si­ni zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni de di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, Ana­mur’un ge­nel so­run­la­rı üze­ri­ne be­ra­ber ça­lış­ma ira­de­si­ni or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı ve bu du­ru­mun ken­di­si­ni zi­ya­de­siy­le mem­nun et­ti­ği­ni söy­le­di. “İş­te si­vil top­lu­mun hem gö­re­vi hem gü­cü bu­du­r” ifa­de­si ile ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­ren Baş­kan Se­çer,  “Sü­rat­le on­lar da ça­lış­ma­ya baş­la­dı­lar ve te­mas­la­ra geç­ti­ler. So­nuç iti­ba­riy­le uzun sü­re­dir bek­le­di­ği­miz bir ka­rar­dı. 2 yıl ön­ce bun­la­rın mü­ra­ca­atı ya­pıl­mış­tı. Çok me­sa­fe alı­na­bi­lir­di. Ya­ni 2 yıl ön­ce baş­la­na­cak in­şa­at, 2 yıl son­ra baş­la­mış ola­cak. Bu­ra­dan va­tan­daş­la­rı­mın da bil­me­si­ni is­te­dim. Bu du­rum, Boz­ya­zı Ha­li için de ge­çer­li. Ana­mur Ha­li ve Boz­ya­zı Ha­li, Mer­sin sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki Top­tan­cı Hal­le­ri içe­ri­sin­de kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün­le­rin sa­tıl­dı­ğı iki önem­li hal­dir. O böl­ge­nin Mec­lis üye­le­ri ora­da­ki ye­ti­şen ürün­le­rin ne de­re­ce pa­zar de­ğe­ri yük­sek ürün­ler ol­du­ğu­nu bi­lir­ler. Ana­mur’un mu­zun­dan ye­ni tro­pi­kal mey­ve­le­ri­ne, avo­ka­do­su­na, ej­der mey­ve­si­ne ka­dar de­ğer­li ürün­ler. Ha­ke­za Boz­ya­zı’da da öy­le; ör­tü al­tı se­ra­cı­lık, seb­ze, mey­ve üre­ti­mi, her çe­şi­di­nin ya­pıl­dı­ğı böl­ge­ler. Boz­ya­zı Ha­li’nin de ta­le­bi­ni yak­la­şık 2 yıl ön­ce yap­mış­tık. Bu­ra­nın da bir an ön­ce Ana­mur Seb­ze Ha­li ye­ri gi­bi tah­si­si sağ­la­nır­sa ora­ya da 88 adet dük­kan plan­la­dık. Bu­nun da Avan pro­je­si ya­pıl­dı. 3 ay­rı tip­ti. Yi­ne ti­ca­ri alan­lar, de­po­la­ma alan­la­rı, ida­ri bi­na­la­rın Avan pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı biz ta­mam­la­mış­tı­k” di­ye ko­nuş­tu. “T­ra­fik gü­ven­li­ği için ge­re­ken yer­le­re ta­be­la ve ışık­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı uy­gu­la­nı­yo­r” Mec­lis’te tra­fik gü­ven­li­ği­ni ar­tı­ra­cak ışık­lan­dır­ma ve ta­be­la­lar ile il­gi­li ya­pı­lan ko­nuş­ma­yı de­ğer­len­di­ren Baş­kan Se­çer, ışık­lan­dır­ma ve yol ta­be­la­la­rı ko­nu­sun­da tes­pit et­tik­le­ri yer­ler­le il­gi­li uy­gun olan her ye­re bu ça­lış­ma­la­rı uy­gu­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. “2023 yı­lın­da da önem­li ça­lış­ma­la­rın al­tı­na im­za ata­ca­ğı­mı­zı umut edi­yo­ru­m” Gün­dem mad­de­le­ri­nin oy­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ise Baş­kan Se­çer, şun­la­rı söy­le­di: “Bu­ra­da Mer­sin’in ya­ra­rı­na bir­çok ko­nu­yu tar­tış­tık. Bu ko­nu­la­rın bir kıs­mı Mec­lis ta­ra­fın­dan ka­bul gör­me­di, önem­li bir kıs­mı Mec­lis ta­ra­fın­dan ka­bul gör­dü. İyi­siy­le, kö­tü­süy­le, gü­ze­liy­le bir yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık. 2023 yı­lı­nın da baş­ta ta­bi ki ken­ti­miz­den yo­la çı­ka­rak; ül­ke­miz­de, tüm dün­ya­da her­ke­si mut­lu ede­cek, be­re­ket, mut­lu­luk, hu­zur do­lu, kav­ga­sız, gü­rül­tü­süz, sa­vaş­sız bir yıl ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si ola­rak bu yıl ve geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi 2023 yı­lın­da da önem­li ça­lış­ma­la­rın al­tı­na im­za ata­ca­ğı­mı­zı umut edi­yo­rum. Mer­sin’in hay­rı­na ve ya­ra­rı­na önem­li ko­nu­la­rı hep be­ra­ber bu­ra­da ka­ra­ra bağ­la­ya­ca­ğı­mı­zı umut edi­yo­rum. He­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum.”