BÜYÜKŞEHİR GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

abdullah - 20 Aralık 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİR GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

GENÇLERİN GELECEĞİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe; Mer­sin Üni­ver­si­te­si, Tar­sus Üni­ver­si­te­si, Çağ Üni­ver­si­te­si, To­ros Üni­ver­si­te­si, Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, iş­ve­ren­ler, pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­ler, aka­de­mis­yen­ler, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri, genç­ler ve öğ­ren­ci­ler gi­bi iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın ta­raf­la­rı ka­tı­lım sağ­lar­ken, et­kin­li­ğin mot­to­su­nu “Es­nek­lik ve Ya­ra­tı­cı­lı­k” oluş­tur­du. Mer­sin Üni­ver­si­te­si İk­ti­sa­di İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Hü­se­yin Mu­al­la Yü­ce­ol, Çağ Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Prof. Dr. Mu­rat Koç ve Ku­rum­sal Yö­ne­tim Da­nış­ma­nı Dr. Cen­giz Ta­vuk­çu­oğ­lu ile di­ğer da­vet­li ko­nuş­ma­cı­lar, “Pan­de­mi Son­ra­sı İş Dün­ya­sı, İs­tih­dam­da 21. Yüz­yıl Yet­kin­lik­le­ri, Ku­rum­sal­laş­ma Sü­re­cin­de Ku­şak­la­r” gi­bi ko­nu­lar­da su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di­ler. Öza­da: “Öğ­ren­ci­le­re, iş ara­yan ve iş­ve­ren­le­re hiz­met su­nu­yo­ru­z” Et­kin­lik­te ko­nu­şan Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da, Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin 2019 yı­lın­dan iti­ba­ren iş ara­yan­la­ra, li­se­li­le­re, üni­ver­si­te­le­re ve iş­ve­ren­le­re hiz­met sun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ya­pay Ze­kâ, oto­mas­yon ve di­ji­tal tek­no­lo­ji­le­rin, sos­yal ha­ya­tı ol­du­ğu ka­dar ça­lış­ma ha­ya­tı­nı da de­rin­den et­ki­le­di­ği­ni be­lir­ten Öza­da; iş­le­rin ta­nı­mı, içe­rik­le­ri, ya­pı­lış şe­kil­le­ri ve iş dün­ya­sı­nın aday­lar­dan bek­le­dik­le­ri yet­kin­lik set­le­ri­nin hız­la de­ğiş­ti­ği­ni ve iş dün­ya­sı­nın de­ği­şim sü­re­cin­de ge­le­ce­ği ya­ka­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi ola­rak de­ği­şim sü­re­ci­ne li­der­lik ede­rek, iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın tüm ta­raf­la­rı­na yö­ne­lik pro­je­ler ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Öza­da, 2023 yı­lın­dan iti­ba­ren iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın bü­tün di­na­mik­le­ri ile iş­bir­lik­le­ri­ni ar­tı­ra­cak­la­rı­nı ve ‘Mü­la­kat Si­mü­las­yon­la­rı, Da­nış­man­lık ve Yön­len­dir­me, Ye­ni Ne­sil Men­tör­lük Prog­ra­mı, İs­tih­dam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim­le­ri, Ku­rum­sal­laş­ma Eği­tim­le­ri, Ye­te­nek Dö­nü­şüm Pro­je­si’ gi­bi ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. “Öğ­ren­ci­le­ri ara­cı­sız ola­rak fir­ma­lar­la bu­luş­tur­ma­yı plan­lı­yo­ru­z” Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin bi­re­bir hiz­met ver­di­ği­ne de dik­kat çe­ken Öza­da, şu an­da or­ta­la­ma 30 bin ki­şi­nin Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nde ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Biz bu 30 bin ka­yıt­tan reh­ber­lik, da­nış­man­lık, yön­len­dir­me gö­rev­le­ri yap­mak üze­re 20 bin ki­şi­ye ge­ri dö­nüş sağ­la­mı­şız. As­lın­da reh­ber­lik de­di­ği­miz şe­yi sa­de­ce ka­yıt al­ma ola­rak gör­mü­yo­ruz. Ola­bil­di­ği ka­da­rı­na ge­ri dö­nüş, fır­sat ve al­ter­na­tif sun­mak bi­zim öde­vi­mi­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Önü­müz­de­ki yıl ‘Genç­lik ve Ka­ri­yer Fua­rı’nı ger­çek­leş­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Öza­da, bu fu­ar­la bir­lik­te öğ­ren­ci­le­ri ara­cı­sız ola­rak fir­ma­lar­la bu­luş­tur­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. “Ka­li­te­li et­kin­lik­le­re im­za ata­ca­ğı­z” İş­siz­lik ve ka­ri­ye­rin zor ko­nu­lar ol­du­ğu­nu, an­cak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in bu ko­nu­da ce­sur adım­lar at­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Öza­da, “Ka­ri­yer Mer­ke­zi’ni kur­mak çok önem­li bir viz­yon­du. İn­şal­lah biz­ler de bu viz­yo­nu siz­ler­le bir­lik­te ge­liş­ti­re­ce­ğiz. Mer­sin’in de­ğer­le­riy­le ulu­sal de­ğer­le­ri bir ara­ya ge­tir­di­ği­miz­de, çok ka­li­te­li et­kin­lik­le­re im­za ata­ca­ğız. Gö­re­cek­si­niz biz­ler 2023’te öğ­ren­ci­le­re, iş ara­yan­la­ra, genç­le­re dö­nük bir­çok et­kin­lik­le siz­le­re fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.