BÜYÜKŞEHİR’DEN 4 TEMSİLCİ MAVİ BAYRAK  YEREL SORUMLUSU EĞİTİM SERTİFİKASI ALDI

abdullah - 20 Aralık 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİR’DEN 4 TEMSİLCİ MAVİ BAYRAK YEREL SORUMLUSU EĞİTİM SERTİFİKASI ALDI

MAVİ BAYRAK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Kız­ka­le­si ve Su­sa­noğ­lu plaj­la­rı ol­mak üze­re 2 Ma­vi Bay­rak­lı halk pla­jı­na sa­hip olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, hiz­met ka­li­te­si­ni ve va­tan­daş mem­nu­ni­ye­ti­ni ar­tır­mak adı­na ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Tür­ki­ye Çev­re Eği­tim Vak­fı TÜR­ÇEV ta­ra­fın­dan 14’ün­cü­sü dü­zen­le­nen Ma­vi Bay­rak Eği­tim Se­mi­ne­ri’ne ka­tı­lan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri, ‘Ma­vi Bay­rak Ye­rel So­rum­lu­su Eği­tim Ser­ti­fi­ka­sı’ al­dı. Ser­ti­fi­ka alan yet­ki­li­ler, Mer­sin’de ku­rum­la­rı adı­na bu gö­re­vi yü­rü­te­cek. Se­mi­ne­re; Ma­vi Bay­rak Prog­ra­mı­nı des­tek­le­yen ku­rum­la­rın ba­şın­da ge­len Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği Ba­kan­lı­ğı, Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’nın ya­nı sı­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri ve TÜR­ÇEV yet­ki­li­le­ri ka­tıl­dı.  Aka­de­mis­yen­le­rin de yer al­dı­ğı ve 2325 Ka­sım 2022 ta­rih­le­rin­de An­tal­ya’da ger­çek­leş­ti­ri­len se­mi­ner 3 gün sür­dü ve 120 ka­tı­lım­cı yer al­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir’den 4 yet­ki­li ser­ti­fi­ka al­dı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, İk­lim De­ği­şik­li­ği ve Sı­fır Atık Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ile De­niz­kı­zı Tu­rizm A.Ş.’den tem­sil­ci­le­rin ka­tıl­dı­ğı eği­tim so­nun­da,  ‘Ma­vi Bay­rak Ye­rel So­rum­lu­su Eği­tim Ser­ti­fi­ka­sı’ ve­ril­di. Eği­ti­me; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde İk­lim De­ği­şik­li­ği ve Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Şu­be Mü­dür Ve­ki­li Dr. Za­fer Ku­şa­tan, Çev­re Mü­hen­di­si Şey­da Töp, Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı per­so­ne­li Pe­lin Tey­mur ile De­niz­kı­zı Tu­rizm A.Ş. Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ah­met Yıl­dız ka­tı­lım sağ­la­dı. Yıl­da bir kez dü­zen­le­nen eği­tim se­mi­ne­rin­de; Ma­vi Bay­rak’ın öne­mi, Ma­vi Bay­rak kri­ter­le­ri ve ye­rel so­rum­lu­la­ra dü­şen gö­rev­ler hak­kın­da ge­nel bil­gi­ler ve­ril­di. Be­lir­le­nen ye­rel so­rum­lu­lar, Ma­vi Bay­rak ve çev­re so­run­la­rı hak­kın­da gün­cel bil­gi­le­re sa­hip olur­ken, kı­yı yö­ne­ti­min­de önem­li ko­nu­lar hak­kın­da da bil­gi sa­hi­bi olu­yor. Ye­rel so­rum­lu­lar ay­rı­ca, ör­nek uy­gu­la­ma­la­rı ye­rin­de gö­ren uz­man­lar­dan bil­gi ala­rak, fi­kir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yor. Mer­sin’de bu­lu­nan plaj­la­rın Ma­vi Bay­rak baş­vu­ru­la­rı­nın ön de­ğer­len­dir­me­le­ri ve se­zon de­ne­tim­le­ri, Ma­vi Bay­rak Ye­rel So­rum­lu­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Mer­sin’de 2020 se­zo­nu iti­ba­riy­le; Ma­vi Bay­rak­lı plaj sa­yı­sı 9 iken, Ma­vi Bay­rak­lı ma­ri­na sa­yı­sı 1 ola­rak açık­lan­dı. Mer­sin’de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­sin­de Kız­ka­le­si ve Su­sa­noğ­lu plaj­la­rı ol­mak üze­re, top­lam­da 2 adet Ma­vi Bay­rak­lı halk pla­jı var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, De­niz­kı­zı A.Ş. ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len ma­vi bay­rak­lı halk plaj­la­rı­nın ka­li­te­si­ni ve sa­yı­sı­nı art­tır­mak için ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.