KADINLARA YÖNELİK ATÖLYELER DEVAM EDİYOR

abdullah - 17 Aralık 2022 Cumartesi

KADINLARA YÖNELİK ATÖLYELER DEVAM EDİYOR

KADIN ATÖLYELERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın ‘Yıl­ba­şı’ te­ma­sıy­la dü­zen­le­di­ği atöl­ye­ler baş­la­dı. 25 Ara­lık’a ka­dar de­vam ede­cek atöl­ye­ler­de ka­dın­lar yıl­ba­şı ağa­cı, ke­çe cüz­dan, be­re­ket ço­ra­bı ya­pı­mı, se­ra­mik bar­dak, to­ka, bi­lek­lik ya­pı­mı, ka­pı sü­sü, mum­luk bo­ya­ma gi­bi bir­çok et­kin­li­ğe ka­tı­la­bi­le­cek. Atöl­ye­de yap­tık­la­rı eş­ya­la­rı ev­le­ri­ne gö­tü­re­rek ev­le­ri­ni yıl­ba­şı­na uy­gun süs­ler­le do­na­ta­cak olan ka­dın­lar, hem eğ­le­ne­cek hem de el be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­me fır­sa­tı ya­ka­la­ya­cak. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, ‘Yıl­ba­şı’ te­ma­sıy­la ka­dın­la­ra yö­ne­lik atöl­ye­ler dü­zen­le­me­ye baş­la­dı. Palm City Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde ku­ru­lan ve 25 Ara­lık’a ka­dar fark­lı ko­nu­lar­da ger­çek­le­şe­cek atöl­ye­le­rin il­ki ‘Yıl­ba­şı Te­ma­lı Ka­pı Sü­sü Atöl­ye­si’ ol­du. Bü­yük­şe­hir’in üre­ti­ci ka­dın­la­rın­dan Ra­zi­ye Yal­çın’ın eğit­men­li­ğin­de ya­pı­lan atöl­ye­de ka­dın­lar do­ğa­dan top­la­nan mey­ve, dal ve çi­çek­ler­le ka­pı süs­le­ri yap­tı. Dal­la­rın üze­ri­ni ken­di zevk­le­ri­ne gö­re süs­le­yen ka­dın­lar, bir yan­dan sos­yal­leş­me im­ka­nı bu­lur­ken bir yan­dan da eğ­le­ne­rek öğ­ren­di. Yal­çın: “Bir ka­dın ola­rak üret­mek ha­ri­ka bir şe­y”Atöl­ye hak­kın­da bil­gi ve­ren Ra­zi­ye Yal­çın, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üre­ti­ci ka­dın­la­rın­da­nım. Za­man za­man fes­ti­val­le­re, et­kin­lik­le­re ka­tı­lı­yo­ruz. Bu­gün de bu­ra­da, yıl­ba­şı do­la­yı­sıy­la ka­dın­la­rı­mı­za ka­pı sü­sü yap­ma­yı öğ­re­ti­yo­rum. Süs­le­ri­mi­zi, do­ğa­dan top­la­dı­ğım mal­ze­me­ler­le ya­pı­yo­ruz. Her­kes ken­di üre­ti­yor, ken­di ta­sa­rım­la­rı­nı ya­pı­yor, uma­rım gü­zel şey­ler çı­ka­ca­k” de­di. Baş­kan Va­hap Se­çer’in gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na ka­dın­la­ra bu tür im­kan­lar sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Yal­çın, “Bir ka­dın ola­rak üret­mek ha­ri­ka bir şey. Ev­de boş otur­ma­mak, ai­le büt­çe­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak ha­ri­ka bir şey. Onun için bi­ze bu im­ka­nı sağ­la­dık­la­rı için baş­ta baş­ka­nı­mı­za ve eme­ği ge­çen her­ke­se çok te­şek­kür ede­ri­z” di­ye ko­nuş­tu. “Oğ­lum­la be­ra­ber ka­li­te­li va­kit ge­çir­miş ol­du­k”Atöl­ye­ye ço­cu­ğuy­la bir­lik­te ka­tı­lan Mer­ve Yol­cu, “A­töl­ye­yi sos­yal med­ya­da gör­düm, he­men yaz­dım ve ge­ri dö­nüş al­dım. Ço­cu­ğum­la da ka­tı­la­bi­le­ce­ği­mi du­yun­ca, se­vi­ne­rek gel­dik. Şu an gü­zel gi­di­yor. Oğ­lum­la be­ra­ber ka­li­te­li va­kit ge­çir­miş ol­duk. Et­kin­lik çok gü­zel, çok ho­şu­mu­za git­ti. Do­ğa­dan top­lan­mış olan çi­çek ve mey­ve­ler­le, dal­lar­la ka­pı sü­sü ya­pı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Yap­tı­ğı sü­sü evi­ne asa­ca­ğı­nı söy­le­yen Yol­cu, “Bi­zim için çok gü­zel ol­du. Yap­tık­tan son­ra ka­pı­mı­za asa­ca­ğız, yak­la­şan yıl­ba­şı­na da uy­du. Böy­le bir et­kin­li­ği biz­ler­le bu­luş­tur­du­ğu için, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür ede­ri­m” de­di. “Gü­zel bir et­kin­lik ol­du, in­şal­lah de­va­mı da ge­li­r” Ka­tı­lım­cı Fat­ma Cey­lan ise, atöl­ye­yi te­sa­dü­fen gör­dü­ğü­nü ve he­men ka­tıl­mak is­te­di­ği­ni be­lirt­ti. Cey­lan, “Bir şey­ler ba­şar­ma­ya ça­lış­tık. Ho­ca­mız da çok il­gi­len­di bi­zim­le. Gü­zel bir uğ­raş. Keş­ke hep böy­le ol­sa da ka­tıl­sak. Bu­gün ka­pı sü­sü yap­ma­ya ça­lış­tık ho­ca­mı­zın yar­dı­mıy­la. Gü­zel bir et­kin­lik ol­du, in­şal­lah da­ha da iyi olur, de­va­mı da ge­lir. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e çok te­şek­kür ede­riz emek­le­rin­den do­la­yı. Ye­ni yıl he­pi­mi­ze ha­yır­lı, uğur­lu, be­re­ket­li gün­ler ge­tir­si­n” şek­lin­de ko­nuş­tu.