KENT GENELİNDE 35 BİN AİLEYE 350  BİN KİLO UN DAĞITIMI YAPILIYOR

abdullah - 17 Aralık 2022 Cumartesi

KENT GENELİNDE 35 BİN AİLEYE 350 BİN KİLO UN DAĞITIMI YAPILIYOR

UN DAĞITIMI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ge­çen yıl baş­lat­tı­ğı “Un Da­ğı­tım Pro­je­si­” bu yıl ye­ni­den baş­la­dı. ‘Ha­mu­ru­muz­da Da­ya­nış­ma Var’ slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan ve va­tan­daş­la­rın tak­di­ri­ni alan pro­je kap­sa­mın­da, bu yıl 13 il­çe­de ya­şa­yan dar ge­lir­li 35 bin ai­le­ye ula­şı­la­cak. Her ai­le­ye 10 ki­log­ram ol­mak üze­re, top­lam 350 bin ki­log­ram un da­ğı­tı­la­cak. Va­tan­da­şın ek­me­ğin­de Bü­yük­şe­hir’in de tu­zu var Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in gö­re­ve baş­la­dı­ğın­dan bu ya­na ha­ya­ta ge­çir­di­ği sos­yal pro­je­ler, özel­lik­le eko­no­mik an­lam­da dar­da olan va­tan­da­şın yü­zü­nü gül­dü­rü­yor. Alım gü­cü­nün özel­lik­le te­mel gı­da mad­de­le­rin­de aşı­rı şe­kil­de düş­me­si ile zor­da ka­lan va­tan­daş­la­rın mut­fa­ğı­na kat­kı sağ­la­ya­cak çok sa­yı­da sos­yal pro­je ara­sın­da, “Un Da­ğı­tım Pro­je­si­” de yer alı­yor. Da­ğı­tım­la­ra baş­la­yan Bü­yük­şe­hir’in bir nok­ta­sı da Ak­de­niz il­çe­si Ab­dul­lah Şa­hu­toğ­lu Ma­hal­le­si ol­du. Da­ğı­tım­lar yo­ğun­luk­la, ken­di ek­me­ği­ni üre­ten müs­ta­kil ev­le­rin kü­me­len­di­ği de­za­van­taj­lı ma­hal­le­ler­de ve kır­sal böl­ge­ler­de ya­pı­lı­yor. Bağ: “13 il­çe­de 35 bin ha­ne­ye 350 bin ki­lo un ulaş­tı­rı­yo­ru­z” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si’nde sos­yo­log ola­rak gö­rev alan Berk Bağ, ge­çen se­ne ger­çek­leş­tir­dik­le­ri un da­ğı­tım pro­je­si­ni bu se­ne de baş­lat­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Ö­zel­lik­le de­za­van­taj­lı ma­hal­le­ler ve kır­sal­da ih­ti­yaç sa­hi­bi ve ay­nı za­man­da ken­di ek­me­ği­ni ya­pa­bi­le­cek ko­num­da olan va­tan­daş­la­ra ula­şı­yo­ruz. Tes­pit et­ti­ği­miz her bir ha­ne­ye 10 ki­lo un tes­lim edi­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın en azın­dan şu dar za­man­da bir şe­kil­de ken­di ek­mek­le­ri­ni üret­me­le­ri­ni sağ­lı­yo­ru­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bir yok­sul­luk en­van­te­ri oluş­tur­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ve gün­cel ve­ri­le­re sa­hip ol­duk­la­rı­nı kay­de­den Bağ, “Tes­pit et­ti­ği­miz ha­ne­le­ri her se­ne gün­cel­li­yo­ruz ve ora­la­ra her tür­lü yar­dım­la­rı­mı­zı ve des­te­ği­mi­zi ulaş­tı­rı­yo­ruz.  Un yar­dı­mı­mız da ge­çen se­ne ol­du­ğu gi­bi, her se­ne de­vam et­mek üze­re ta­sar­lan­dı­” de­di. “Fi­yat­lar al­dı ba­şı­nı git­ti, alan var ala­ma­yan va­r”   Ab­dul­lah Şa­hu­toğ­lu Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan iki ço­cuk an­ne­si ev ha­nı­mı De­met De­mi­rel, “Çok mak­bu­le geç­ti. Va­hap Baş­ka­nı­mız bi­ze yar­dım­da bu­lun­du. Za­ten un fi­yat­la­rı al­dı ba­şı­nı git­ti, çok ma­li­yet­li. Ya­rın ek­mek aça­cak­tık, isa­bet ol­du. Me­se­la ön­ce­den bir­kaç ay­da ek­mek atı­yor­duk, şim­di is­ter is­te­mez dü­şür­mek zo­run­da kal­dık, çün­kü fi­yat­lar çok aşı­rı de­re­ce­de uç­tu. Alan var, ala­ma­yan va­r” de­di.Ey­lem Sön­mez, alım gü­cü­nün çok düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Ev­de ek­mek ya­pı­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin da­ğıt­tı­ğı un ile de ek­mek ya­pa­ca­ğız. Al­lah ra­zı ol­sun. Un çok pa­ha­lı, ala­mı­yo­ruz. Evi­mi­ze bir des­tek olu­r” der­ken, Sa­bi­re Şa­hu­toğ­lu ise “Un için te­şek­kür­ler. Sağ olun, var olu­n” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.