3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBİNİN DAİRE  BAŞKANLARI MERSİN’DE EĞİTİMİ KONUŞTU

abdullah - 17 Aralık 2022 Cumartesi

3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBİNİN DAİRE BAŞKANLARI MERSİN’DE EĞİTİMİ KONUŞTU

EĞİTİMİ KONUŞTULAR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın da­ve­ti üze­ri­ne ken­te ge­len Ada­na ve An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin il­gi­li dai­re baş­kan­la­rı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir’in eği­tim ala­nın­da­ki hiz­met­le­ri­ni ye­rin­de gör­me şan­sı bul­du. İlk ola­rak Halk­kent Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi’nde­ki Ta­zi­ye Evi, Kreş, Oku­ma Sa­lo­nu, MER­CEK Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi ile LGS ve YKS Kurs Mer­kez­le­ri’ni ge­zen dai­re baş­kan­la­rı, ar­dın­dan Ak­de­niz Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du­lar. Sa­hil­de yer alan Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu’na da gi­den dai­re baş­kan­la­rı, MER­Cİ Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi’nin ar­dın­dan, Ye­ni­şe­hir’de yer alan MER­CEK Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi’ni de gez­di. 3 Bü­yük­şe­hir’in dai­re baş­kan­la­rı Mer­sin’de eği­ti­mi ko­nuş­tu Ada­na ile An­tal­ya’nın il­gi­li dai­re baş­kan­la­rı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­tim ala­nın­da ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de gör­dük­ten son­ra bir de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­re­rek, kar­şı­lık­lı bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı En­gin Yıl­dı­rım, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Gü­ven Ulu­te­kin ve Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Da­ire­si Baş­ka­nı İr­fan Ir­mak, eği­tim ala­nın­da yap­mış ol­duk­la­rı hiz­met­ler ko­nu­sun­da is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. Ko­nuk dai­re baş­kan­la­rı, top­lan­tı­nın çok ve­rim­li geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin hiz­met­le­ri­ni ye­rin­de gör­me­nin sağ­la­dı­ğı kat­kı­la­rı di­le ge­tir­di­ler. Dai­re baş­kan­la­rı, yap­tık­la­rı her şe­yin, ge­le­ce­ği­miz olan genç­ler için ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, eği­tim­de ye­ni bir hi­ka­ye yaz­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Yıl­dı­rım: “Ak­de­niz'de bir eği­tim rüz­gâ­rı es­sin is­te­di­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı En­gin Yıl­dı­rım ger­çek­leş­tir­dik­le­ri top­lan­tı­nın ar­dın­dan, “Ak­de­niz'de bir eği­tim rüz­gâ­rı es­sin is­te­dik ve An­tal­ya ile Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden il­gi­li dai­re baş­kan­la­rı­mız­la eği­ti­me da­ir yap­tı­ğı­mız hiz­met­le­rin pay­la­şı­mı­nı yap­tık. Eği­tim­de bir­çok be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı fa­ali­yet­ler var. Bu fay­da­lı fa­ali­yet­le­ri, eği­tim­de­ki iyi ör­nek­le­ri bir­bi­ri­mi­ze ya­ya­rak ek­sik yön­le­ri­mi­zi ta­mam­la­mak is­ti­yo­ruz. Bu­nun da da­ha ge­niş ka­tı­lım­la de­va­mı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ru­z” de­di. Ulu­te­kin: “Bu­ra­dan alıp An­tal­ya’ya gö­tü­re­ce­ği­miz bir ta­kım hiz­met­le­ri va­r” Ada­na, An­tal­ya ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­ti­me yap­mış ol­duk­la­rı hiz­met­le­ri ma­sa­ya ya­tır­dık­la­rı­nı kay­de­den An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Gü­ven Ulu­te­kin, “Ör­gün ve yay­gın eği­ti­mi iki ka­te­go­ri­de de­ğer­len­dir­dik. Bun­lar­dan özel­lik­le ör­gün eği­tim­de ho­bi, sa­nat kurs­la­rı ve mes­lek kurs­la­rı­nı, yay­gın eği­tim­de ise üni­ver­si­te­ye ha­zır­lık kurs­la­rı ile or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ni des­tek­le­me ile il­gi­li ver­miş ol­du­ğu­muz eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nı ele al­dık. Bu­nun­la be­ra­ber be­le­di­ye­nin kreş­le­ri­ni, okul ön­ce­si eği­ti­mi­ni de ye­rin­de gör­dük. Çok ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar var. Bu­ra­dan alıp An­tal­ya’ya gö­tü­re­ce­ği­miz bir ta­kım hiz­met­ler va­r” di­ye ko­nuş­tu. Ir­mak: “Ye­ni bir hi­ka­ye yaz­ma­mız ge­re­ki­yo­r” Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Dai­re Baş­ka­nı İr­fan Ir­mak da Baş­kan Va­hap Se­çer’e te­şek­kür­le­ri­ni ile­te­rek, Mer­sin’de eği­tim­le il­gi­li çok gü­zel ör­nek­ler ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ir­mak, “Mer­sin’de eği­ti­min her ala­nın­da çok gü­zel ör­nek­ler var. Cum­hu­ri­yet’in ilk yıl­la­rın­da Köy Ens­ti­tü­le­ri var­dı. Son­ra­sın­da Fen ve Ana­do­lu Li­se­le­ri ol­du. Bi­zim de ye­ni bir hi­ka­ye yaz­ma­mız ge­re­ki­yo­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.