BU SOKAK SADECE ÇOCUKLARIN

abdullah - 13 Aralık 2022 Salı

BU SOKAK SADECE ÇOCUKLARIN

ÇOCUK SOKAĞI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Dün­ya Kız Ço­cuk­la­rı Gü­nü’nde il­ki­ni aç­tı­ğı ‘Ço­cuk So­ka­ğı’na bir ye­ni ad­re­si da­ha ek­le­di. Ço­cuk So­kak­la­rı ile Mer­sin’de ya­şa­yan ço­cuk­la­rın, tek­no­lo­ji­nin olum­suz et­ki­le­rin­den za­rar gör­me­den, bil­gi­sa­yar ve te­le­fo­na ba­ğım­lı ol­ma­dan, ço­cuk­luk­la­rı­nı ya­şa­ya­rak bü­yü­me­le­ri­ni sağ­la­mak he­def­le­ni­yor. Ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je ile ço­cuk­lar ara­sın­da­ki ola­sı ay­rım­cı­lık ya da zor­ba­lı­ğın, pay­laş­ma­yı ve iş­bir­li­ği­ni öğ­re­ten so­kak oyun­la­rı ile ön­len­me­si amaç­la­nı­yor.  Ku­zey­kent Ma­hal­le­si 3169 So­kak’ta yer alan Ço­cuk So­ka­ğı, kur­de­le­si­ni ço­cuk­la­rın kes­me­siy­le açıl­dı. So­kak­ta ku­ru­lan sah­ne­de ço­cuk zum­ba­sı, tah­ta ba­cak gös­te­ri­si ve si­hir­baz­lık gös­te­ri­si ile ba­lon­cuk şov ya­pıl­dı. Ço­cuk­la­ra pat­la­mış mı­sır ik­ra­mı­nın ar­dın­dan, bo­ya­ma ki­ta­bı, to­paç ve ba­lon he­di­ye edil­di. Ai­le­le­rin de be­ğe­ni­si­ni top­la­yan Ço­cuk So­ka­ğı’nda ço­cuk­lar gün bo­yu gü­ven­le oy­na­ya­rak, ek­ran kar­şı­sın­da ge­çir­dik­le­ri sü­re­yi azal­ta­bi­le­cek.Ço­cuk­la­rı di­ji­tal or­tam­dan, be­to­nar­me ya­pı­la­rın içe­ri­sin­den so­ka­ğa ta­şı­mak, on­la­rın eği­tim­le­ri­ne des­tek ver­mek, ya­şa­dık­la­rı me­kan­la­ra ait ol­duk­la­rı­nı his­set­tir­mek, bir­bir­le­riy­le ile­ti­şim duy­gu­la­rı­nı art­tır­mak adı­na bu pro­je­yi ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ai­le ve Ço­cuk Şu­be Mü­dü­rü Özay Öz­türk, “Ge­le­nek­sel ço­cuk oyun­la­rı­nı ço­cuk­la­ra öğ­ret­mek, ha­tır­lat­mak, ya­şat­mak ve eği­tim­le­ri­ne kat­kı ver­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Bu­ra­da 14 ço­cuk oyu­nu ser­gi­len­di. Ar­ka­daş­la­rı­mız ço­cuk­la­rı­mı­za bu oyun­la­rı öğ­ret­ti­ler. Bu so­kak tra­fik­ten uzak, gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı olan bir or­tam. Bu tür so­kak­la­rı bul­duk­ça ve ta­lep gel­dik­çe, pro­je­ler   de­vam ede­ce­k” de­di.Ço­cuk­lar­dan Def­ne Buz, “Bu­ra­yı çok sev­dim. Bu­gün bu­ra­da bi­raz oyun oy­na­dık, ba­lon al­dık. Zum­ba dan­sı­nı da sev­dim. Kö­şe kap­ma­ca oy­na­dım, la­bi­rent oy­na­dı­m” de­di.Ze­lal Kes­kin, “Ön­ce­lik­le Va­hap Se­çer’e çok te­şek­kür edi­yo­rum. Çok gü­zel oyun­lar oy­na­dık,  çok eğ­len­ce­liy­di. Bu­ra­la­rı çok be­ğen­dik. Ba­lon­lar, to­paç­lar da­ğıt­tı­la­r” di­ye ko­nuş­tu.Gül­da­ne Şah­baz, “Bu­ra­da bil­ye ve to­paç oyu­nu­nu gör­düm. Dans­lar, şar­kı ve ba­lon­cuk gös­te­ri­si ol­du. Çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di.Si­may Sa­ru­han, “O­yun­lar oy­na­dım, et­kin­lik­ler yap­tık. Her­ke­si bek­li­yo­ruz. Çok be­ğen­dim, çok gü­zel­di. Bir­çok oyu­nu bi­li­yor­du­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.