HOBİ PARKI’NDA SONA GELİNDİ

abdullah - 13 Aralık 2022 Salı

HOBİ PARKI’NDA SONA GELİNDİ

HOBİ PARKI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin To­ros­lar il­çe­si Ar­paç­sa­kar­lar Ma­hal­le­si 68'li­ler Or­ma­nı kar­şı­sın­da­ki alan­da ya­pı­mı­na baş­la­dı­ğı Ho­bi Par­kı pro­je­sin­de so­na ge­lin­di. Ça­lış­ma­la­rın bü­yük kıs­mı­nın ta­mam­lan­dı­ğı pro­je­nin, 1 ay içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bu pro­je ile şeh­rin mer­ke­zi­ne 16 bin met­re­ka­re­lik ye­şil alan ka­zan­dır­mış ola­cak. Şeh­rin gü­rül­tü­sün­den uzak­la­şıp top­rak­la bü­tün­leş­mek is­te­yen va­tan­daş­lar için bir ne­fes ala­nı ola­cak Ho­bi Par­kı’nda; 198 adet 6 met­re­lik ho­bi ku­lü­be­si ve her ku­lü­be­nin önün­de 45 met­re­ka­re­lik ho­bi bah­çe­le­ri ya­pıl­dı. Va­tan­daş­la­rın do­ğay­la iç içe ola­ca­ğı ve top­rak­la bu­lu­şa­ca­ğı alan­da ay­rı­ca, 7/24 gü­ven­lik­li bir sis­tem oluş­tu­rul­du. Gü­ne­ri: “Şeh­rin içe­ri­sin­de, ra­hat­la­tı­cı bir or­tam ha­zır­la­dı­k” Ho­bi Par­kı’nın 16 bin met­re­ka­re alan üze­ri­ne ku­rul­muş 198 adet ho­bi ku­lü­be­si ve 1 adet sos­yal te­si­siy­le şeh­rin içe­ri­sin­de bir va­ha ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park Bah­çe­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı’nda Pey­zaj Yük­sek Mi­ma­rı ola­rak gö­rev ya­pan Cem Gü­ne­ri, “Bu alan­lar­da va­tan­daş­la­rı­mız ta­rım ürün­le­ri üre­te­cek­ler. Ba­zı ho­bi­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­cek­ler. Yak­la­şık 45 met­re­ka­re­lik bah­çe­le­rin­de haf­ta son­la­rı ve­ya haf­ta içi ho­bi­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­rek, şeh­rin içe­ri­sin­de ra­hat­la­ya­cak­la­rı bir or­tam sağ­la­ma­ya ça­lış­tık. Bu alan, et­ra­fı ta­ma­men çev­ri­li 24 sa­at gü­ven­lik­li bir alan ola­cak. Bu alan­da va­tan­daş­la­rı­mı­za bir­çok im­kan sun­duk. Ho­bi ku­lü­be­le­ri yer alı­yor. 6 met­re­ka­re­lik bu ho­bi ku­lü­be­le­ri­nin önün­de ve­ran­da­la­rı var. Bu ho­bi ku­lü­be­le­rin­de mal­ze­me­le­ri­ni, to­hum­la­rı­nı, alet ve ekip­man­la­rı­nı tu­ta­bi­le­cek­ler, bah­çe kı­ya­fet­le­ri­ni bu­lun­du­ra­bi­le­cek­ler. Ve­ran­da­la­rın­da otu­rup din­le­ne­bi­le­cek­ler, çay­la­rı­nı içe­bi­le­cek­le­r” de­di. Ho­bi bah­çe­le­ri için baş­vu­ru­lar in­ter­net üze­rin­den açı­la­cak İn­san­la­rın şeh­rin ka­la­ba­lı­ğın­dan uzak­la­şıp, ken­di­le­ri­ni top­rak­la bu­luş­tu­ra­bi­le­cek­le­ri bir alan ya­rat­tık­la­rı­nı ve şu an­da ça­lış­ma­la­rın yüz­de 87'lik kıs­mı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Gü­ne­ri, “Ba­zı in­ce de­tay­lar kal­dı. Yol­la­rın tes­vi­ye­si­nin ta­mam­lan­ma­sı, kab­lo­la­rın çe­kil­me­si ve bo­ya­ma ça­lış­ma­la­rı gi­bi. Ça­lış­ma­lar hız­lı bir şe­kil­de yü­rü­yor. Bu ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dık­tan son­ra, in­ter­net üze­rin­den baş­vu­ru sis­te­mi­miz açı­la­cak. Sis­tem açıl­dık­tan son­ra va­tan­daş­la­rı­mız baş­vu­ru­su­nu ya­pa­cak. Ge­rek­li de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da da, bu bah­çe­le­re sa­hip ola­bi­le­cek­le­r” di­ye ko­nuş­tu.