SEÇER: “BAŞKANINIZ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

abdullah - 6 Aralık 2022 Salı

SEÇER: “BAŞKANINIZ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

BAŞKAN SEÇER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer,  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı En­gel­li­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü ile İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de, To­ros­lar Çan­ka­ya Özel Eği­tim Mes­lek Oku­lu’nun bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen ‘3 Ara­lık Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü Far­kın­da­lık Et­kin­li­ği’ne ka­tı­la­rak, özel ge­rek­si­nim­li öğ­ren­ci­ler­le ve ai­le­le­riy­le bir ara­ya gel­di.Et­kin­lik­te; To­ros­lar Çan­ka­ya Özel Eği­tim Mes­lek Oku­lu, Yu­nus Em­re İşit­me En­gel­li­ler İl­kOr­ta Oku­lu, İb­ni Si­na Özel Eği­tim Mes­lek Li­se­si ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri yer al­dı. Baş­kan Se­çer: “Siz­le­rin ha­ya­tı­na bi­raz da­ha ka­li­te sun­ma­nın gay­re­ti içe­ri­sin­de­yi­z” Et­kin­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; sos­yal dev­le­tin, yurt­taş­la­rı ara­sın­da ay­rım yap­ma­dan, ada­let­li ve eşit hiz­met gö­tü­ren dev­let an­la­yı­şı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Se­çer, ay­nı an­la­yı­şın ye­rel yö­ne­tim­ler­de de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de ede­rek,  “Ö­zel ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te, ken­di kı­sıt­lı im­kân­la­rı için­de ha­yat­la mü­ca­de­le eden ai­le­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Özel ço­cuk­la­ra sa­hip ai­le­le­ri­mi­zin şart­la­rı­nın, du­rum­la­rı­nın, on­la­rın ya­şa­dık­la­rı zor­luk­la­rın far­kın­da ola­rak, on­la­rın ya­şa­mı­na bi­raz da­ha ka­li­te sun­ma­nın ça­lış­ma­sı içe­ri­sin­de­yiz. Bün­ye­miz­de yer alan En­gel­li­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nde, siz­le­rin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da pro­je­ler ge­liş­ti­ri­li­yor. Ben de Baş­ka­nı­nız ola­rak, bu ko­nu­da her za­man ya­nı­nız­da­yım ve des­tek­çi­ni­zi­m” de­di. “Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de aşa­ma­ya­ca­ğı­mız hiç­bir en­gel yo­k” Bü­yük­şe­hir’in En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi ve En­gel­siz Ya­şam Par­kı hiz­met­le­rin­den de bah­se­den Se­çer, bu mer­kez­ler­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la özel bi­rey­le­rin hem sos­yal­leş­me­le­ri­nin, hem de fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı­nı an­la­ta­rak, ya­kın za­man­da açı­la­cak Otizm Mer­ke­zi’ni de du­yur­du. Ak­kent’te Ocak ayı­nın so­nun­da hiz­me­te gi­re­cek bir Otizm Mer­ke­zi ça­lış­ma­sı yü­rüt­tük­le­ri­ni kay­de­den Se­çer, “06 yaş ara­sı ço­cuk­la­rı­mı­zın eği­ti­le­ce­ği, te­ra­pi­ye ta­bi tu­tu­la­ca­ğı bir mer­kez ola­rak di­zayn edi­li­yor. Bu ço­cuk­la­rı­mız için her tür­lü fe­da­kar­lık­ta bu­lu­nan an­ne ba­ba­la­rı­mı­za, mü­te­şek­kir ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Ço­cuk­la­rı­mı­za, hep be­ra­ber iyi ba­ka­lım. Bir­lik be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de aşa­ma­ya­ca­ğı­mız hiç­bir zor­luk ve en­gel yo­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler et­kin­lik­te do­ya­sı­ya eğ­len­di Baş­kan Se­çer'in ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Çan­ka­ya Özel Eği­tim Mes­lek Oku­lu Mü­dü­rü Ser­dar Ut­ma ve öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan Baş­kan Se­çer'e he­di­ye tak­di­mi ya­pıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Oku­lu'nun dans gös­te­ri­si­nin ar­dın­dan, Yu­nus Em­re İşit­me En­gel­li­ler Or­ta Oku­lu Halk Oyun­la­rı’nın gös­te­ri­le­ri bü­yük be­ğe­ni top­la­dı. Çan­ka­ya Özel Eği­tim Mes­lek Oku­lu Ko­ro­su ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­gel­siz Ya­şam Par­kı öğ­ren­ci­le­ri­nin halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ise et­kin­li­ği iz­le­yen­ler­den al­kış al­dı. Özel bi­rey­ler­den Baş­kan Se­çer’e zi­ya­ret Öte yan­dan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­gel­siz Ya­şam Par­kı öğ­ren­ci­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri, ‘3 Ara­lık Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü’ kap­sa­mın­da, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Hül­ya Ati­la ile bir­lik­te Baş­kan Se­çer'i ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.Özel öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer, sa­bah­ki tö­ren­de ser­gi­le­dik­le­ri per­for­man­sı çok be­ğen­di­ği­ni ifa­de et­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ‘3 Ara­lık Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü Far­kın­da­lık Et­kin­lik­le­ri’, 1 haf­ta bo­yun­ca ken­tin de­ği­şik nok­ta­la­rın­da de­vam ede­cek. Öte yan­dan Zi­hin­sel Ye­ter­siz Ço­cuk­la­rı Ye­tiş­tir­me ve Ko­ru­ma Vak­fı (Zİ­ÇEV) Mer­sin Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Ze­ki­ye Kah­ve­ci ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri de 3 Ara­lık Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü kap­sa­mın­da Baş­kan Se­çer’e ne­za­ket ve te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret­te Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Hül­ya Ati­la da yer al­dı.