SEÇER: “YEREL YÖNETİMLER TARİHE NOT DÜŞECEK PROJE ÜRETMELİ”

abdullah - 6 Aralık 2022 Salı

SEÇER: “YEREL YÖNETİMLER TARİHE NOT DÜŞECEK PROJE ÜRETMELİ”

BELEDİYELERİN PROJELERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Mer­sin Pe­ra­ken­de­ci İş İn­san­la­rı Der­ne­ği’nin (ME­Pİ­AD) ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, İs­tik­lal Cad­de­si es­na­fı ile bir ara­ya gel­di. Baş­kan Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hem İs­tik­lal Cad­de­si’nde, hem de kent ge­ne­lin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da es­na­fı bil­gi­len­dir­di. Top­lan­tı­da es­na­fın so­ru­la­rı­nı da tek tek din­le­yip ya­nıt­la­yan Baş­kan Se­çer’e İs­tik­lal Cad­de­si es­na­fı; hem yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­dan, hem de es­naf­la ve halk­la sü­rek­li iç içe ol­ma­sın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rek, ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­di. Top­lan­tı­da bir ko­nuş­ma ya­pan Mer­sin Pe­ra­ken­de­ci İş İn­san­la­rı Der­ne­ği (ME­Pİ­AD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Öz­can De­mir, top­lan­tı­nın ne­den dü­zen­len­di­ği ile il­gi­li kı­sa­ca bil­gi ve­re­rek, “Baş­ka­nı­mız’dan İs­tik­lal Cad­de­si’nde yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı bil­gi­len­dir­me ta­le­bin­de bu­lun­duk. Gü­zel ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz, ama gü­zel olan her şe­yin de bir be­de­li var. Za­man alı­yor, he­pi­miz iz­li­yo­ruz. Ça­lış­ma­lar bit­mek üze­re. Da­ha son­ra 2. etap Öz­gür Ço­cuk Par­kı’na ka­dar ola­cak. Ben şu­nu kalp­ten söy­lü­yo­rum. Si­vil Top­lum Ör­güt­le­ri’ne en ra­hat ula­şan, ara­dı­ğı­mız za­man da­vet eden, ko­nu­şan bir be­le­di­ye baş­ka­nı­mız va­r” de­di. Es­na­fın ta­lep­le­ri­ne her za­man ya­nıt ver­dik­le­ri­ni ve İs­tik­lal Cad­de­si ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­nı bu se­bep­le dü­zen­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, sa­de­ce İs­tik­lal Cad­de­si de­ğil, şeh­rin ge­ne­liy­le il­gi­li so­ru­la­rı her za­man ya­nıt­la­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Baş­kan Se­çer: “İs­tik­lal Cad­de­si 1. etap ça­lış­ma­sı, en geç Ara­lık so­nun­da bi­te­ce­k” Ye­rel yö­ne­tim­le­rin, ta­ri­he not dü­şe­cek ça­lış­ma­lar yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­den ve bu bağ­lam­da İs­tik­lal Cad­de­si’nde ya­pı­lan ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Se­çer, “İs­tik­lal Cad­de­si’nin kal­dı­rım ta­şı­nı de­ğiş­tir­mek, iki ta­ne bank koy­mak, çöp ko­va­la­rı­nı ye­ni­le­mek de­ğil­dir ama­cı­mız. Böy­le bir be­le­di­ye­ci­lik, bu ka­dar ge­ri kal­mış, viz­yon nok­san­lı­ğı bir be­le­di­ye­ci­lik ol­maz. Ya­pa­ca­ğı­nız pro­je ile ta­ri­he not düş­me­li­si­niz. Bu cad­de­ler çok özel cad­de­ler. Bi­zim İs­tik­lal Cad­de­si’ne çok cid­di bir kay­nak ayır­dı­ğı­mı­zı bil­me­ni­zi is­te­rim. Alt­ya­pı­sın­dan üst­ya­pı­sı­na, kul­la­nı­lan taş­la­ra ka­dar çok özen gös­ter­di­k” de­di. İs­tik­lal Cad­de­si’nin 1. etap ça­lış­ma­sı­nı en geç Ara­lık ayı­nın so­nun­da bi­ti­re­cek­le­ri­ni ve he­men ar­dın­dan sı­ra­sıy­la 2. ve 3. etap ça­lış­ma­la­rı­nı baş­la­ta­cak­la­rı­nı söy­le­yen Se­çer, “El­bet­te bu sü­reç­te es­naf hak­lı ola­rak, ‘bir an ön­ce bit­sin, işi­me gü­cü­me ba­ka­yım’ di­yor. Bi­zi en çok uğ­raş­tı­ran ise, ken­tin bir alt­ya­pı ha­fı­za­sı ol­ma­dı­ğı için, alt­ya­pı­da kar­şı­laş­tı­ğı­mız sür­priz­ler. Fa­kat, bu­ra­da­ki iş­le­ri en kı­sa za­man­da ta­mam­la­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Bu­ra­nın bit­me­siy­le de Çam­lı­bel ve Ka­ra­du­var’da ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­la­ta­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. Pro­je­nin ta­mam­lan­ma­sıy­la İs­tik­lal Cad­de­si’nin en­gel­li, yaş­lı ve ço­cuk­lar için eri­şi­le­bi­lir bir mer­kez ha­li­ne ge­le­ce­ği­ni ifa­de eden Se­çer, “İs­tik­lal Cad­de­si ye­ni­len­miş ta­şıt yo­lu, ge­niş kal­dı­rım­la­rı, bi­sik­let yo­lu ve ya­şam alan­la­rıy­la mo­dern bir gö­rün­tü­ye ka­vu­şa­cak. Mer­sin kent mer­ke­zi­nin öz­gün bir kim­li­ğe ka­vuş­ma­sı için, ça­lış­ma­la­rı­mı­zı son hız­la de­vam et­ti­ri­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “Ka­mu ku­rum­la­rı, ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket ede­r” Kent mer­ke­zin­de Ka­sap­lar Çar­şı­sı, Ba­lık Pa­za­rı, Uray Cad­de­si gi­bi bir­çok ala­nın da ye­ni­le­me ala­nı kap­sa­mın­da ol­du­ğu bil­gi­si­ni ve­ren Se­çer, şu an Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de bir­çok bi­ri­mi­nin yer al­dı­ğı Kır­mı­zı­La­ci­vert iş ha­nı­nı, afet ris­ki ta­şı­dı­ğı için yık­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı tek­rar­la­dı. Bu gi­bi can gü­ven­li­ği­ni il­gi­len­di­ren ko­nu­la­rın, si­ya­se­te mal­ze­me ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Se­çer, yı­kıl­ma­sı ge­re­ken Za­fer Çar­şı­sı es­na­fı­na da, ba­kan­lı­ğın ta­nı­dı­ğı sü­re için­de teb­li­gat­la­rı gön­der­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ben ya­sa­la­ra gö­re ha­re­ket et­mek zo­run­da­yım. İn­san­la­rın ile­ri­de za­rar gör­me­sin­den, ben hu­ku­ken de et­ki­le­ni­rim, vic­da­nen de et­ki­le­ni­rim. Za­fer Çar­şı­sı ko­nu­su­nu bir po­le­mik me­se­le­si yap­ma­yın. Çö­zül­me­ye­cek hiç­bir prob­lem yok. Top­lum hak­lı­dır, ama ka­mu ku­rum­la­rı da ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket eder. Hu­kuk dev­let­le­rin­de bu iş­ler böy­le­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Za­fer Çar­şı­sı için Öğ­ret­men Evi’nin tah­si­si­ni is­te­dik­le­ri­ni de söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Za­fer Çar­şı­sı’nın mer­kez­de ol­ma­sı ge­re­kir. Biz Za­fer Çar­şı­sı için Öğ­ret­men Evi’nin ye­ri­ni dü­şün­dük ve he­men Mil­li Em­lak’tan tah­si­si­ni is­te­dik. Ba­kın Nak­li­ye­ci­ler Si­te­si’ni Hu­zur­kent’e ta­şı­yo­ruz. Bu ayın ba­şın­da da ya­pım iha­le­si var. İs­te­yin­ce olur, biz de ya­pa­rı­z” de­di. Ba­lık Pa­za­rı’nın ye­ni­len­me­si kap­sa­mın­da, ora­nın giy­dir­me­si­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ken­di­le­ri­nin üst­le­ne­ce­ği­ni ifa­de eden Se­çer, pro­je­nin şu an­da Ko­ru­ma Ku­ru­lu’nda ol­du­ğu­nu ve izin ve­ri­lir ve­ril­mez, kı­sa za­man­da bu ça­lış­ma­yı bi­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Tev­fik Sır­rı Gür Li­se­si ya­nın­da ya­pı­mı­nı ta­mam­la­dık­la­rı 400 araç­lık oto­par­kın açıl­ma­sı ve he­men ya­kı­nın­da­ki bi­na­ya MES­Kİ’nin tüm bi­rim­le­riy­le ta­şın­ma­sı­nın, bu böl­ge­de mu­az­zam bir in­san tra­fi­ği ya­ra­ta­ca­ğı­na ve ha­re­ket­li­lik oluş­tu­ra­ca­ğı­na dik­kat çe­ken Se­çer, par­ko­mat uy­gu­la­ma­sı­nı da ilk baş­ta es­na­fı dü­şü­ne­rek baş­lat­tık­la­rı­nı, fa­kat ilk uy­ma­ya­nın yi­ne es­naf ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. “Met­ro ko­nu­sun­da ka­rar­lı ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­me­si­ni is­te­ri­m” Gün­dem­de­ki ye­ri­ni sü­rek­li ko­ru­yan ve İs­tik­lal Cad­de­si es­na­fı­nı da ya­kın­dan il­gi­len­di­ren met­ro hak­kın­da ge­li­nen sü­reç hak­kın­da da bil­gi ve­ren Se­çer, “Kent bü­yü­dük­çe ve ken­te ya­pı­lan ya­tı­rım­lar art­tık­ça, bu böl­ge­ler da­ha da ha­re­ket­le­nir. Met­ro pro­je­si bun­lar­dan bi­ri­si. Fa­kat, hiç is­te­me­di­ği­miz hal­de, met­ro si­ya­si tar­tış­ma­la­ra ko­nu edi­li­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış, iha­le­si ya­pıl­mış ve te­me­li atıl­mış bir pro­je­den bah­se­di­yo­ruz. Cum­hur İt­ti­fa­kı’na men­sup mec­lis üye­le­ri met­ro ala­nı­nı gez­mek is­te­di. 45 ki­şi­lik Cum­hur İt­ti­fa­kı’ndan sa­de­ce 2 mec­lis üye­si git­ti. Şu ana ka­dar ken­di öz kay­nak­la­rı­mız­dan tam 200 mil­yon li­ra öde­dik. Fa­kat fi­nans yol­la­rı­nın açıl­ma­sı için Ha­zi­ne’den bek­le­di­ği­miz im­za, 1 yı­lı aş­kın bir sü­re­dir atıl­mı­yor. Ma­ale­sef işin içi­ne si­ya­set gir­di­ği za­man, bun­dan bü­tün bir kent za­rar gö­rü­yor. Fa­kat, met­ro ko­nu­sun­da ka­rar­lı ol­du­ğu­mu­zu bil­me­ni­zi is­te­ri­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Met­ro­nun, me­sa­fe­le­ri da­ha da kı­salt­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, kül­tür­ler ara­sın­da bir ge­çiş ve kay­naş­ma­yı da sağ­la­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Se­çer, “Mer­sin göç­ler­le ku­rul­muş ve bü­yü­müş bir kent. Ken­ti­miz, her kül­tür­den in­sa­nın ya­şa­dı­ğı koz­mo­po­lit bir ya­pı­ya sa­hip. İş­te bu fark­lı kül­tür­le­re sa­hip in­san­lar, met­ro gi­bi ucuz ve sü­rat­li bir ola­nak sa­ye­sin­de her ye­re ra­hat­lık­la gi­dip, kay­naş­ma im­ka­nı­na ka­vu­şa­cak­tır. Bu da kent ola­rak da­ha faz­la sos­yal­leş­me­mi­ze ne­den ola­cak ve top­lum­sal ba­rı­şı­mı­za kat­kı su­na­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu. “Hak­lı adam dik du­rur, dik adam da her za­man ra­ki­bi­ni za­yıf­la­tı­r” Mer­sin’in mu­az­zam bir kent ol­du­ğu­nu ve Tür­ki­ye'de de her ge­çen gün da­ha faz­la ko­nu­şu­lan bir kent ha­li­ne gel­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, “Mer­sin’le il­gi­li, çok öv­gü do­lu söz­ler du­yu­yo­rum. Bu da be­nim ça­lış­ma az­mi­mi ar­tı­rı­yor. Mer­sin ter­te­miz bir yer. Bu­ra­sı ko­lay bir kent de­ğil. Bu­ra­dan bir Tür­ki­ye çı­kar­tır­sı­nız. Do­ğu’dan Ba­tı’ya, Ku­zey’den Gü­ney’e her­kes ya­şı­yor bu­ra­da. Hak­lı adam dik du­rur, dik du­ran adam da her za­man ra­ki­bi­ni za­yıf­la­tır. Bu ko­nu­da da her­kes ra­hat ol­sun. Mo­ra­li­ni­zi yük­sek tu­tu­n” di­ye ko­nuş­tu. İr­de: “Bu böl­ge­de, ta­şıt­tan çok ya­ya ha­re­ket­li­li­ği ön plan­da tu­tu­lu­yo­r” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ta­rık İr­de ise, ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak, “Şeh­ri­mi­zin ta­ri­hi ve kül­tü­rel mer­ke­zin­de bu­lu­nan ve kent­sel ye­ni­le­me ala­nı­mı­zın tam mer­ke­zin­de yer alan İs­tik­lal Cad­de­si, Gar ve Öz­gür Ço­cuk Par­kı is­tas­yon­la­rı ara­sın­da­ki ça­lış­ma­ya 26 Ey­lül ta­ri­hin­de baş­la­dık. Ça­lış­ma­la­rı­mız hız­la de­vam edi­yor. Şu an par­ke kap­la­ma ça­lış­ma­la­rı­mız ya­rı­sı­nı geç­ti. Dre­naj ça­lış­ma­la­rı­mız­la il­gi­li ça­lış­ma­lar baş­la­dı. Bu­ra­da te­mel yak­la­şım ola­rak; ya­ya ha­re­ket­li­li­ği­nin art­tı­rıl­ma­sı, ken­tin bu nok­ta­sı­nın ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ril­me­si, ta­şıt­tan çok ya­ya ha­re­ket­li­li­ği­nin ön plan çı­kar­tıl­ma­sı he­def­len­miş­tir. Ta­bi­i ki şeh­rin en es­ki nok­ta­sı ol­du­ğu için, alt­ya­pı ile il­gi­li bir­çok so­run­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. On­la­rı gi­der­dik, şu an­da ar­tık iş­ler yo­lu­na gir­di. Bun­dan son­ra çok hız­lı bir şe­kil­de ça­lış­ma­mız so­na ere­ce­k” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.