BAŞKAN SEÇER, ERDEMLİ’DE BAL SAĞIM ÇADIRI  VE CEVİZ FiDANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

abdullah - 6 Aralık 2022 Salı

BAŞKAN SEÇER, ERDEMLİ’DE BAL SAĞIM ÇADIRI VE CEVİZ FiDANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

BAL SAĞIM ÇADIRI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer,  Er­dem­li’de ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Bal Sa­ğım Ça­dı­rı ve Ce­viz Fi­da­nı Da­ğı­tım Tö­re­ni’nde üre­ti­ci­ler­le bu­luş­tu. Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, üre­ti­me kat­kı­da bu­lun­mak ve üre­ti­ci­ye des­tek ol­mak an­la­mın­da çok önem­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Eko­no­mi­nin kö­tü gi­di­şin­den, her za­man en faz­la üre­ti­ci­nin et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Se­çer, ol­duk­ça ve­rim­li top­rak­la­ra sa­hip olan Tür­ki­ye’nin, 10203050 yıl­lık bir prog­ram çer­çe­ve­sin­de, doğ­ru ta­rım po­li­ti­ka­la­rı­na geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.Baş­kan Se­çer, Mil­li Em­lak’ın tah­sis ver­me­si du­ru­mun­da, “Ko­ca­ha­san­lı’da gü­zel bir oto­gar ya­pa­rı­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin güç­lü bir be­le­di­ye ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Se­çer, “Mer­sin'i yö­ne­ten de güç­lü bir be­le­di­ye baş­ka­nı­dır. Kad­ro­su, güç­lü ve bil­gi­li in­san­lar­dan oluş­mak­ta­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üre­ti­ci­le­re yö­ne­lik des­tek­le­ri sü­rü­yor.Baş­kan Va­hap Se­çer, Er­dem­li’de “Bal Sa­ğım Ça­dı­rı ve Ce­viz Fi­da­nı Da­ğı­tım Tö­re­ni’ne ka­tıl­dı. Tö­re­ne; Baş­kan Se­çer’in ya­nı sı­ra, Mer­sin Da­mız­lık Sı­ğır Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Nu­ri De­mir­baş, Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Adem Kurt, Or­du Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Çift­çi, CHP Er­dem­li İl­çe Baş­ka­nı Ah­met Dur­sen Şa­hin, Mec­lis üye­le­ri, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, muh­tar­lar, bü­rok­rat­lar ve üre­ti­ci­ler ka­tıl­dı. Baş­kan Se­çer: “Çift­çi­le­ri­miz ve üre­ti­ci­le­ri­miz zor gün­ler ya­şı­yo­r”Eko­no­mi­nin kö­tü gi­di­şin­den, her za­man en faz­la üre­ti­ci­nin et­ki­len­di­ği­ni be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Baş­kan Se­çer, şu an­da da üre­ti­ci ve çift­çi­nin eko­no­mik an­lam­da zor bir sü­reç­ten geç­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Bu zor ko­şul­la­ra rağ­men üre­ti­ci­nin üre­ti­me de­vam et­ti­ği­ni söy­le­yen Se­çer, çift­çi­nin bir­çok şey­den fe­da­kar­lık ya­pa­rak, rız­kı­nı çok zor şart­lar al­tın­da ka­zan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Tam da bu nok­ta­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, üre­ti­me kat­kı­da bu­lun­mak ve üre­ti­ci­ye des­tek ol­mak an­la­mın­da çok önem­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Se­çer, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, ça­lış­ma­la­rın­da en ba­şa­rı­lı ol­du­ğu sa­ha­lar­dan bi­ri de Mer­sin ta­rı­mı­na ve hay­van­cı­lı­ğı­na yap­tı­ğı kat­kı­dır. Me­se­la, Ba­kan­lık se­vi­ye­sin­de bir pro­je olan “Hay­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­li­m” pro­je­si, Mer­sin’in kü­çük­baş hay­van po­pü­las­yo­nun­da da­mız­lık hay­van po­pü­las­yo­nu­nu ge­liş­ti­ren bir pro­je­dir. Söz ko­nu­su pro­jey­le, her yıl 60 üre­ti­ci­ye 25’er adet kü­çük­baş hay­van ve­ri­yo­ru­z” de­di. “Böl­ge­miz bal üre­ti­mi­ne uy­gun bir böl­ge­” Bal Sa­ğım Ça­dı­rı ve Ce­viz Fi­da­nı Da­ğı­tım Pro­je­le­rin­den 300 üre­ti­ci­nin bal sa­ğım ça­dı­rı, 520 üre­ti­ci­nin ise 15 bin 143 adet ce­viz fi­da­nı ala­cak­la­rı­nı ha­tır­la­tan Se­çer, “Bu­gün Er­dem­li’den ce­viz fi­da­nı ta­le­bin­de bu­lu­nan 149 üre­ti­ci­mi­ze, 4 bin 399 adet ce­viz fi­da­nı ve­ri­yo­ruz. Böl­ge­miz bal üre­ti­mi­ne de uy­gun bir böl­ge. To­ros­lar bi­zim için çok bü­yük bir ni­me­t” di­ye ko­nuş­tu.Bal üre­ti­ci­le­ri­nin gir­di ma­li­yet­le­ri ko­nu­sun­da çok sı­kın­tı çek­tik­le­ri­ni ve des­te­ğe ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Se­çer, en önem­li hu­sus­lar­dan bir ta­ne­si­nin de bu ürü­nü pa­zar­la­mak ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Bu ko­nu­da ya­kın za­man içe­ri­sin­de Ye­ni­şe­hir Men­teş’te açı­la­cak Ko­ope­ra­tif Pa­za­rı’nda­ki sa­tış nok­ta­sın­da üre­ti­ci­le­rin ürün­le­ri­ni pa­zar­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Se­çer, “Ko­ope­ra­tif­le­rin, ürün­le­ri­ni pa­zar­la­ma nok­ta­sın­da fay­da­lan­dı­ğı elek­tro­nik alış­ve­riş des­te­ği, bal üre­ti­ci­le­ri­miz için de ve­ri­le­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.“Ü­ret­mez­sek baş­ka ül­ke­le­re ba­ğım­lı olu­ru­z”Çift­çi­nin üre­ti­mi­nin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nun, pan­de­mi dö­ne­min­de tüm yön­le­riy­le an­la­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Se­çer, Tür­ki­ye’nin ta­rım kö­ken­li bir ül­ke ol­du­ğu­nu, an­cak tam an­lam­da ta­rım ül­ke­si de­ni­le­me­ye­ce­ği­ni de ifa­de ede­rek, “Her ne ka­dar üret­ti­ği­miz ürün­ler tar­tı­da ağır, pa­ha­da ha­fif ol­sa da, ha­yat­ta ka­la­bil­me­miz için üre­ti­min ol­ma­sı la­zım. Çün­kü, üret­mez­sek aç ka­lı­rız ve baş­ka ül­ke­le­re ba­ğım­lı olu­ru­z” de­di. Tür­ki­ye’de her 4 ki­şi­den bi­ri­si­nin ta­rım­da ça­lış­tı­ğı­nı, her 3 ki­şi­den bi­ri­si­nin ise di­rekt ve­ya do­lay­lı ola­rak ta­rım­dan ge­çin­di­ği­ni ve hem be­le­di­ye­le­rin, hem de mer­ke­zi hü­kü­me­tin ta­rı­ma bu an­lam­da des­tek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Se­çer, “Ben be­le­di­ye baş­ka­nı­yım, ama mes­lek iti­ba­rıy­la Zi­ra­at Mü­hen­di­si­yim. Tür­ki­ye'nin, 10203050 yıl­lık bir prog­ram çer­çe­ve­sin­de, doğ­ru ta­rım po­li­ti­ka­la­rı­na geç­me­si ge­re­kir. Doğ­ru po­li­ti­ka­lar uy­gu­lan­dı­ğı za­man, bu­nun ta­bi ki ilk baş­ta ba­zı sı­kın­tı­la­rı ola­bi­lir, ama bu sı­kın­tı­lar hal­ka düz­gün bir şe­kil­de an­la­tı­lır­sa, kar­şı­lı­ğı­nı mut­la­ka bu­lur­su­nu­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Er­dem­li’ye çok önem­li hiz­met­ler yap­tık ve yap­ma­ya da de­vam edi­yo­ru­z” Er­dem­li’yi ve Er­dem­li hal­kı­nı çok sev­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Se­çer, bu­nun se­be­bi­nin ise böl­ge hal­kı­nın ça­lış­kan­lı­ğın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Gö­re­ve gel­me­den ön­ce Er­dem­li ile il­gi­li söy­le­di­ği baş­ta yol pro­je­le­ri ol­mak üze­re, tüm pro­je­le­ri uy­gu­la­ma­ya al­dık­la­rı­nı ve önem­li bir kıs­mı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­ni kay­de­den Se­çer, yi­ne üre­ti­ci­ler için bü­yük önem ta­şı­yan Mer­gin ve La­mos Köp­rü­le­ri’ni hiz­me­te sun­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Yıl­lar ön­ce te­me­li atıl­ma­sı­na kar­şın, in­şa­atı du­ran Er­dem­li Ha­li için ye­ni­den ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı ve ar­tık te­si­sin bit­me aşa­ma­sı­na gel­di­ği­ni an­la­tan Baş­kan Se­çer, Hal’in yıl­ba­şı­na ka­dar ora­da fa­ali­yet gös­te­ren es­naf­la­ra tes­lim edi­le­ce­ği­nin müj­de­si­ni de ver­di. Se­çer,  Er­dem­li Oto­ga­rı’nı yap­ma­yı çok is­te­dik­le­ri­ni, an­cak yer te­mi­nin­de ya­şa­nan sı­kın­tı do­la­yı­sıy­la bir tür­lü ya­pa­ma­dık­la­rı­nı ak­tar­dı. Er­dem­li’de oto­gar için uy­gun Ko­ca­ha­san­lı’da bir yer ol­du­ğu­nu ifa­de eden Se­çer, “Bu­ra­da Mil­li Em­lak’ın bir ye­ri var, ya­nın­da da bi­zim ye­ri­miz var. Uzun sü­re­dir ora­ya oto­gar yap­mak için, bu ye­rin tah­si­si­ni Mil­li Em­lak’tan is­ti­yo­ruz. Tah­sis ya­par­lar­sa, biz de ta­le­bi­niz olan oto­ga­rı ya­pa­rı­z” di­ye ko­nuş­tu. Tö­mük ve Li­mon­lu böl­ge­sin­de uzun yıl­lar­dır ka­na­li­zas­yon­la il­gi­li sı­kın­tı­lar ol­du­ğu­nu ve va­tan­daş­lar­dan yo­ğun şi­kâ­yet al­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer; Li­mon­lu’da­ki prob­le­min çö­zü­me ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı, Tö­mük’te­ki prob­le­min ise kı­sa sü­re içe­ri­sin­de çö­zü­le­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Se­çer, hal­kın ih­ti­ya­cı olan hiz­met­le­rin, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de de­vam ede­ce­ği­ni kay­det­ti. “Her­ke­sin be­le­di­ye baş­ka­nı­yı­m” Hiz­met­le­ri ya­par­ken hiç­bir şe­kil­de ay­rım­cı­lık yap­ma­dık­la­rı­na dik­kat çe­ken Se­çer, “Ben be­le­di­ye baş­ka­nı­yım, her­ke­sin be­le­di­ye baş­ka­nı­yım. Oy ve­re­nin ver­me­ye­nin, bü­tün sos­yal sı­nıf­la­rın, bü­tün renk­le­rin be­le­di­ye baş­ka­nı­yım. Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi, bun­dan son­ra da du­ru­şu­mu­zu bu şe­kil­de de­vam et­ti­re­ce­ği­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bir­çok ko­nu­da en­gel­le­me­ler­le ve hak­sız­lık­lar­la kar­şı­laş­sa­lar da, bu sı­kın­tı­la­rı, hal­kın ih­ti­ya­cı olan hiz­met­le­ri yap­ma­mak için bir ge­rek­çe ola­rak gös­ter­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Se­çer, “Fa­kat, ya­şa­tı­lan sı­kın­tı­la­rı da, va­tan­da­şın bil­me­si en do­ğal hak­kı. Her şe­ye rağ­men Mer­sin güç­lü bir kent, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si güç­lü bir be­le­di­ye, Mer­sin'i yö­ne­ten de güç­lü bir be­le­di­ye baş­ka­nı­dır. Kad­ro­su, güç­lü ve bil­gi­li in­san­lar­dan oluş­mak­ta­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Adem Kurt: “Baş­ka­nı­mı­zı her za­man üre­ti­ci­nin ya­nın­da gör­mek­ten mut­lu­yu­z” Mer­sin Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Adem Kurt, her da­im üre­ti­ci­nin ya­nın­da ol­du­ğu için Baş­kan Se­çer’e te­şek­kür ede­rek, “Va­hap Baş­ka­nı­mı gö­re­ve ilk gel­di­ği gün­den be­ri; sa­ha­da, kır­sal­da, köy­lü­nün, çift­çi­nin, arı­cı­nın, hay­van­cı­nın ya­nın­da gör­mek­ten mut­lu­yuz. Da­ha ön­ce arı­cı­la­rı­mı­za bir ekip­man des­te­ği ver­miş­ti. İkin­ci des­te­ği bal sa­ğım ça­dı­rı ol­du. Des­te­ğin de­vam ede­ce­ği ko­nu­sun­da ken­di­sin­den sö­zü de al­dı­k” de­di. Ken­di üret­tik­le­ri ha­ki­ki ba­lı tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tır­mak için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le Ye­ni­şe­hir’de, Me­zit­li’de ve Tar­sus’ta Bal Ev­le­ri aç­tık­la­rı­nı kay­de­den Kurt, “Ü­ret­ti­ği­miz bal­la­rı­mı­zı, po­len­le­ri­mi­zi, arı sü­tü­mü­zü in­şal­lah ön­ce Tür­ki­ye’ye, son­ra da dün­ya­ya ulaş­tır­mak için be­ra­ber yol ala­ca­ğı­z” di­ye be­lirt­ti. Üre­ti­ci­ler, ve­ri­len des­tek­ten mem­nun Ha­ya­li­ni ger­çek­leş­ti­ği için ol­duk­ça mut­lu olan ce­viz üre­ti­ci­si Hay­ri­ye Ak­ça, “Sa­yın Baş­ka­nı­ma, çift­çi­lik ha­ya­li­mi ger­çek­leş­tir­mem­de yar­dım­cı ol­du­ğu için, ön ışık ol­du­ğu için te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. Bal sa­ğım ça­dı­rı alan Şa­di­ye Çe­lik isim­li üre­ti­ci ise, arı­cı­lı­ğı tek ba­şı­na sür­dür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek “Siz­le­rin yar­dı­mıy­la ben ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum, ama bu yar­dım­la­rın ar­ta­rak de­vam et­me­si­ni di­li­yo­rum. Özel­lik­le biz ba­lı­mı­zı üre­ti­yo­ruz, ama sat­mak­ta sı­kın­tı­lar çe­ki­yo­ruz. Çün­kü top­lu sa­tış­la­rı­mız cü­zi fi­yat­lar­da olu­yor. Gün­cel fi­yat­la­ra bi­raz da­ha ya­kın olur­sa biz ürün­le­ri­mi­zi da­ha gü­zel de­ğer­len­di­re­ce­ğiz ve da­ha çok iler­le­ye­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Baş­kan Se­çer Kar­gı­pı­na­rı’nda es­naf ve va­tan­daş­lar­la soh­bet et­tiBaş­kan Va­hap Se­çer, da­ğı­tım tö­re­ni­nin ar­dın­dan Kar­gı­pı­na­rı  Ma­hal­le­si'nde es­naf zi­ya­re­ti yap­tı. İlk ola­rak Ma­hal­le Mut­fa­ğı'nda sı­ra­ya gi­ren va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Baş­kan Se­çer, ar­dın­dan 50. Yıl Cad­de­si bo­yun­ca es­naf zi­ya­re­ti yap­tı. 50.Yıl ve Çak­mak Cad­de­si’nde Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan sı­cak as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı da ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­kan Se­çer, es­naf ve ma­hal­le hal­kı­nın yo­ğun sev­gi­si ile kar­şı­lan­dı.