ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM ÜCRETİ  3’DE 2 ORANINDA AZALTILDI

abdullah - 6 Aralık 2022 Salı

ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM ÜCRETİ 3’DE 2 ORANINDA AZALTILDI

ÖĞRENCİYE ULAŞIM UCUZLATILDI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren çok­lu ta­ri­fe­ye sa­hip uzun hat­lar­da da­ha ön­ce­sin­de 3 TL’ye bi­niş ya­pan, fa­kat kı­sa me­sa­fe­li yol­cu­luk ya­pan tüm öğ­ren­ci­ler ar­tık abon­man kar­tı ile 1 TL üze­rin­den se­ya­hat ede­bi­le­cek. Uy­gu­la­ma­dan çok mem­nun olan öğ­ren­ci­ler, ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu için Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür et­ti. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in, Mer­sin’de eği­ti­möğ­re­tim gö­ren tüm öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik ha­ya­ta ge­çir­di­ği bir­bi­rin­den gü­zel pro­je­le­re, bir ye­ni­si da­ha ek­len­di. Baş­kan Se­çer’in gi­ri­şim­le­ri üze­ri­ne, çok ta­ri­fe­li top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da 3 TL’ye yol­cu­luk ya­pan öğ­ren­ci­ler, dü­zen­le­me so­nu­cu kı­sa me­sa­fe­li yol­cu­luk­lar­da ar­tık abon­man kar­tı ile 1 TL üze­rin­den se­ya­hat ede­bi­le­cek. Ünal: “Öğ­ren­ci abon­ma­nı 2 mil­yo­na ya­kın kul­la­nıl­dı­” Uy­gu­la­ma hak­kın­da bil­gi ve­ren Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Top­lu Ta­şı­ma Mü­dür­lü­ğü Elek­tro­nik Üc­ret Top­la­ma Sis­te­mi So­rum­lu­su Ün­sal Ünal, abon­man uy­gu­la­ma­sı­nın çok ye­ni bir sis­tem ol­ma­sı­na kar­şın, şu ana ka­dar yak­la­şık 2 mil­yon kul­la­nım ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­di. Uy­gu­la­ma­nın ya­kın sü­re ön­ce­si­ne ka­dar sa­de­ce şe­hir içi hat­lar­da ge­çer­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ünal, dü­zen­le­me ile çok ta­ri­fe­li hat­la­rı kul­la­nan ve 3 TL öde­yen öğ­ren­ci­le­rin de, ar­tık kı­sa me­sa­fe­li yol­cu­luk­la­rın­da 1 TL’ye yol­cu­luk ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. “Ar­tık abon­man kart kul­la­nan her öğ­ren­ci 1 TL öde­ye­ce­k” Bu ye­ni uy­gu­la­ma ile sa­de­ce şe­hir içi hat­la­rın­da de­ğil, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren il ge­ne­lin­de­ki tüm top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da abon­man öğ­ren­ci kar­tı kul­la­nı­mı­nın dev­re­ye gir­di­ği­ni be­lir­ten Ünal, “Öğ­ren­ci ar­ka­daş­la­rı­mız tek ta­ri­fe­li hat­la­rın ya­nı sı­ra, çok ta­ri­fe­li hat­la­rın şe­hir içi ta­ri­fe­le­ri­ne, bu tür abon­man bi­niş­le­ri ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek. Özet­le da­ha ön­ce 3 TL’ye bin­dik­le­ri oto­büs­le­ri­miz­le, abon­man kart kul­la­na­rak kı­sa me­sa­fe­li yol­cu­luk eden tüm öğ­ren­ci­ler 1 TL’ye bi­ne­bi­li­r” de­di. “Ye­ni uy­gu­la­ma, ai­le eko­no­mi­mi­ze bü­yük kat­kı sağ­lı­yo­r” Ye­ni uy­gu­la­ma­dan çok mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Zeh­ra Or­tak isim­li öğ­ren­ci, “Ben uy­gu­la­ma­dan çok mem­nu­num. Şu an abon­man ol­du­ğu için ba­sı­yo­ruz, di­rekt 1 li­ra çe­ki­yor. Ai­le eko­no­mi­mi­ze de kat­kı olu­yor. Ai­lem ba­na ula­şım için ay­lık 100 li­ra ve­ri­yor. Bu­nun 60 li­ra­sı­nı kar­tı­ma yük­lü­yo­rum, 40 li­ra­sı ba­na ka­lı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Abon­man uy­gu­la­ma­sı­nın 3 TL’den 1 TL’ye in­di­ril­me­si üze­ri­ne, ar­tan pa­ra­sı­nı da­ha ve­rim­li iş­le­re kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Eb­ru Çön­dür isim­li öğ­ren­ci, “A­bon­man uy­gu­la­ma­sı­nı ben de kul­lan­dım. Bu uy­gu­la­ma ile ai­le büt­çe­mi­ze kat­kı­da bu­lu­nu­yo­ruz. 3 li­ra ye­ri­ne 1 li­ra ba­sı­yo­ruz. Ben uy­gu­la­ma­yı ar­ka­daş­la­rım­dan öğ­ren­dim ve her­ke­se ya­yı­lı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ra­bi­a Ak­yol isim­li öğ­ren­ci ise, uy­gu­la­ma­nın sa­ye­sin­de da­ha az üc­ret öde­di­ği için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Da­ha az üc­ret ödü­yor­sun, da­ha ra­hat ge­li­yor­sun. Öğ­ren­ci­ler dü­şü­nül­dü­ğü için mut­lu­yu­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.