GELECEĞİN BÜYÜKLERİNE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ ANLATILDI

abdullah - 6 Aralık 2022 Salı

GELECEĞİN BÜYÜKLERİNE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ ANLATILDI

DİŞ SAĞLIĞI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 21-27 Ka­sım Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı kap­sa­mın­da ana­oku­lu, il­ko­kul ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ne, su ta­sar­ru­fu ile ağız ve diş sağ­lı­ğı eği­tim­le­ri ver­di. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ba­sın Ya­yın ve Halk­la İliş­ki­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü, 2022-2023 eği­ti­möğ­re­tim yı­lın­da ana­oku­lu, il­ko­kul ve or­ta­okul­lar­da de­vam et­ti­ği su ta­sar­ru­fu eği­tim­le­ri­nin ya­nı sı­ra, ağız ve diş sağ­lı­ğı hak­kın­da da öğ­ren­ci­le­ri bil­gi­len­dir­di. Eği­tim­ler­de öğ­ren­ci­le­re su­yun öne­mi ve su ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da kap­sam­lı bir su­num ger­çek­leş­ti­ril­di. Su­num­la bir­lik­te ağız ve diş sağ­lı­ğı, doğ­ru diş fır­ça­la­ma ko­nu­la­rı­nın öne­mi öğ­ren­ci­le­re an­la­tıl­dı.