ÇKA’dan 2022 Yılı Teklif Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

abdullah - 26 Kasım 2022 Cumartesi

ÇKA’dan 2022 Yılı Teklif Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

ÇKA TEKLİF ÇAĞRISI

(HA­BER MER­KE­Zİ) Çu­ku­ro­va Kal­kın­ma Ajan­sı’nın ilan et­ti­ği "Genç İs­tih­da­mı Fa­iz­siz Kre­di Des­tek Prog­ra­mı" ve "Genç Gi­ri­şim­ci Des­tek Prog­ra­mı­”y­la il­gi­li ola­rak  “Çu­ku­ro­va Kal­kın­ma Ajan­sı 2022 Yı­lı Tek­lif Çağ­rı­la­rı Mer­sin Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı’’ Mer­sin’de Va­li Ali Ham­za Peh­li­van’ın baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Ye­ni çağ­rı dö­ne­min­de top­lam­da 55 mil­yon TL des­tek sağ­la­na­cak. Çu­ku­ro­va Kal­kın­ma Ajan­sı Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Ri­fat Du­ran’ın açı­lış ko­nuş­ma­sı yap­tı­ğı Prog­ram­da, Çu­ku­ro­va Kal­kın­ma Ajan­sı ta­ra­fın­dan 15 Ka­sım 2022 ta­ri­hin­de ilan edi­len "Genç İs­tih­da­mı Fa­iz­siz Kre­di Des­tek Prog­ra­mı" ve "Genç Gi­ri­şim­ci Des­tek Prog­ra­mı­” ko­nu­la­rın­da ÇKA Pro­je Uy­gu­la­ma Bi­rim Baş­ka­nı Ser­dar Ka­ya ta­ra­fın­dan 2022 Yı­lı Des­tek Prog­ram­la­rı Su­nu­mu ya­pıl­dı. Mer­sin Va­li­li­ği ev sa­hip­li­ğin­de ge­niş ka­tı­lım­la dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ra­sim Sa­rı da ka­tıl­dı. Prog­ra­ma gö­re; Genç İs­tih­da­mı Fa­iz­siz Kre­di Des­tek Prog­ra­mı: Baş­vu­ru­lar 15 Ka­sım iti­ba­riy­le baş­la­dı. Son baş­vu­ru ta­ri­hi 30 Ara­lık 2022. Bu baş­lık için ay­rı­lan top­lam kay­nak 50 mil­yon TL. Prog­ram kap­sa­mın­da 500 bin TL ile 2 mil­yon TL ara­lı­ğın­da­ki büt­çe­li pro­je­le­re des­tek sağ­la­na­cak. Genç Gi­ri­şim­ci Des­tek Prog­ra­mı: Pro­je baş­vu­ru­la­rı 15 Ka­sım'da baş­la­dı ve 16 Ara­lık'a ka­dar sü­re­cek. Top­lam kay­nak 5 mil­yon TL. Bu prog­ram kap­sa­mın­da 50 bin ile 500 bin TL ara­lı­ğın­da­ki büt­çe­li pro­je­ler des­tek­le­ne­cek.