ULAŞIM STANDARDI VE KONFORU YÜKSELİYOR

abdullah - 26 Kasım 2022 Cumartesi

ULAŞIM STANDARDI VE KONFORU YÜKSELİYOR

ULAŞIMDA KONFOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, ken­tin ih­ti­ya­cı doğ­rul­tu­sun­da ye­ni yol aç­ma ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­rir­ken, bir yan­dan da mev­cut yol­la­rı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ye­ni ko­nut­la­şan böl­ge­ler­de yol aç­ma ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran ekip­ler, Ye­ni­şe­hir il­çe­sin­de bir­çok nok­ta­da yol aç­ma ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Özel­lik­le ye­ni ko­nut­la­şan böl­ge­ler­de ih­ti­ya­cı kar­şı­la­mak üze­re ye­ni yol aç­ma ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ren ekip­ler, Ye­ni­şe­hir il­çe­si 50.Yıl Ma­hal­le­si 27233. So­kak’ta 300 met­re uzun­lu­ğun­da ye­ni yol aç­tı.Bu­nun ya­nı sı­ra ekip­ler, De­niz ma­hal­le­si 38. Cad­de’de 350 met­re uzun­lu­ğun­da­ki yol­da, gi­diş ge­liş ol­mak üze­re çift yön­lü ye­ni yol aç­ma, kal­dı­rım ve as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Yol alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan, bor­dür ve kal­dı­rım dö­şe­me fa­ali­yet­le­ri­ni ta­mam­la­yan ekip­ler, za­man kay­bet­me­den sı­cak as­falt se­ri­mi­ne geç­ti. Eş za­man­lı ola­rak yol ye­ni­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım ekip­le­ri, bir sü­re­dir ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği Ye­ni­şe­hir İl­çe­si 26.Cad­de’de de yol ve as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı bü­yük oran­da ta­mam­la­dı. As­falt ve kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nan kı­sım­lar tra­fi­ğe açı­la­rak, va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du. Yol Ya­pım ekip­le­ri, 26.Cad­de’de ve da­ha bir çok nok­ta­da yol ve as­falt ça­lış­ma­la­rı­na plan ve prog­ram da­hi­lin­de de­vam ede­cek.