BAŞKAN VAHAP SEÇER: “BİR SONRAKİ DÖNEMDE  SOSYAL KONUT HAMLESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

abdullah - 24 Kasım 2022 Perşembe

BAŞKAN VAHAP SEÇER: “BİR SONRAKİ DÖNEMDE SOSYAL KONUT HAMLESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

SOSYAL KONUT HAMLESİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Ka­sım ayı 2. Bir­le­şim Top­lan­tı­sı, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mec­lis’te bi­rim­ler­den ge­len 42, ko­mis­yon­la­ra ha­va­le edi­len 4 ol­mak üze­re 46 mad­de gö­rü­şül­dü. Gün­dem dı­şı ko­nu­lar ara­sın­da yer alan Za­fer Çar­şı­sı’nın yı­kı­lıp ye­ri­ne kent mey­da­nı ya­pıl­ma­sı ile il­gi­li pro­je hak­kın­da Mec­lis Üye­le­ri’ne bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Za­fer Çar­şı­sı’nı bo­şal­ta­ca­ğız. Kır­mı­zı La­ci­vert bi­na­sı­nı da yı­ka­ca­ğız ve ora­ya bir kent mey­da­nı ya­pa­ca­ğız. İs­tik­lal Cad­de­si dü­zen­le­me­le­ri za­ten de­vam edi­yor. Ben ne de­diy­sem onu ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ru­m” de­di.   Yı­kı­la­cak Za­fer Çar­şı­sı’nda­ki es­na­fın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ki­ra­cı­sı ol­du­ğu­nu ve es­na­fa ye­ni bir yer yap­mak is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Baş­kan Se­çer, Ba­kan­lık ka­ra­rı ge­re­ği es­na­fa teb­li­gat­la­rı gön­der­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Se­çer, “O­ra­yı ta­şı­mak zo­run­da­yım, ar­dın­dan da o yı­kım ka­ra­rı ge­re­ğin­ce yı­kı­mı yap­mak zo­run­da­yım. Bu­ra­dan Za­fer Çar­şı­sı es­na­fı­na ses­le­ni­yo­rum. Siz­ler, rız­kı­nı ora­dan çı­ka­ran es­naf­lar­sı­nız. Bir ka­mu yö­ne­ti­ci­si ola­rak siz­le­ri ale­la­ce­le so­ka­ğa at­ma gi­bi dü­şün­ce­miz ola­maz. An­cak iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ben si­ze yar­dım­cı ol­ma sö­zü ver­di­m” de­di. Za­fer Çar­şı­sı es­na­fı­na ye­ni yer yap­ma zo­run­lu­lu­ğu ol­ma­dı­ğı hal­de, bir ka­mu yö­ne­ti­ci­si ola­rak ma­kul, man­tık­lı ve vic­dan­lı dav­ran­mak ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Si­ze şe­hir mer­ke­zin­de, alış­ve­ri­şin yo­ğun ol­du­ğu bir yer yap­mam la­zım, ama yer so­ru­nu ya­şı­yo­rum. Şu an­da en uy­gun yer Tev­fik Sır­rı Gür Li­se­si’nin, kat­lı oto­par­kın ya­nın­da­ki alan. Bu­nun tah­si­si ko­nu­sun­da Mil­li Em­lak’a ya­zı­mı­zı yaz­dık. Ne­ti­ce bek­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tev­fik Sır­rı Gür Kat­lı Oto­par­kı’nın son du­ru­mu ile il­gi­li de bil­gi­len­dir­me ya­pan Baş­kan Se­çer,  “Bu­ra­yı da hiz­me­te aç­mak için Mil­li Em­lak, Çev­re Ba­kan­lı­ğı İl Mü­dür­lü­ğü’nün im­za­sı­nı bek­li­yo­ruz. Va­li’nin gö­rü­şü­ne su­nul­muş. Bu haf­ta içe­ri­sin­de ev­ra­ğın im­za­la­na­ca­ğı bil­gi­si­ni ver­di­ler. Ev­rak im­za­la­nır im­za­lan­maz ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pı­lıp, Tev­fik Sır­rı Gür Kat­lı Oto­par­kı’nı hiz­me­te aça­ca­ğı­z” de­di.Bir Mec­lis üye­si­nin mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı ile mü­ca­de­le eden ço­cuk­la­rın te­da­vi­den son­ra top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı ile il­gi­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bir pro­je­si olup ol­ma­ya­ca­ğı ile il­gi­li so­ru­su üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, “Mad­de ba­ğım­lı­lı­ğıy­la mü­ca­de­le bir ih­ti­sas ko­nu­su. Bun­lar be­lir­li ya­sal pro­se­dür çer­çe­ve­sin­de olan iş­ler. Her ka­mu ku­ru­mu is­te­di­ği gi­bi bir ic­ra­at ya­pa­maz. Bu mü­ca­de­le içe­ri­sin­de üç saf­ha var. Bir ön­le­yi­ci saf­ha, bir te­da­vi edi­ci, bir de sos­yal­leş­ti­ri­ci saf­ha. Biz ön­le­yi­ci saf­ha­da, il­gi­li tüm bi­rim­le­ri­miz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Öne­ri pro­je­niz var­sa, ör­nek pro­je­niz var­sa se­ve se­ve de ka­bul ede­riz, ama bi­ze ait ol­ma­yan ba­zı gö­rev alan­la­rın­da da du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­ra­ma­yı­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.