B.ŞEHİR: 600 DEKAR ALANI BADEM  FİDANLARIYLA BULUŞTURUYORUZ

abdullah - 24 Kasım 2022 Perşembe

B.ŞEHİR: 600 DEKAR ALANI BADEM FİDANLARIYLA BULUŞTURUYORUZ

BADEM FİDANI DAĞITIMI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın, üre­ti­ci­le­re des­tek ama­cıy­la ‘Des­tek Bü­yük­şe­hir’den Üre­tim Çift­çi­den’ slo­ga­nıy­la sür­dür­dü­ğü fi­dan da­ğı­tım­la­rı de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da Ay­dın­cık, Boz­ya­zı, Çam­lı­yay­la, Er­dem­li, Gül­nar, Mut, Si­lif­ke, Tar­sus ve To­ros­lar il­çe­le­rin­de­ki 93 ma­hal­le­de 189’u ka­dın top­lam 587 üre­ti­ci­ye, 17 bin 831 adet ba­dem fi­da­nı da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. Pro­je kap­sa­mın­da da­ğı­tı­lan ba­dem fi­dan­la­rı sa­ye­sin­de, yak­la­şık 600 de­kar ala­nın ba­dem üre­ti­mi­ne ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı­nı kay­de­den Gı­da Mü­hen­di­si Öz­lem Gök, “Söz ko­nu­su pro­je ile Mer­sin’in mev­cut ta­rı­mı­na ve üre­tim de­se­ni­ne kat­kı sağ­la­ma­yı  amaç­lı­yo­ru­z” de­di. Gül­nar’da dü­zen­le­nen Ba­dem Fi­da­nı Da­ğı­tım Tö­re­ni’nde üre­ti­ci­le­rin mut­lu­luk ve he­ye­ca­nı göz­le­ri­ne yan­sır­ken, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Gül­nar Ko­or­di­nas­yon Şu­be Mü­dü­rü Bi­rol Kan­de­mir, “Bu­ra­sı, Mer­sin’in en kır­sal böl­ge­si olan, yak­la­şık 65 ki­lo­met­re­den iç­me su­yu ge­len, kır­sa­lın ve su­suz ta­rı­mın yo­ğun ol­du­ğu bir yer. O yüz­den da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da da de­ne­di­ği­miz ba­dem fi­dan­la­rı­mız­dan ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alın­ma­sı ne­de­niy­le, bu yıl da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze tek­rar da­ğıt­tık. Yo­ğun bir ta­lep var, çok ba­şa­rı­lı bir pro­je ol­du­” di­ye ko­nuş­tu. Ba­dem fi­dan­la­rı­nı, emek­li ma­aşı­na kat­kı yap­ma­sı ama­cıy­la al­dı­ğı­nı söy­le­yen Ab­dül­ka­dir Şa­hin isim­li va­tan­daş, “Ge­le­cek­te ço­cuk­la­rım he­ves eder, di­ğer in­san­lar bu­nu gö­re­rek, biz­ler ba­şa­rır­sak on­lar da bu­nun ola­bi­le­ce­ği­ni gö­rüp ken­di­le­ri­ne ge­çim kay­na­ğı su­nar di­ye ka­tıl­dım. Va­hap Se­çer baş­kan ol­duk­tan son­ra, ta­rım­sal hiz­met­ler­de çok gü­zel iş­ler ya­pı­lı­yor ve çok bü­yük des­tek ve­ri­li­yor. Dı­şa­rı­da 3540 li­ra­ya ala­bi­le­ce­ği­niz bu fi­dan­la­rı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bir si­mit çay pa­ra­sı­na biz­le­re su­nu­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin üre­ti­ci­nin ya­nın­da ol­ma­sı­nın çok gü­zel ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sü­ley­man Kaş isim­li üre­ti­ci ise, “Bu tür pro­je­ler­le, biz çift­çi­le­re üre­tim amaç­lı iyi bir des­tek ve­ri­li­yor. Ön­ce­sin­de de fi­dan­la­rı­mız var, ama böy­le des­tek amaç­lı ol­du­ğu za­man da­ha iyi olu­yor. Çün­kü ül­ke­nin şu an­da­ki eko­no­mik du­ru­mun­da, biz bu­nu baş­ka yer­den al­ma­ya ça­lış­sak ala­ma­yız. O yüz­den üre­ti­ci­ye iyi bir des­te­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Fi­dan­lar­dan el­de ede­ce­ği ge­lir ile ço­cuk­la­rı­nı da­ha ra­hat okut­ma­yı he­def­le­di­ği­ni söy­le­yen Ömer Ge­dik isim­li çift­çi, “Çok iyi bir pro­je. Bi­zi ba­dem­ci ya­pı­yor­lar. Ço­cuk­la­rım oku­yor, ge­çim sı­kın­tı­lı. Bun­lar­dan el­de ede­ce­ğim ka­zanç­la ço­cuk­la­ra ba­ka­ca­ğı­z” de­di.