İKİNCİ KANALİZE KAVŞAK  ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

abdullah - 24 Kasım 2022 Perşembe

İKİNCİ KANALİZE KAVŞAK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

KANALİZE KAVŞAK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 3. Çev­re yo­lun­da baş­lat­tı­ğı yol ye­ni­le­me ve dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, 13. Cad­de ile İs­met İnö­nü Bul­va­rı ke­si­şi­min­de­ki ikin­ci ka­na­li­ze kav­şak ça­lış­ma­sı­nı ta­mam­la­ya­rak kav­şa­ğı tra­fi­ğe aç­tı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 3. Çev­re Yo­lu’nda­ki yol ye­ni­le­me ve dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ta­ra­fın­dan Mer­sin’de­ki ula­şım ağı­nı güç­len­dir­mek ve tra­fik gü­ven­li­ği­ni da­ha da ar­tır­mak ama­cıy­la yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, ikin­ci ka­na­li­ze kav­şak ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­dı. 13. Cad­de ile İs­met İnö­nü Bul­va­rı ke­si­şi­min­de dü­zen­le­nen kav­şak ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan yol tra­fi­ğe açıl­dı. “3. Çev­re Yo­lu’nun de­va­mın­da da ka­na­li­ze kav­şak ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­ce­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si’nde Ka­li­te Kon­trol Şe­fi ola­rak gö­rev ya­pan Je­olo­ji Mü­hen­di­si Ser­kan Be­ya­zıt, okul­la­rın bir haf­ta­lık ara ta­ti­le gir­me­siy­le baş­la­yan ve kı­sa sü­re­de so­nuç­la­nan ça­lış­ma hak­kın­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, “13. Cad­de ile İs­met İnö­nü Bul­va­rı ke­si­şi­min­de­ki ikin­ci ka­na­li­ze kav­şak dü­zen­le­me­mi­zi ta­mam­la­yıp, yo­lu ula­şı­ma aç­tı­k” bil­gi­si­ni ver­di. Ya­pı­lan ka­na­li­ze kav­şa­ğın fonk­si­yo­nu hak­kın­da da bil­gi ve­ren Be­ya­zıt, “Ya­pı­lan ça­lış­ma, gü­zer­ga­hın­da gi­den araç­la­rın ka­nal­lar yo­luy­la; so­la, düz ve­ya sa­ğa gi­re­rek ışık­sız bir şe­kil­de de­vam et­me­le­ri­ni sağ­lı­yor. Tra­fi­ği ra­hat­la­tıp, ula­şı­ma kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la yap­tı­ğı­mız bir dü­zen­le­me. Şu an­ki ça­lış­ma­la­rı­mız, araç­la­rın da­ha ra­hat, hız­lı ve gü­ve­ni­lir bir şe­kil­de yol al­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ka­na­li­ze kav­şak ça­lış­ma­la­rı­mız, 3. Çev­re Yo­lu’nun de­va­mın­da da bu şe­kil­de de­vam ede­ce­k” de­di.