BAŞKAN VAHAP SEÇER: “FESTİVALLER TOPLUMSAL  HUZURUMUZA KATKI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ ETKİNLİKLER”

abdullah - 17 Kasım 2022 Perşembe

BAŞKAN VAHAP SEÇER: “FESTİVALLER TOPLUMSAL HUZURUMUZA KATKI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ ETKİNLİKLER”

FESTİVALLER

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, 8. Mer­sin Ulus­la­ra­ra­sı Na­ren­ci­ye Fes­ti­va­li’nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Kül­tür Park sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki Ga­la­ta­sa­ray Mey­da­nı’nda­ki ge­niş alan­da, kar­na­val ha­va­sın­da ve coş­kuy­la baş­la­yan fes­ti­va­le, Mer­sin­li­ler ilk sa­at­ler­den iti­ba­ren bü­yük il­gi gös­ter­di. De­ği­şik stant­la­rın ku­rul­du­ğu alan­da, na­ren­ci­ye ürün­le­riy­le süs­le­nen fi­gür­ler ser­gi­len­di. Mey­da­nı sa­ran coş­ku, açı­lış tö­re­ni­ne de yan­sı­dı. Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve Fes­ti­val İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­lah Öz­de­mir fes­ti­va­le da­ir ko­nuş­ma­lar yap­tı. Baş­kan Se­çer: “Na­ren­ci­ye sek­tö­rü­nün, is­tih­da­ma da kat­kı­sı va­r” Fes­ti­val­le­rin, bir ken­tin ta­nı­tı­mı ve in­san­la­rın bir ara­ya gel­me­si­ni sağ­la­yan özel bir et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Bu fes­ti­val­de li­mon­la, por­ta­kal­la, grey­furt­la anı­lan Mer­sin’in en önem­li eko­no­mik de­ğe­ri­ne sa­hip ta­rım ürü­nü, sa­de­ce eko­no­mik de­ğil top­lum­sal prob­lem­le­ri­mi­zi de çöz­me­mi­ze yar­dım­cı olan çok önem­li bir sek­tör, ya­ni na­ren­ci­ye sek­tö­rü te­ma ola­rak alın­dı. Bu sek­tör, ken­ti­mi­zin eko­no­mi­si­ne önem­li des­tek ver­me­si­nin ya­nı sı­ra, is­tih­da­ma da yö­ne­lik de kat­kı su­nan bir sek­tö­r” de­di. Ta­rım sek­tö­rü­nün, yo­ğun emek ve­ri­len bir sek­tör ol­du­ğu ger­çe­ği­ni di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, bun­la­rı ge­liş­tir­me­nin ve tah­kim et­me­nin, hem eko­no­mik hem de top­lum­sal ola­rak Mer­sin’e kat­kı su­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. “Fes­ti­val­ler, top­lum­sal ba­rı­şa ve hu­zu­ra önem­li kat­kı sağ­la­r” Mer­sin’in göç­ler­le bü­yü­yen ve Tür­ki­ye’nin öze­ti sa­yı­la­bi­le­cek bir kent ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Mer­sin’in top­lum­sal hu­zu­ru­na, ba­rı­şı­na kat­kı sağ­la­ya­cak önem­li bir et­kin­lik için bu­ra­da­yız. Her yö­re­den in­sa­nı­mız bu­ra­da kar­deş­çe bir ara­da. İş­te bu­nu top­lu­ma ha­tır­lat­mak için, fes­ti­val­ler eko­no­mi­den çok da­ha önem­li­dir. Eko­no­mi­miz sı­kın­tı­lı ola­bi­lir çö­ze­riz, ama top­lum­sal hu­zu­ru­mu­zun kaç­tı­ğı bir nok­ta­da ko­lay de­ğil­dir bun­la­r” di­ye ko­nuş­tu. Bü­yük bir ai­le ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan ve fes­ti­va­lin ha­ya­ta geç­me­sin­de emek ve­ren tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra te­şek­kür eden Baş­kan Se­çer, “A­ta­türk’ümü­zün çok önem­li bir sö­zü var Mer­sin’le il­gi­li; ‘Mer­sin­li­ler Mer­sin’e sa­hip çı­kı­nız.’ Bu söz el­bet­te her dö­nem çok önem­liy­di, ama şu dö­nem­de da­ha faz­la önem­li. Ben de bu­ra­dan Mer­sin­li­le­re ses­le­ni­yo­rum; “Mer­sin­li­ler Mer­sin’e sa­hip çı­kı­nız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Va­li Peh­li­van: “Na­ren­ci­ye vi­ta­min de­po­su, Mer­sin de na­ren­ci­ye de­po­su­” Na­ren­ci­ye­nin hem ili­miz, hem ül­ke­miz, hem de dün­ya için önem­li bir ürün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van; na­ren­ci­ye­nin vi­ta­min de­po­su, Mer­sin’in de na­ren­ci­ye de­po­su ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ül­ke­mi­zin ve dün­ya­nın tü­ke­ti­mi­ne, bu­ra­da üre­ti­len ürün­le­rin çok önem­li bir kat­kı­sı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Va­li Peh­li­van, “Fes­ti­val­ler ay­nı za­man­da; kay­naş­ma, bir ara­ya gel­me, fes­ti­va­lin te­ma­sı­nı oluş­tu­ran ko­nu­lar­la il­gi­li bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma, bu­na ze­min­ler oluş­tur­ma ve bi­raz da ta­bii ki işin eğ­len­ce bo­yu­tu­nu içe­rir. Bu fes­ti­val kap­sa­mın­da, 300’e ya­kın stant ve 30’a ya­kın fi­gür ile bu­ra­lar şen­len­miş du­rum­da. Bin­ler­ce va­tan­da­şı­mız ge­li­yor. İn­şal­lah önü­müz­de­ki yıl da­ha da ge­niş kap­sam­lı bir fes­ti­va­li hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğı­z” de­di. Öz­de­mir: “Fes­ti­val­de yer alan fi­gür­ler, 500 bin adet na­ren­ci­ye ile süs­len­di­” Fes­ti­val İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­lah Öz­de­mir de, Tür­ki­ye na­ren­ci­ye üre­ti­mi­nin yüz­de 26’sı­nın, ül­ke­miz na­ren­ci­ye ih­ra­ca­tı­nın da yüz­de 36’sı­nın Mer­sin’e ait ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,  Mer­sin'in ih­ra­cat ge­li­ri­nin yüz­de 15’inin de na­ren­ci­ye­den gel­di­ği­ni kay­det­ti. Na­ren­ci­ye Fes­ti­va­li’nde yer alan fi­gür­le­rin 500 bin adet na­ren­ci­ye ile süs­len­di­ği­ni, bu an­lam­da di­ğer fes­ti­val­ler­den fark­lı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Öz­de­mir, “Bu­gün bu­ra­da Mer­sin’in en bü­yük ve en coş­ku­lu bu­luş­ma­sı­na bir kez da­ha ev sa­hip­li­ği ya­pı­yo­ruz. Mer­sin ile öz­deş­leş­miş, or­tak pay­da­mız olan na­ren­ci­ye et­ra­fın­da, ken­ti­mi­zin tüm di­na­mik­le­ri yi­ne el ele ver­dik, ke­net­len­dik ve tek vü­cut ol­duk. 2 gün bo­yun­ca de­vam ede­cek olan fes­ti­va­li­miz­de gös­te­ri grup­la­rın­dan de­fi­le­si­ne, gas­tros­how­dan flybo­ard su gös­te­ri­si­ne, ken­ti­mi­zin tüm de­ğer­le­ri­ni ser­gi­le­yen stant­la­rı­mız­dan kon­ser­le­re ka­dar çok ge­niş bir yel­pa­ze­de et­kin­lik­le­ri­miz va­r” de­di.