MERSİN, NARENCİYE FESTİVALİ'NDE BULUŞTU

abdullah - 17 Kasım 2022 Perşembe

MERSİN, NARENCİYE FESTİVALİ'NDE BULUŞTU

NARENCİYE FESTİVALİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Bu yıl 8.'si dü­zen­le­nen ‘U­lus­la­ra­ra­sı Mer­sin Na­ren­ci­ye Fes­ti­va­li’ renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Mer­sin'in ya­nı sı­ra çev­re il­ler­den in­san­la­rın da yo­ğun ka­tı­lım gös­ter­di­ği fes­ti­val­de, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ve des­tek ver­di­ği üre­ti­ci­le­rin stant­la­rı bü­yük il­gi gör­dü. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si stan­dı­na ge­len ço­cuk­la­ra be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan na­ren­ci­ye aro­ma­lı ku­ra­bi­ye ik­ram edi­lir­ken, Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ise va­tan­daş­la­ra 1000 adet li­mon fi­de­si ile 5 bin pa­ket li­mon da­ğı­tıl­dı. Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van da, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin fes­ti­val stan­dı­nı zi­ya­ret ede­rek, Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz ile Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Ko­or­di­na­tö­rü Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger'den bil­gi al­dı.  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin; alan ku­ru­lu­mun­dan, sa­tış yap­mak is­te­yen üre­ti­ci ka­dın­la­rın stant­la­rı­na ka­dar bir­çok nok­ta­da yer al­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, hal­kın, gös­ter­miş ol­du­ğu il­gi ile bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­ra cid­di an­lam­da ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı söy­le­di.  Gö­ka­yaz: “Bu et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­me­ye ve des­tek ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z”  Bu tür fes­ti­val­le­rin şe­hir­ler açı­sın­dan çok bü­yük öne­mi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, bir­çok et­kin­li­ğin bir ara­da yer al­dı­ğı bu or­ga­ni­zas­yon­la­rın, va­tan­daş­la­rın pan­de­mi­de bi­rik­tir­dik­le­ri olum­suz ener­ji­yi olum­lu­ya çe­vir­me nok­ta­sın­da da et­ki­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ge­çen haf­ta 1. Ulus­la­ra­ra­sı Tar­sus Fes­ti­va­li’ni de ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­den Gö­ka­yaz, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir ara­ya gel­me­si açı­sın­dan, bu fes­ti­val­ler ina­nıl­maz bir fır­sat su­nu­yor. Biz de bun­dan do­la­yı bü­yük bir mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bu tür et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­me­ye ve des­tek ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­ri­m” di­ye ko­nuş­tu. “Bu stant­lar sa­ye­sin­de da­ha ge­niş kit­le­le­re ula­şı­yo­ru­z” Fes­ti­val­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ‘Ü­re­ti­ci Ka­dın Stan­dı’nda’ sa­tış ya­pan De­niz Sü­mer, bu tür et­kin­lik­le­re ka­tı­lım­la­rı­nın sağ­lan­ma­sın­dan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin bi­zi dü­şü­nüp böy­le bir stant aç­ma­sın­dan çok mem­nu­nuz. Çün­kü, biz ev­de üre­ten ka­dın­lar, stant­lar sa­ye­sin­de da­ha ge­niş kit­le­le­re hi­tap edi­yor ve ula­şı­yo­ruz. Ge­çi­mi­mi bu­ra­dan sağ­lı­yo­rum. Çok gü­zel iş ka­pı­sı ola­rak dü­şü­nü­yo­rum. Za­ten Baş­ka­nı­mı­zın biz­le­ri dü­şü­ne­rek yap­mış ol­du­ğu şey­ler çok gü­ze­l” de­di. “Yö­re­sel ürün­le­ri­mi­zi ta­nıt­ma fır­sa­tı bu­lu­yo­ru­z” Üret­ti­ği por­ta­kal­lı ce­zer­ye ile fes­ti­va­le ge­len­ler­den bü­yük be­ğe­ni top­la­yan Efe­kan Ak­ça isim­li es­naf ise, “Fes­ti­val­den çok mem­nu­num. Ay­nı za­man­da ce­zer­ye­mi­zi ta­nıt­ma­mız için çok gü­zel bir fır­sat ol­du. Bu­ra­ya özel, por­ta­kal­dan ce­zer­ye yap­tık ve ta­lep çok yo­ğun­du. Be­le­di­ye­miz, in­san­la­ra yö­re­sel ürün­le­ri­mi­zi ta­nıt­ma fır­sa­tı su­nu­yor. Pi­ya­sa ko­şul­la­rı za­ten or­ta­da. Bi­ze mad­di açı­dan da çok bü­yük des­tek ol­du­lar, mar­ka­mı­zın bü­yü­me­si için çok fay­da­lı ol­du­” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Büt­çe­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak is­ti­yo­ru­m” 2 ço­cu­ğu ol­du­ğu­nu ve oku­la git­tik­le­ri için mas­raf­la­rı­nın yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen 'Do­ğal Sa­bun' üre­ti­ci­si Tü­lin Ev­ren ise, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin üre­ti­ci ka­dın stant­la­rı sa­ye­sin­de ev eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ev­ren, “Biz üre­tim­le­ri­mi­zi ev­de ya­pı­yo­ruz, her­han­gi bir atöl­ye­miz fa­lan yok. Be­le­di­ye de bi­ze bu tarz et­kin­lik­ler­de yer ver­di­ği için, üret­ti­ği­miz ürün­le­ri­mi­zi an­cak böy­le yer­ler­de sa­ta­bi­li­yo­ruz. Bu an­lam­da çok mut­lu­yuz. Be­nim bu­ra­da stant kur­ma­mın en bü­yük se­bep­le­rin­den bi­ri, ta­bii ki de sa­tış. Eşim ça­lı­şı­yor, ona des­tek ol­mak ve büt­çe­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. “Bü­yük­şe­hir, bi­zi tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ru­yo­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kur­du­ğu Üre­ti­ci Ka­dın Stant­la­rı’nın, üret­ti­ği ürün­le­ri ta­nıt­ma­sı­na ve sat­ma­sı­na bü­yük kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Öz­lem Dağ­lı­oğ­lu ise, “Ke­yif­le üret­me­ye ve öğ­ret­me­ye de­vam edi­yo­rum. Şu an bu­ra­da kart da­ğı­ta­rak, öğ­ren­ci ve müş­te­ri ka­za­nı­yo­rum. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bi­zi tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu­ru­yor. Bu yön­den be­le­di­ye­mi­zin bi­ze kat­kı­sı çok bü­yük. Bi­zi her et­kin­lik­te ça­ğı­rı­yor­lar, bu da bi­zim için çok bü­yük bir ay­rı­ca­lık ben­ce­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Her is­te­ği­miz ve bek­len­ti­miz kar­şı­la­nı­yo­r” Bu tür fes­ti­val­le­rin ken­di­le­ri­ne ek ge­lir sağ­la­dı­ğı­nı kay­de­den bir di­ğer üre­ti­ci ka­dın Tü­lay Pe­kol, “Bü­yük­şe­hir’in sun­du­ğu bu im­kan­la, ken­di ürün­le­ri­mi­zi sat­ma fır­sa­tı ya­ka­la­dık.  Ben evim­de ken­di üret­tik­le­rim­le, ai­le­me kat­kı­da bu­lu­nu­yo­rum. Bu­ra­da her is­te­ği­miz ve bek­len­ti­miz kar­şı­la­nı­yor. Be­le­di­ye­mi­zin biz­le­re ver­miş ol­du­ğu im­kan­lar­la bir­lik­te ge­çi­mi­mi sağ­lı­yo­ru­m” de­di.