BAŞKAN SEÇER’DEN  ‘10 KASIM’ MESAJI

abdullah - 11 Kasım 2022 Cuma

BAŞKAN SEÇER’DEN ‘10 KASIM’ MESAJI

BAŞKAN SEÇER

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün 84. ölüm yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­dı. Baş­kan Se­çer’in me­sa­jın­da “Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ile­ri gö­rüş­lü­lü­ğü, ba­ğım­sız­lık­tan ödün ver­me­yen ka­rar­lı­lı­ğı ve hal­kın ira­de­si­ne, öz­gür­lü­ğü­ne ve mo­dern­leş­me­ye da­ya­lı çağ­daş bir top­lu­ma olan inan­cıy­la, ta­rih­te­ki tüm li­der­ler­den apay­rı bir ki­şi­li­ğe sa­hip­tir. Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün bü­yük­lü­ğü ne­re­den ge­lir? Kur­tu­luş Sa­va­şı’na ön­der­lik edip, bir mil­le­ti esa­ret­ten kur­tar­ma­sın­dan mı? Cum­hu­ri­yet’i ku­rup, ege­men­li­ği; ka­yıt­sız, şart­sız mil­le­te tes­lim et­me­sin­den mi? Tür­ki­ye’nin yü­zü­nü mua­sır me­de­ni­yet­ler yö­nü­ne çe­vi­re­rek, mo­dern Tür­ki­ye’nin mi­ma­rı ol­ma­sın­dan mı? Ata­türk’ün bü­yük­lü­ğü, tüm bu so­ru­la­rın ve çok da­ha faz­la­sı­nın ay­rı ay­rı ce­va­bı ol­ma­sın­dan ge­li­r” de­di.  Başkan Seçer, mesajının devamında şu görüşlere yerdi: “Bu önderliğin çekirdeğindeyse tek bir kavram gizlidir: Vatanseverlik. Vatanseverlik O’nun için o kadar önemlidir ki, Cumhuriyet Devrimi’ni dünyaya tanıtırken, “Bu devrim, yüksek bir insanî ülkü ile birleşmiş vatanseverlik eseridir” der ve ekler; “Çocuklarına bütün güzellikleri ve bütün büyüklükleri görmek ve aynı zamanda bütün sefaletlere acımak sanatını öğretmektedir.” İşte bu yüzdendir ki, Atatürk’ü sevmenin ve anlamının yolu, önce vatanseverlikten geçer. Bu vatanseverlik, kökünü insan severlikten alan bir vatanseverliktir. Atatürk bir askerdi, ömrünün önemli kısmı savaş meydanlarında geçti. Savaşmayı, dünyada en iyi bilen komutanlardan biri olmasına rağmen, “Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır” dedi. Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği devrimler ve başlattığı ekonomik, toplumsal ve kültürel hamlelerle de genç Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirdi, bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma getirdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir kala, 84 milyon yurttaş olarak, bizler de vatan sevgisinde Atatürk’ü örnek alıyor, vatanımızı Atatürk’ün sevdiği gibi seviyoruz. Emek verilmeyen sevginin anlamı olmaz. Bu yüzden, bizlere düşen görev de Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmak, kentimizi ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine taşımak için, her yeni gün daha fazla emek vermek olmalıdır.  Sonuca ulaşacağımızdan hiç kimse kuşku duymasın. Çünkü 84 milyon Cumhuriyet evladı, bunu yürekten istiyor.  Hiçbir güç, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüğümüz bu yürüyüşümüzü durduramaz. Bu topraklarda atan 84 milyon kalpten sadece birisi olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında bir kez daha sonsuz saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum.” (Büyükşehir Belediyesi)