KADIN GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARAN PROJE: EVİMİZ ATÖLYE

abdullah - 5 Kasım 2022 Cumartesi

KADIN GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARAN PROJE: EVİMİZ ATÖLYE

KADININ GÜCÜ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si ile Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi iş­bir­li­ğin­de, ‘El­de Var Ye­te­nek, Ev­de Var Ek­mek’ slo­ga­nıy­la yü­rü­tü­len  ‘E­vi­miz Atöl­ye’ pro­je­si, 50.Yıl Ma­hal­le­si’nde ika­met eden ka­dın­lar­la da bu­luş­tu. Ka­dın­la­rın eko­no­mi­de da­ha faz­la yer al­ma­la­rı ve on­la­rın üre­tim gü­cü­nün, top­lu­mun her ke­si­mi­ne ulaş­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la yü­rü­tü­len pro­je kap­sa­mın­da ‘Ço­rap­tan Oyun­cak’ ya­pı­mı atöl­ye­si­ne ka­tı­lan ka­dın­la­rı zi­ya­ret eden Mer­sin­den Ka­dın Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Me­ral Se­çer, “E­vi­miz Atöl­ye pro­je­siy­le, ev­de giz­li ka­lan ka­dın iş gü­cü­nün eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­me­si ve ka­dın­la­rın sos­yal­leş­me­si ko­nu­sun­da önem­li iler­le­me­ler kay­de­di­yo­ru­z” de­di. Evi­miz Atöl­ye pro­je­si­ne 50. Yıl Ma­hal­le­si’nin de ka­tıl­ma­sıy­la, fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri ma­hal­le sa­yı­sı­nın 16’ya çık­tı­ğı­nı ve atöl­ye­ye ka­dın­la­rın gös­ter­di­ği il­gi­nin mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten Me­ral Se­çer, “50. Yıl Ma­hal­le­si’nde ka­dın­la­rı­mız­la bu­luş­tuk. Hep­sin­de bu pro­je­ye ka­tıl­ma ko­nu­sun­da is­tek ve mut­lu­luk gör­mek ha­ri­ka bir şey. Bu pro­jey­le, ev­de giz­li ka­lan ka­dın iş­gü­cü­nün eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­me­si ve ka­dın­la­rın sos­yal­leş­me­si ko­nu­sun­da önem­li iler­le­me­ler kay­de­di­yo­ruz. Ka­dın­lar­la yap­tı­ğı­mız soh­bet­ler­de de, bu bir­lik­te­lik­le­ri­nin ken­di­le­rin­de ye­ni fi­kir­ler oluş­tur­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar. 16 ma­hal­le­ye ula­şan bu pro­je­miz, ya­yı­la­rak di­ğer ma­hal­le­le­ri­mi­ze de ula­şa­ca­k” de­di. Evi­miz Atöl­ye pro­je­si kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık bin ka­dın­la be­ra­ber ça­lış­tık­la­rı­nı, ka­dın­la­rın, üret­tik­le­ri ürün­le­ri eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­tü­re­bi­le­cek­le­ri stant­lar­dan ve­ya on­li­ne plat­form­lar­dan da ya­rar­lan­dık­la­rı­nı kay­de­den Se­çer, “Bu ça­lış­ma­lar sa­de­ce bir kez ya­pı­lıp bi­ti­ril­mi­yor. Di­ğer ma­hal­le­le­re dö­nüş ya­pı­lı­yor ve tek­rar atöl­ye ça­lış­ma­la­rın­dan fay­da­lan­ma­la­rı­na fır­sat ve­ri­li­yor. Ay­rı­ca ka­dın­la­rı­mı­zın, üret­tik­le­ri bu ürün­le­ri stant­lar ve­ya on­li­ne üze­rin­den sa­tış yap­ma im­kan­la­rı da olu­yor. Bun­la­rın da eği­ti­mi ve­ri­li­yor. Ya­ni ka­dın­la­rı­mız ev­de da­ha faz­la üre­ten ve ken­di­ne da­ha gü­ve­nen ka­dın­lar ha­li­ne ge­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Pro­je­nin, ma­hal­le­sin­de ika­met eden ka­dın­lar ta­ra­fın­dan çok be­ğe­nil­di­ği­ni be­lir­ten 50.Yıl Ma­hal­le Muh­ta­rı Ner­giz Öz­can, “Pan­de­mi ne­de­niy­le uzun za­man­dır evi­ne ka­pan­mış olan ma­hal­le sa­kin­le­rim, bu pro­je ile dı­şa­rı çık­mış ol­du. Bu tür pro­je­le­rin da­ha da art­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. İçe­ri­ği de çok gü­zel ve eko­no­mik des­tek ola­rak da ka­dın­la­rı­mı­za gü­zel bir dö­nüş sağ­lı­yor. 4 haf­ta­lık bir eği­ti­min ar­dın­dan, ka­dın­la­rı­mız ev­le­rin­de ço­rap­tan oyun­cak üre­te­cek­ler. Ben­ce Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­yıl­ma­sı ge­re­ken bir pro­je­” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ma­hal­le­le­rin­de bu za­ma­na ka­dar böy­le bir kur­sun hiç ol­ma­dı­ğı­nı ve muh­tar­la­rı­nın bil­gi­len­dir­me­si ile ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ka­der Ya­vuz, ön­ce­lik­li he­de­fi­nin ai­le eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bir ka­dı­nın, özel­lik­le eko­no­mik öz­gür­lü­ğü ol­mak zo­run­da. Şu an­da o ka­dar zor bir dö­nem­de­yiz ki, ar­tık ina­nın ben ne ya­pa­ca­ğı­mı şa­şır­dım. Bir sü­rü baş­vu­ru­lar yap­tım, bir so­nuç ala­ma­dım. Böy­le bir şe­yin ol­du­ğu­nu du­yun­ca he­men gel­dim, ka­tıl­dım. Kur­su ta­mam­la­dık­tan son­ra, bi­ze 50 ta­ne oyun­cak ve­ri­le­cek ve eko­no­mik öz­gür­lü­ğü­mü sağ­la­mış ola­ca­ğı­m” de­di.Atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­na hem ken­di­si­ni ge­liş­tir­mek, hem de ak­ti­vi­te­de bu­lun­mak ama­cıy­la ka­tıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Gül­şah Ay­te­kin, “Bu ça­lış­ma­ya bi­zi muh­ta­rı­mız yön­len­dir­di. Bi­ze uya­ca­ğı­nı söy­le­dik. Hem bi­zim için ak­ti­vi­te ola­ca­ğı, hem de eve kat­kı­da bu­lun­mak için ka­bul et­tik. Bu­gü­ne ka­dar gü­zel gi­di­yor, eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. Ev­de ço­cuk­la­ra bak­tı­ğın­dan do­la­yı dı­şa­rı çık­mak­ta sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­yen Tuğ­ba Gü­neş ise, “Ço­cuk­la­rı­mız ev­de ol­du­ğu için dı­şa­rı­da ça­lı­şa­mı­yo­ruz. Ha­ni bir kat­kı­da bu­lu­nu­ruz eve di­ye, o şe­kil­de ge­liş­ti ve iyi gi­di­yor şim­di­lik. Bun­dan son­ra­ki sü­reç na­sıl iş­le­ye­cek çok bil­mi­yo­rum, ama şim­di­lik bir sı­kın­tı yok. Gü­zel gi­di­yor, ke­yif­li ge­çi­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.