BİN­LER­CE MO­Dİ­Fİ­YE ARAÇ TUT­KU­NU,  TO­ROS­LAR OTO­FEST’TE BU­LUŞ­TU

abdullah - 3 Kasım 2022 Perşembe

BİN­LER­CE MO­Dİ­Fİ­YE ARAÇ TUT­KU­NU, TO­ROS­LAR OTO­FEST’TE BU­LUŞ­TU

TOROSLAR OTOFEST

(TOROSLAR BLD.) Mer­sin'in mer­kez il­çe­si To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin, kla­sik ve mo­di­fi­ye araç tut­kun­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­di­ği To­ros­lar Oto­Fest, yo­ğun il­gi gör­dü.  Ya­rış­ma­lar, oto­mo­bil şov­la­rı, ne­fes ke­sen drift gös­te­ri­le­ri ve çe­şit­li et­kin­lik­le­re sah­ne olan fes­ti­val­de, Tür­ki­ye'nin bir­çok ilin­den ge­len mo­di­fi­ye araç tut­kun­la­rı do­lu do­lu bir gün ge­çir­di. To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, To­ros­lar Oto­fest et­kin­li­ği­ni ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ve tüm ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür ede­rek; “Mer­sin, tüm oto­se­ver­le­ri ku­cak­lı­yor. Şeh­ri­mi­ze, et­kin­li­ği­mi­ze hoş gel­di­ni­z” de­di. Mer­sin ve çev­re il­çe­le­ri­nin ya­nı sı­ra Ada­na, Kon­ya, Şan­lı­ur­fa, Kah­ra­man­ma­raş, Kay­se­ri, An­tal­ya, Ha­tay, Ga­zi­an­tep, An­ka­ra ve İs­tan­bul’dan bin­ler­ce mo­di­fi­ye araç tut­ku­nu; To­ros­lar Oto­fest et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Mer­sin’e akın et­ti.Mer­sin Oto­mo­bil Spor­la­rı Ku­lü­bü (MOSK) ile bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val­de oto­mo­bil­ler; tek­nik do­na­nım­la­rı, ses sis­tem­le­ri, renk­le­ri ve ak­se­su­ar­la­rıy­la gö­rü­cü­ye çık­tı. MOSK Baş­ka­nı Se­dat Şa­hin, oto­mo­bil spor­la­rı­na ve fes­ti­va­le sun­du­ğu des­tek­le­rin­den do­la­yı To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz’a te­şek­kür et­ti. Çağ­daş­kent Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan To­ros­lar Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda bü­yük bir ka­tı­lım­la ger­çek­le­şen ve gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı et­kin­lik, mo­di­fi­ye­li araç­la­rın drift gös­te­ri­le­riy­le tam bir gör­sel şö­le­ne dö­nüş­tü. Baş­kan Yıl­maz, Drift Yap­tı To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, fes­ti­val ala­nın­da genç­ler ve hem­şeh­ri­le­ri ta­ra­fın­dan coş­kuy­la kar­şı­lan­dı. Baş­kan Yıl­maz, fes­ti­val ala­nın­da­ki gös­te­ri­le­ri MHP MYK Üye­si Ser­dar Soy­dan, MHP To­ros­lar İl­çe Baş­ka­nı Hüs­nü Do­ğan ve be­le­di­ye mec­lis üye­le­riy­le bir­lik­te iz­le­di. Baş­kan Yıl­maz da drift ya­pan ara­ca bi­ne­rek he­ye­can­lı an­lar ya­şa­dı. Drift gös­te­ri­si­nin ar­dın­dan Baş­kan Yıl­maz, genç­ler­le soh­bet ede­rek fo­toğ­raf çek­tir­di. “Biz Bir­lik­te Güç­lü­yü­z” Fes­ti­val ala­nın­da, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin en gü­zel fo­toğ­raf ka­re­si­nin ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Yıl­maz; “To­ros­lar Oto­fest ile Tür­ki­ye’nin de­ği­şik şe­hir­le­rin­den ka­tı­lım­cı­la­rı To­ros­la­rı­mız­da ağır­la­dık. 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mı­zı hep be­ra­ber kut­la­dık. Va­ta­nı­mız, iş­gal al­tın­day­ken bir çağ­rı üze­ri­ne tüm va­tan­se­ver­ler top­lan­dı. Ay­nı bi­zim siz­le­ri ça­ğı­rıp, siz­le­rin de bu­ra­ya gel­me­niz gi­bi­” di­ye ko­nuş­tu. “Yi­ne ay­nı şey ol­sa hep be­ra­ber va­tan sa­vun­ma­sı ya­par mı­yız?” di­ye­rek alan­da­ki tüm genç­le­re ses­le­nen Baş­kan Yıl­maz, coş­ku­lu bir evet­le kar­şı­lık al­dı. Baş­kan Yıl­maz; “Ya­pa­rız Al­lah'ın iz­niy­le. Bi­zim gü­cü­müz ve kuv­ve­ti­miz bu­ra­dan ge­li­yor. Ge­le­ce­ği­miz, bu ger­çek üze­ri­ne in­şa edi­li­yor. Tür­ki­ye'nin ilk mil­li oto­mo­bi­li Togg’un, Bur­sa Gem­lik'te­ki kam­pü­sü­nün açı­lı­şı ya­pıl­dı. Togg, mil­le­ti­mi­ze, dev­le­ti­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­sun. Fes­ti­val­de eme­ği ge­çen Mer­sin Oto­mo­bil Spor­la­rı Ku­lü­bü’ne ve tüm ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Fes­ti­va­li­miz ha­yır­lı uğur­lu ol­sun. Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mız kut­lu ol­su­n” şek­lin­de ko­nuş­tu. Mo­di­fi­ye araç tut­kun­la­rı; oto­mo­bil ca­mi­ası­nın ön­de ge­len isim­le­ri­nin ve sos­yal med­ya fe­no­men­le­ri­nin yer al­dı­ğı fes­ti­val­de, DJ per­for­mans­la­rıy­la da do­ya­sı­ya eğ­len­di.Fes­ti­val; Ba­sık­lık, Gü­zel­lik ve De­si­bel ka­te­go­ri­le­rin­de ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­siy­le son bul­du.