MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN, FİZİK  TEDAVİ HİZMETİ DAĞLARI AŞTI

abdullah - 2 Kasım 2022 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN, FİZİK TEDAVİ HİZMETİ DAĞLARI AŞTI

FİZİK TEDAVİ HİZMETİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren Ev­de Sağ­lık ve Ba­kım Eki­bi, Mer­sin ge­ne­lin­de ver­di­ği des­tek­le­yi­ci sağ­lık hiz­met­le­riy­le her gün ye­ni bir va­tan­da­şa umut olu­yor. O va­tan­daş­lar­dan bi­ri de, Çam­lı­yay­la’nın Se­bil Ma­hal­le­si’nde otu­ran Ka­zım Do­ğan.82 ya­şın­da­ki Ka­zım Do­ğan’a bir­kaç yıl ön­ce sağ he­mip­le­ji ta­nı­sı ko­nul­du. Do­ğan’ın za­man­la yü­rü­me, el ve ayak­la­rı­nı kul­lan­ma ka­bi­li­ye­tin­de azal­ma­lar ol­du. Ne­re­dey­se emek­le­ye­rek yü­rü­yen Do­ğan, ki­şi­sel ba­kım ve ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­de­re­me­ye­cek du­ru­ma gel­di­ğin­de, im­da­dı­na Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ye­tiş­ti. 2022 yı­lı­nın Ocak ayın­da hiz­met al­ma­ya baş­la­yan Do­ğan, 10 ay gi­bi bir sü­re­de önem­li iler­le­me kay­det­ti. Ev­de Sağ­lık ve Ba­kım bi­ri­mi­nin ver­di­ği fi­zik te­da­vi ve re­ha­bi­li­tas­yon hiz­me­tin­den fay­da­lan­ma­ya baş­la­yan Ka­zım Do­ğan, kı­sa sü­re­de hem ki­şi­sel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bi­le­cek, hem de des­tek­siz yü­rü­ye­bi­le­cek du­ru­ma gel­di. Hem Ka­zım Do­ğan, hem de ai­le­si, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dağ­la­rı aşan hiz­me­tin­den son de­re­ce mem­nun. Sağ­lık İş­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı Ev­de Sağ­lık Hiz­met­le­rin­de ça­lı­şan Fiz­yo­te­ra­pist Tay­fur Çe­lik,  “Ka­zım am­ca­ya ilk gel­di­ği­miz­de yü­rü­ye­mi­yor ve otu­ra­mı­yor­du. Kol­la­rı ve ba­cak­la­rın­da ak­tif ha­re­ket yok­tu. Ka­zım am­ca­mız te­da­vi­mi­zin so­nu­cun­da, şu an wal­ker yü­rü­teç­le yü­rü­ye­bi­li­yor. Kı­sa me­sa­fe­ler­de des­tek­siz ve wal­ker­sız da yü­rü­ye­bi­li­yor. Da­ha da iyi yü­rü­ye­cek. Des­tek­siz, tam ba­ğım­sız ya­pa­na ka­dar te­da­vi­mi­ze de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Has­ta­lı­ğı­nın ilk ev­re­le­ri­ni an­la­tır­ken, “Dü­şü­yor ka­lı­yor­dum. Baş­lan­gıç­ta ke­di gi­bi yal­pa­lı­yor­du­m” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Ka­zım Do­ğan, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin fi­zik te­da­vi hiz­me­tin­den fay­da­lan­dı­ğı­nı ve fiz­yo­te­ra­pis­tin ken­di­siy­le faz­la­sıy­la il­gi­len­di­ği­ni kay­de­de­rek, “S­por yap­tı­rı­yor, fi­zik te­da­vi yap­tı­rı­yor. Es­ki­den eli­mi bi­le kal­dı­ra­mı­yor­dum, şim­di ra­hat­lık­la ha­re­ket et­ti­re­bi­li­yo­rum. Haf­ta­da bir ge­li­yor­lar ve hiç üşen­mi­yor­lar. Ace­le et­mi­yor­lar, iyi ba­kı­yor­lar, çok fay­da­sı­nı gör­düm. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin, da­ğın ba­şı­na bi­le ver­di­ği fi­zik te­da­vi hiz­me­ti ger­çek­ten tak­di­re şa­yan. Al­lah ra­zı ol­su­n” di­ye ko­nuş­tu.   Ka­zım Do­ğan’ın kı­zı Ari­fe Do­ğan, ba­ba­sı­nın ya­şa­dı­ğı zor­lu sü­re­ci an­la­tır­ken, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden Al­lah bin ke­re ra­zı ol­sun. O ka­dar mem­nu­nuz ki. Biz bu ka­dar bek­le­mi­yor­duk. Ba­ya­ğı bir te­da­vi sü­re­ci ya­şa­dık. ‘Ö­le­cek’ de­di­ler, bir umut yok­tu. Yü­rü­me ola­yı za­ten yok­tu, yer­de emek­li­yor­du. Tu­va­le­te gi­de­mi­yor­du­” de­di. Ba­ba­sı­nın mev­cut du­ru­mu­nun şu an çok iyi ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Do­ğan, “E­mek­le­ye­rek yü­rü­yen bir in­san, şu an ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bi­li­yor. Sol eli­ni kul­la­nı­yor, iyi kö­tü ayak­ta du­ru­yor. Hiz­met­te sı­nır yok­muş, bu­nu an­la­dık. Bu­ra­la­rı gö­rü­yor­su­nuz. Kim­se­nin ge­le­bi­le­ce­ği bir yer de­ği­l” di­ye ko­nuş­tu. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)