CUMHURİYET’İN MİNİKLERİ 29 EKİM’İ COŞKUYLA KUTLADI

abdullah - 1 Kasım 2022 Salı

CUMHURİYET’İN MİNİKLERİ 29 EKİM’İ COŞKUYLA KUTLADI

CUMHURİYET COŞKUSU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mü­nir Öz­kul Ço­cuk Ge­li­şim Mer­ke­zi’nde 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın 99’un­cu yı­lı do­la­yı­sıy­la coş­ku­lu bir et­kin­lik dü­zen­le­di. Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Mü­nir Öz­kul ve Adi­le Tey­ze Ço­cuk Ge­li­şim Mer­kez­le­rin­de­ki mi­nik­ler ile ai­le­le­ri yer al­dı. Şar­kı­lar, dans­lar ve gös­te­ri­ler­le şen­le­nen mi­nik­le­rin el­le­rin­de­ki bay­rak­lar, et­kin­lik so­nu­na ka­dar dal­ga­lan­dı. Gün­ler ön­ce­sin­den et­kin­li­ğe ha­zır­la­nan mi­nik­le­rin, ken­di be­ce­ri­le­ri ile çiz­dik­le­ri Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk re­sim­le­ri ve Cum­hu­ri­yet’e iliş­kin yaz­dık­la­rı yo­rum­la­rı da kreş bah­çe­sin­de ser­gi­len­di. Ta­nı­şık: “Cum­hu­ri­yet ışı­ğın­da yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ru­z” Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de­ki Ço­cuk Ge­li­şim Mer­kez­le­ri’nin Eği­tim Ko­or­di­na­tö­rü Öz­lem Ta­nı­şık, “Bu­gün Cum­hu­ri­yet’imi­zin 99’un­cu yı­lı­nı, Mü­nir Öz­kul ve Adi­le Tey­ze Ço­cuk Ge­li­şim Mer­kez­le­ri’nde­ki mi­nik­le­ri­miz­le bir­lik­te, uzun sü­re­dir sür­dür­dü­ğü­müz ha­zır­lık­lar­la kut­lu­yo­ruz. Mi­nik­le­ri­miz­le Cum­hu­ri­yet haf­ta­sı kap­sa­mın­da; Cum­hu­ri­yet’in bi­ze ge­tir­di­ği ye­ni­lik­ler, ha­ya­tı­mı­za kat­tık­la­rı hak­kın­da et­kin­lik­ler yap­mış­tık. Bu et­kin­lik­le­rin ser­gi­si de ol­du ve bu ser­gi­yi in­ce­li­yor ve­li­le­ri­miz. Cum­hu­ri­yet ışı­ğın­da yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. Coş­ku­muz sü­rü­yo­r” de­di. Mi­nik­ler: “A­ta­türk bi­zim kal­bi­miz­de ya­şı­yo­r” Bay­ram se­vin­ci­ni ya­şa­yan mi­nik­ler, Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’e olan sev­gi­le­ri­ni di­le dök­tü­ler. Meh­met Can, “Gü­zel­di. Çok eğ­len­dim. Et­kin­lik ya­pı­yo­ruz. Ben Ata­türk’ü çok se­vi­yo­rum. Cum­hu­ri­yet de­mek öz­gür­lük de­me­k” de­di. Cem­re Ak­gül ise, “Dan­sı­mı­zı yap­tık. Şi­iri­mi­zi oku­duk. İs­te­di­ği­miz her şe­yi yap­tık. Bu­gün çok eğ­len­dim. Ata­türk’ü de çok se­vi­yo­rum. Ata­türk bi­zim kal­bi­miz­de ya­şı­yor. Ata­türk de bi­zi çok se­vi­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Ai­le­ler: “Ço­cuk­la­rı­mı­za Ata­türk sev­gi­si­ni aşı­lı­yo­ru­z” Ai­le­ler de bay­ram se­vin­ci­ni ço­cuk­la­rıy­la be­ra­ber ya­şa­dı. Mi­nik Ateş’in an­ne­si Mer­ve Öz­türk, “Çok gü­zel­di. Çok eğ­len­ce­li geç­ti. Oğ­lum için çok gü­zel bir kut­la­ma ol­du. Biz kreş­te de çok mut­lu­yuz za­ten. Çok iyi ge­li­yor. Ak­ti­vi­te­ler de çok gü­zel, ama bu­gün­kü coş­ku da­ha bir ay­rıy­dı. Eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ru­m” söz­le­riy­le dü­şün­ce­le­ri­ni di­le ge­tir­di.   Aras Bu­lut’un an­ne­si Duy­gu De­mir, “Çok mut­lu­yuz. Bu 3’ün­cü gös­te­ri­miz. Ge­rek öğ­ret­men­ler, ge­rek yet­ki­li­ler çok gü­zel il­gi­le­ni­yor­lar. Ço­cuk­la­rı­mız da çok mut­lu. Za­ten 1 ay ön­ce­sin­de baş­la­dı ço­cu­ğu­mun he­ye­ca­nı. Ata­türk bi­zim için çok fark­lı bir yer­de. Ço­cu­ğu­ma da ay­nı şe­kil­de aşı­la­dım onu. Böy­le et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­yı çok se­vi­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Mi­nik Emir’in ba­ba­sı Mev­lüt Sol­gun, “Ço­cuk­lar bay­ram ya­şı­yor res­men. So­ru so­ru­yo­rum. Di­yo­rum ki, ‘29 Ekim ne­dir?’ di­ye, he­men ce­vap ve­ri­yor. ‘Ba­ğım­sız­lık’ di­yor. Ya­ni ço­cuk­lar ba­ya­ğı gü­zel ya­ka­la­dı­lar bu kav­ram­la­rı. Ata­türk bi­zim için bir ya­şam tar­zı­” de­di.