ÜNLÜ RAP SANATÇISI CEZA,  TOROSLAR’DA SAHNE ALDI

abdullah - 1 Kasım 2022 Salı

ÜNLÜ RAP SANATÇISI CEZA, TOROSLAR’DA SAHNE ALDI

TOROSLAR'DA CEZA KONSERİ

(TOROSLAR BLD.) Bu yıl 99’un­cu yı­lı­nı kut­la­dı­ğı­mız 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nın coş­ku­su,  To­ros­lar’da “Ce­za­” kon­se­ri ile taç­lan­dı. To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, Ce­za kon­se­ri­ne tüm Mer­sin­li­le­ri da­vet ede­rek; “Ge­lin hep bir­lik­te Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze sa­hip çı­ka­lım ve bay­ra­mı­mı­zı coş­kuy­la kut­la­ya­lım. Ya­şa­sın Cum­hu­ri­yet, Ya­şa­sın Ku­va­yi Mil­li­ye Ru­hu di­ye­li­m” de­di. To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da 28 Ekim Cu­ma gü­nü sa­at 19.00’da Çağ­daş­kent Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan To­ros­lar Cum­hu­ri­yet Ala­nı’nda sah­ne alan ün­lü rap sa­nat­çı­sı Ce­za, en gü­zel şar­kı­la­rı­nı Mer­sin­li­ler için söy­le­di. “Cum­hu­ri­ye­ti­miz, Türk Mil­le­ti’nin Ebe­di Var­lı­ğıy­la İle­le­bet De­vam Ede­cek­ti­r” Baş­kan Yıl­maz, tüm hem­şeh­ri­le­ri­nin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı kut­la­ya­rak; “Cum­hu­ri­yet, Türk mil­le­ti­nin özün­de var olan bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin, ba­ğım­sız­lık ve hür­ri­yet aş­kı­nın gu­rur ve­ri­ci ese­ri, ge­le­ce­ği­mi­zin en bü­yük gü­ven­ce­si­dir. Ve Türk mil­le­ti­nin ebe­di var­lı­ğıy­la ile­le­bet de­vam ede­cek­ti­r” di­ye ko­nuş­tu. “Kur­tu­luş mü­ca­de­le­miz­le bir­lik­te te­mel­le­ri atı­lan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilan edi­li­şi­nin 99’un­cu yıl dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın hak­lı gu­ru­ru ve coş­ku­su içe­ri­sin­de­yi­z” di­yen Baş­kan Yıl­maz; “Biz­le­re dü­şen gö­rev; bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi dai­ma ko­ru­mak,  Ulu Ön­de­ri­miz Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün; “Be­nim En Bü­yük Ese­ri­m” di­ye ni­te­len­dir­di­ği Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin tüm de­ğer­le­ri­ni son­su­za ka­dar ya­şa­mak ve ya­şat­mak­tır. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, baş­ta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ulu Ön­de­ri­miz Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re va­ta­nı­mız uğ­ru­na can­la­rı­nı fe­da eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi, ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.