BÜYÜKŞEHİR, TSE BELGE  TETKİKLERİNİ BAŞARI İLE GEÇTİ

abdullah - 29 Ekim 2022 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR, TSE BELGE TETKİKLERİNİ BAŞARI İLE GEÇTİ

TSE BELGE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­rın ve per­so­ne­lin mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tut­mak, bek­len­ti ve is­tek­le­ri­ni; za­ma­nın­da, en et­kin şe­kil­de kar­şı­la­mak ama­cıy­la ka­li­te ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da hiz­met­le­ri­ni sür­dü­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, TSE tet­kik­le­ri­ni ba­şa­rı­lı ile ta­mam­lı­yor. Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü (TSE) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ISO 39001 Yol Tra­fik Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi Bel­ge Ye­ni­le­me Tet­ki­ki­ni ba­şa­rı ile ge­çe­rek, mev­cut bel­ge­si­ni ye­ni­le­me hak­kı ka­za­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ay­rı­ca ISO 14001 Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi ‘2.Gö­ze­tim Tet­ki­ki’ni de ba­şa­rı ile ta­mam­la­dı. TSE Tet­kik He­ye­ti, 1820 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde 17 bi­ri­mi ve ça­lış­ma sa­ha­la­rı­nı tet­kik et­ti. He­yet; bi­rim­le­rin ver­di­ği hiz­met­le­rin çev­re­sel çık­tı bo­yut­la­rı, çev­re­sel an­lam­da iz­len­me­si ve öl­çül­me­si ge­re­ken pa­ra­met­re­le­rin yer al­dı­ğı iz­le­me ölç­me pla­nı ile çev­re amaç­he­def plan­la­rı, atık sa­ha­la­rı, yol tra­fik gü­ven­li­ği risk­le­ri için alı­nan ön­lem­le­ri, ya­pı­lan tat­bi­kat­la­rın ra­por­la­rı ve iyi­leş­tir­me­ler kap­sa­mın­da ya­pı­lan ye­ni pro­je­ler hak­kın­da de­tay­lı in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Gök­bel: “Her tet­kik­te çı­ta­mı­zı yük­selt­me ama­cın­da­yı­z” İn­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­li­te Yö­ne­ti­mi ve Kent Araş­tır­ma­la­rı Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, Kent Kon­se­yi Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan dış tet­kik ka­pa­nış top­lan­tı­sın­da tet­kik sü­re­ci de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı­da; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı ve Yö­ne­tim Tem­sil­ci­si Ha­san Gök­bel, dai­re baş­kan­la­rı, Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len Baş Tet­kik­çi Fa­tih Sağ­dıç, tet­kik­çi­ler Meh­met Ali Gök­sel, De­niz Sü­rek ve Ah­met İl­ker Ka­ra­bay ile Ka­li­te Yö­ne­ti­mi ve Kent Araş­tır­ma­la­rı Şu­be Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ka­tıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­san Gök­bel, ge­çir­dik­le­ri tet­kik sü­re­ci­ni de­ğer­len­di­re­rek, “Ka­pa­nış top­lan­tı­sıy­la bu tet­kik sü­re­ci­ni bi­tir­miş olu­yo­ruz. Ben ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Bu tet­kik­ler bi­ze ye­ni ufuk­lar aça­bi­le­cek, eleş­ti­ri­le­ri or­ta­ya ko­ya­bi­le­cek, bi­ze yol gös­te­ri­ci ola­cak. Biz Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, her tet­kik­te mut­la­ka çı­ta­mı­zı yük­selt­me ama­cın­da­yız. Ka­li­te can­lı bir or­ga­niz­ma gi­bi­dir, bu­nu sü­rek­li gün­cel­le­mek, sü­rek­li da­ha iyi şart­la­ra ta­şı­mak ge­re­ki­r” de­di. Sağ­dıç: “Siz­ler­le olum­lu pay­la­şım­la­rı yap­mak­tan gu­rur du­yu­yo­ru­z” Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len Baş Tet­kik­çi Fa­tih Sağ­dıç, “3 gün bo­yun­ca tet­ki­ki­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Bi­rim­le­ri gez­dik. “Çı­ta­mız yük­sek, bu­nu gör­me­ni­zi is­ti­yo­ruz’ den­di. Ger­çek­ten de hem yol tra­fik gü­ven­li­ği, hem de çev­re uy­gu­la­ma­la­rı­nız­da gör­dük. Siz­ler­le olum­lu pay­la­şım­la­rı yap­mak­tan gu­rur du­yu­yo­ruz, ama bi­li­yo­ruz ki ge­le­cek se­ne de çok gü­zel uy­gu­la­ma­lar ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.