24. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ  2-3 ARALIK’TA ADANA’DA YAPILACAK

abdullah - 29 Ekim 2022 Cumartesi

24. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI ZİRVESİ 2-3 ARALIK’TA ADANA’DA YAPILACAK

iş dünyası toplanıyor

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu’nun (TÜR­KON­FED), Çu­ku­ro­va Sa­na­yi ve İş Dün­ya­sı Fe­de­ras­yo­nu (ÇU­KU­RO­VA Sİ­FED) des­te­ği ve Ada­na Sa­na­yi­ci ve İş İn­san­la­rı Der­ne­ği (AD­Sİ­AD) ev sa­hip­li­ğin­de Ada­na’da ger­çek­leş­ti­re­ce­ği zir­ve ha­zır­lık­la­rı sü­rü­yor.  ÇU­KU­RO­VA Sİ­FED Baş­ka­nı Hü­se­yin Kış ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, 23 Ara­lık’ta ger­çek­le­şe­cek 24. Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Zir­ve­si ile il­gi­li Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve Gül­can Kış’a bil­gi­ler ver­di. De­mog­ra­fik ya­pı ve sek­tö­rel ge­liş­me­le­rin hem Mer­sin, hem de Ada­na için çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu ve her 2 ken­tin da­ha iyi nok­ta­la­ra gel­me­me­si için hiç­bir ne­den ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Mer­sin ve Ada­na bir­bi­rin­den fark­lı de­ğer­len­di­ri­le­mez. Bu açı­dan or­tak ha­re­ket edil­me­si ge­re­kir. Çün­kü her 2 şe­hir de po­tan­si­ye­li yük­sek olan ve geç­miş­ten bu ya­na her yö­nüy­le ori­ji­nal şe­hir­le­r” de­di. Ye­rel yö­ne­ti­ci­le­rin or­ta­ya koy­du­ğu ça­lış­ma­la­rın ve ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri pro­je­le­rin önem­li ol­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Gü­nü­müz­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı’nın söy­lem­le­ri ve ça­lış­ma­la­rı, ül­ke­nin de gün­de­mi­ni be­lir­le­mek­te­dir. Kent­le­rin de­ğer ka­zan­ma­sı, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın öne­mi­ni ve de­ğe­ri­ni da­ha an­lam­lı kı­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Mer­sin ve Ada­na’nın coğ­ra­fi özel­lik­le­ri­ne dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, her iki ken­tin de Do­ğu Ak­de­niz ça­na­ğın­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Av­ru­pa’yı As­ya’ya, Kaf­kas­la­rı Or­ta­do­ğu’ya bağ­la­yan mu­az­zam bir coğ­raf­ya­da ya­şı­yo­ruz. Tüm bu po­tan­si­ye­li ha­re­ke­te ge­çir­mek du­ru­mun­da­yı­z” de­di.Mer­sin’de ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler ve ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler ve­ren Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in po­tan­si­ye­lin­de yer alan gü­cü, doğ­ru yer­le­re ka­na­li­ze ede­cek­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Mer­sin’de iş­ler iyi gi­di­yor ve da­ha da iyi gi­de­cek. Mer­sin ha­re­ket­li bir kent. Ben de bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak gö­re­vi­min far­kın­da­yım. Kent ge­ne­lin­de her gün bir et­kin­lik ya­pı­lı­yor ve çe­şit­li prog­ram­la­rı ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. İş dün­ya­sı bağ­la­mın­da da Ada­na ile iş­bir­li­ği ha­lin­de ola­ca­ğız ve top­lu­mun bek­len­ti­le­ri­ni ce­vap ve­re­ce­ği­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.   Ada­na ve Mer­sin’in sa­na­yi ala­nın­da Tür­ki­ye’nin önem­li bir ti­ca­ret ka­pı­sı, ih­ra­cat­ta­ki dı­şa açı­lan yü­zü ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan, Mer­sin’in özel­lik­le ta­rım ve ener­ji­de önem­li bir böl­ge­sel çe­kim mer­ke­zi ol­du­ğu­nu ifa­de eden ÇU­KU­RO­VA Sİ­FED Baş­ka­nı Hü­se­yin Kış, “Çu­ku­ro­va böl­ge­mi­zin tüm kat­man­la­rıy­la ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın gay­ret­le­ri ile çağ­daş ve re­fah dü­ze­yi yük­sek bir ya­pı­ya ka­vu­şa­rak, ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­ru­z” de­di. ÇU­KU­RO­VA Sİ­FED’in ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na Mer­sin ve Ada­na’nın özel­lik­le sa­na­yi ya­tı­rı­mın­da tı­ka­nan Mar­ma­ra Böl­ge­si’nin tek al­ter­na­ti­fi ko­nu­mun­da ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta di­le ge­tir­di­ği­ne işa­ret eden Baş­kan Kış, “Bu te­zi­mi­zi inat­la ve ıs­rar­la sür­dür­mek­te ka­rar­lı­yız. Ya­tı­rım­cı­la­rı Çu­ku­ro­va’ya da­vet edi­yo­ruz. Ada­na ve Mer­sin, ya­tı­rım, is­tih­dam, üre­tim ve ih­ra­cat­ta or­tak ha­re­ket et­me­li­dir. Ada­na Mer­sin’siz, Mer­sin Ada­na’sız dü­şü­nü­le­mez. İki ken­tin yo­lu ay­nı­dır. Do­la­yı­sıy­la iki ken­tin or­tak pay­da­da bir­le­şip, ye­ni ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri yaz­ma­sı­nın vak­ti gel­miş­ti­r” di­ye ko­nuş­tu. 24. Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Zir­ve­si’nin sa­de­ce Çu­ku­ro­va için de­ğil, Tür­ki­ye için de bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan Kış, “Bu kap­sam­da ele alı­na­cak ko­nu­lar ina­nı­yo­ruz ki; Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı ko­ya­cak önem­li do­ne­ler su­na­cak­tır. ÇU­KU­RO­VA Sİ­FED ola­rak, TÜR­KON­FED’in şia­rıy­la, kal­kın­ma­nın Ana­do­lu’dan ve ön­ce­lik­le Çu­ku­ro­va top­rak­la­rın­dan baş­la­ya­ca­ğı­na olan inan­cı­mız­la, iş dün­ya­sı­nın et­kin ve ör­nek ça­lış­ma­la­rı içe­ri­sin­de yer al­mak­tan onur du­yu­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.