KADINLARIN EMEĞİ DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

abdullah - 25 Ekim 2022 Salı

KADINLARIN EMEĞİ DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

KADINLARIN EMEĞİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın üre­ti­ci ka­dın­la­ra des­tek amaç­lı ola­rak aç­tı­ğı stant­lar­dan fay­da­lan ka­dın­lar, emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­ya de­vam edi­yor. Ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da, üre­ti­ci ka­dın­la­rın ve ürün­le­ri­nin ta­nı­tı­mı ko­nu­sun­da ve­ri­len des­tek, Mer­sin­li ka­dın­la­rın ba­şa­rı hi­kâ­ye­le­ri­ni öne çı­ka­rı­yor.25 yıl­dır arı­cı­lık ya­pan 2 ço­cuk an­ne­si İlk­nur Çak­mak da, üre­ti­ci ka­dın stant­la­rın­dan fay­da­la­nan yüz­ler­ce ka­dın­dan sa­de­ce bi­ri­si. Ta­ma­men do­ğal ola­rak üret­ti­ği arı­cı­lık ürün­le­ri­ni tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tır­mak­ta güç­lük çek­ti­ği­ni söy­le­yen Çak­mak, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ği ile bu so­run­dan kur­tul­du­ğu­nu ve ar­tık sek­tö­rün­de ta­nı­nan bir isim ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Be­nim tek ba­şı­ma ula­şa­ma­ya­ca­ğım in­san­la­ra ulaş­ma­mı sağ­la­dı­la­r” Arı­cı­lık ha­ya­tı­nın son 5 yı­lın­da ken­di mar­ka­sı­nı ya­rat­tı­ğı­nı, an­cak son­ra­sın­da bu mar­ka­yı du­yur­mak­ta bü­yük zor­luk­lar ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Çak­mak, “Mar­ka­mı alın­ca, bu­nu ta­nıt­ma­nın der­di­ne düş­tüm. Be­le­di­ye­mi­zin üre­ten ka­dın­la­ra ver­di­ği des­tek­le­ri duy­muş­tum. Ben de baş­vur­dum. AVM’ler de stant­lar açı­lı­yor­du. Be­nim ken­di ba­şı­ma bir AVM’ye gir­mem im­kân­sız­dı. Fa­kat Bü­yük­şe­hir, bi­ze AVM’de stant aça­rak bu im­ka­nı sağ­la­dı ve ula­şa­ma­ya­ca­ğım in­san­la­ra ulaş­tı­m” de­di. Kü­çük üre­ti­ci­le­rin, bi­ri­le­ri­nin des­te­ği ol­ma­dan mev­cut du­rum­la­rı­nı sür­dür­me­si­nin çok zor ol­du­ğu­nu ifa­de eden Çak­mak, ken­di­si­nin bu ko­nu­da be­le­di­ye­den bü­yük des­tek al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sa­de­ce düz­gün üret­mek yet­me­di­ği­ni, ka­li­te­li üre­tim yap­ma­nın da önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Çak­mak, “Bu ko­nu­da ben be­le­di­ye­mi­zin stant­la­rın­dan cid­di fay­da gör­düm. Ka­dın­la­rı­mız iyi ürün, ka­li­te­li ürün üre­tir­ler­se, be­le­di­ye­miz za­ten bi­ze yol açı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Üre­ti­ci ka­dın­la­rın eme­ği­nin şim­di­ye ka­dar gör­mez­den ge­lin­di­ği­ni, an­cak üre­ti­ci ka­dın stant­la­rı ile bu du­ru­mun de­ğiş­ti­ği­ni vur­gu­la­yan İlk­nur Çak­mak, “Ka­dın­la­rı­mız her za­man üre­ti­min için­de var­dı, ama ka­dı­nın adı yok­tu. Ka­dı­nın eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı, de­ğe­ri yok­tu. Be­le­di­ye­mi­zin stant­la­rıy­la be­ra­ber, ka­dın­la­rı­mı­zın emek­le­ri de­ğe­re dö­nü­şü­yor. Ka­dın­la­rın emek­le­ri ge­ri dö­nüş sağ­la­dı­ğı za­man, in­san­la­rın az­mi­ni de ar­tı­rı­yor. İç Ana­do­lu’da bu­nun im­kâ­nı­nı bu­la­mı­yor­su­nuz, ama bu­ra­sı öy­le de­ğil. O yüz­den emek ver­sin­ler, vaz­geç­me­sin­ler, be­le­di­ye­mi­ze baş­vu­rup stant­lar­da yer al­sın­la­r” di­ye ko­nuş­tu.