BÜYÜKŞEHİR’E KÜRESEL ÇAPTA BİR ÖDÜL

abdullah - 25 Ekim 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİR’E KÜRESEL ÇAPTA BİR ÖDÜL

BİR ÖDÜL DAHA GELDİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Bir­leş­miş Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si, Dün­ya Ye­rel ve Böl­ge­sel Li­der­ler Zir­ve­si  7. UCLG Kon­gre­si, 1014 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da Gü­ney Ko­re’nin Da­eje­on ken­tin­de ger­çek­leş­ti. Kon­gre kap­sa­mın­da İn­san Hak­la­rı Ev­ren­sel Be­yan­na­me­si’nin ka­bu­lü­nün 60. yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le; ba­rı­şın te­sis edil­me­si, ça­tış­ma­la­rın ön­len­me­si, ça­tış­ma son­ra­sı ye­ni­den ya­pı­lan­ma ve uz­laş­ma ko­nu­la­rın­da ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ler uy­gu­la­yan ye­rel yö­ne­tim­le­re ve­ri­len kü­re­sel bir ödül olan, 3. UCLG Ba­rış Ödü­lü ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di. Dış İliş­ki­ler ve Pro­je­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te pro­je­len­di­ri­len Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ku­ru­lan ve Ulus­la­ra­ra­sı Göç Ör­gü­tü iş­bir­li­ğiy­le yü­rü­tü­len Sos­yal Uyum Mer­ke­zi pro­je­si ile bu ya­rış­ma­ya baş­vu­ru­da bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, man­si­yon ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. 30’dan faz­la ül­ke­den 55 be­le­di­ye­nin baş­vur­du­ğu UCLG Ba­rış Ödü­lü­ne; Ko­lom­bi­ya, Bre­zil­ya, Mek­si­ka ve Bu­run­di'den şe­hir­ler­le bir­lik­te son 5’e ka­la­rak fi­na­list ol­ma­ya hak ka­za­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ha­ya­ta ge­çir­di­ği Sos­yal Uyum Mer­ke­zi pro­je­siy­le kü­re­sel çap­ta bir ödü­le la­yık gö­rül­dü. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 7. Bir­leş­miş Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler (UCLG) Kon­gre­si’nde, ‘3. UCLG Ba­rış Ödü­lü Ya­rış­ma­sı’ kap­sa­mın­da man­si­yon ödü­lü al­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde ter­cü­man ola­rak gö­rev ya­pan Sos­yo­log Gha­id Nas­sif, Ulus­la­ra­ra­sı Göç Ör­gü­tü iş­bir­li­ği ile ku­ru­lan Sos­yal Uyum Mer­ke­zi’nin te­mel ama­cın­dan bah­se­de­rek, “Mer­ke­zin te­mel ama­cı, Mer­sin’de ya­şa­yan göç­men­le­rin bu­ra­da uyum sağ­la­ma­la­rı açı­sın­dan bir ka­pı oluş­tur­mak. Sos­yal Uyum Mer­ke­zi’nin Mer­sin’de bu­lun­ma­sı, bu­ra­ya ge­len göç­men­le­rin ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma­ya ne­den ol­du. Çün­kü in­san­la­rın ar­tık ne­re­ye gel­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ve bu­ra­da al­dı­ğı hiz­met­ten do­la­yı ne­re­ye git­me­si ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­me­le­ri için yar­dım­cı ol­du­” di­ye be­lirt­ti.