MERSİN’DE ARTIK GENÇLERİN DE BİR FESTİVALİ VAR

abdullah - 25 Ekim 2022 Salı

MERSİN’DE ARTIK GENÇLERİN DE BİR FESTİVALİ VAR

GENÇLER İÇİN FESTİVAL

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, genç­le­rin do­ya­sı­ya eğ­le­ne­bil­me­le­ri için dü­zen­le­di­ği ilk genç­lik fes­ti­va­li olan ‘Mer­sin Genç­lik Fes­ti­va­li’ tüm coş­ku­suy­la baş­la­dı. Fes­ti­va­lin ilk gü­nün­de genç­ler per­for­mans sah­ne­si ve ak­ti­vi­te ala­nın­da do­ya­sı­ya eğ­le­nir­ken, mü­zi­ğe de doy­du. ‘Geç Kal­ma Genç Kal’ slo­ga­nı ile ger­çek­leş­ti­ri­len Mer­sin Genç­lik Fes­ti­va­li ilk gü­nün­de genç­ler­den tam not al­dı. Per­for­mans sah­ne­si ve ak­ti­vi­te alan­la­rı genç­ler­den bü­yük il­gi gör­dü Di­ji­tal oyun ak­ti­vi­te­le­ri, DJ per­for­mans­la­rı ve bir­bi­rin­den gü­zel ak­ti­vi­te­ler fes­ti­va­le renk ka­tar­ken, gün bo­yu sü­ren per­for­mans sah­ne­si ve ak­ti­vi­te alan­la­rın­da ya­pı­lan et­kin­lik­ler genç­ler­den bü­yük il­gi gör­dü.   Tüm gün sü­ren per­for­mans sah­ne­si ve ak­ti­vi­te ala­nın­da; DJ per­for­mans­la­rı, Me­lo­di Kı­zıl­gün/Ani­me­Oyun Tri­vi­a ve Ödül­lü Cosp­lay Show yer al­dı.  Per­for­mans Sah­ne­si ve Ak­ti­vi­te Ala­nı’nda DJ per­for­mans­la­rı yer alır­ken, fes­ti­val­de mü­zik ade­ta hiç sus­ma­dı. Öğ­le sa­at­le­rin­de baş­la­yan Üc­ret­siz De­ne­yim Alan­la­rın­da ve Ye­tiş­kin Eğ­len­ce İs­tas­yon­la­rın­da da Mer­sin­li­ler do­ya­sı­ya eğ­len­ce­nin ta­dı­na var­dı. Me­lo­di Kı­zıl­gün’ün sah­ne­ye Cosp­la­yer­la­rı da­vet et­me­si üze­ri­ne Sah­ne Cosp­lay Show baş­la­dı ve fes­ti­val renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du. Es­ki Dün­ler ve Kent Or­kes­tra­sı’nın ses­len­dir­di­ği bir­bi­rin­den gü­zel şar­kı­lar da, genç­le­ri do­ya­sı­ya eğ­len­dir­di. Ayak Vo­ley­bo­lu Oyu­nu,  Just Dan­ce İs­tas­yo­nu, Ret­ro Oyun­lar İs­tas­yo­nu, Can­lı Lan­gırt Oyu­nu, Dö­ne Dö­ne Bas­ket Oyu­nu, Ba­lon Maç Oyu­nu, PUBG Oyun İs­tas­yo­nu, Cosp­lay İs­tas­yo­nu gi­bi nok­ta­lar da fes­ti­val kap­sa­mın­da yer al­dı.  “Mer­sin’de gü­zel et­kin­lik­le­rin ol­ma­sı­nı is­ti­yor­dum ve hep­si­ni ya­şa­dı­k” To­ros Üni­ver­si­te­si’nde öğ­ren­ci olan Kar­de­len Yıl­dız­han, ba­lon fut­bo­lu de­ne­yi­mi ya­şa­dı ve ta­kı­mı oyu­nu ka­zan­dı. Yıl­dız­han, “ “Ders­le­ri­miz çok yo­ğun ge­çi­yor ve bir şe­kil­de kaç­mak is­ti­yo­ruz. Öğ­ren­ci ol­du­ğu­muz için böy­le şey­le­rin bi­ze üc­ret­siz ol­ma­sı çok çok gü­zel bir şey. Bu­ra­da bü­tün stre­si­miz­den ya da kö­tü dü­şün­ce­le­ri­miz­den bi­raz ol­sa bi­le uzak­la­şa­bi­li­yo­ru­z” de­di. Fen Li­se­si öğ­ren­ci­si Zey­nep Bil­ge Ka­ya, can­lı lan­gırt de­ne­yim­le­di. Ka­ya, “Bu et­kin­lik­le­ri gö­rün­ce çok mut­lu ol­duk. Bir öğ­ren­ci ola­rak Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin im­kân­la­rı­nı kul­lan­mak­tan ga­yet mem­nu­num. Çün­kü genç­le­re sağ­la­dı­ğı ko­lay­lık­lar va­r” söz­le­riy­le de­ğer­len­dir­di. To­ros Üni­ver­si­te­si Ti­yat­ro Top­lu­luk Baş­ka­nı olan Gü­ven Top­rak ise, ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te ba­lon fut­bo­lu­nu de­ne­yim­le­yen­ler­den. Fark­lı bir il­den üni­ver­si­te oku­ma­ya Mer­sin’e gel­di­ği­ni ifa­de eden Top­rak, “İlk baş­ta bi­ze bu et­kin­li­ği ya­zı ola­rak gön­der­dik­le­rin­de, bu ka­dar eğ­len­ce­li ge­çe­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­mü­yor­duk. Yi­ne de ka­tı­la­lım de­dik. Genç­ler için ya­pı­lan et­kin­lik­ler­de her za­man ol­ma­yı is­te­riz. Top­lu­luk ola­rak gel­dik ve bu­ra­nın at­mos­fe­ri çok gü­ze­l” de­di. Eyüp Ay­gar Fen Li­se­si öğ­ren­ci­si Yal­çın Öz­gül, “Ger­çek­ten ar­ka­mız­da böy­le bir be­le­di­ye­nin ol­ma­sı çok gü­zel. Mer­sin’e de bu ya­kı­şır­dı. Şu an­da çok mut­lu­yum, uma­rım da­ha çok yer­de bir ara­ya ge­li­riz ve da­ha çok eğ­le­ni­riz. Çok eğ­len­ce­li, çok ha­ri­ka, çok mü­kem­me­l” di­ye ko­nuş­tu. To­ros Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­rin­den İdil Gün­doğ­du da fes­ti­va­li ka­çır­ma­yan öğ­ren­ci­ler­den. Gün­doğ­du, “Ke­sin­lik­le çok eğ­len­ce­li bir ak­ti­vi­te ve Mer­sin’de ilk de­fa ya­pı­lan bir ak­ti­vi­te ol­du­ğu için genç­ler adı­na söy­lü­yo­rum; ke­sin­lik­le çok faz­la ak­ti­vi­te var ve hep­si bir­bi­rin­den eğ­len­ce­li. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bi­ze sağ­la­dı­ğı ak­ti­vi­te­ler ve des­tek­le­rin, et­kin­lik­ler açı­sın­dan çok gü­zel bir şe­kil­de iler­le­di­ği­ni, ar­tı­la­rı­nın faz­la ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Fes­ti­val­de su­nu­cu­luk ya­pan Me­lo­di Kı­zıl­gün, cosp­lay et­kin­li­ği hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, “Mer­sin Genç­lik Fes­ti­va­li’nin ani­me, cosp­lay  oyun­la­rın­dan so­rum­lu ala­nı­nın su­nu­cu­su ben ola­ca­ğım.  Yıl­lar­dır Mer­sin ta­ra­fın­da çok faz­la ani­ma man­ga ve oyun ta­kip eden in­san­lar var­dı. Bu­ra­ya gel­me­mi­zi, et­kin­lik yap­ma­mı­zı is­ti­yor­lar­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si çok gü­zel bir şey ya­pa­rak bu et­kin­li­ği yap­tı ve bi­zi de da­vet et­ti. Hem biz o kit­ley­le bu­luş­ma im­ka­nı ya­ka­la­dık hem ar­ka­daş­la­rı ta­nı­yıp, mu­hab­bet edip bu ho­bi­ye ka­zan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Mer­sin bu ko­nu­da bir baş­kent olur di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Mer­sin Üni­ver­si­te­si Fan­tas­tik Bi­lim Kur­gu Top­lu­lu­ğu Baş­ka­nı Kür­şat Ço­ban, Mer­sin’de Genç­lik Fes­ti­va­li gi­bi bir fes­ti­va­lin ya­pı­la­ca­ğı­nı hiç dü­şün­me­di­ği­ni ifa­de eder­ken, “Ü­ni­ver­si­te Top­lu­lu­ğu ola­rak bi­ze yer ve­ril­me­si çok gü­zel bir şey. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si hem üni­ver­si­te çev­re­sin­de, hem sa­hil yo­lun­da öğ­ren­ci­le­re çok faz­la im­kan su­nu­yor. Özel­lik­le oto­büs ol­sun, ula­şım ol­sun, bu tarz şey­ler­de... Çok faz­la ge­liş­me var. Mer­sin ye­ni ye­ni üni­ver­si­te şeh­ri ol­ma­ya baş­la­dı di­ye­bi­li­ri­m” de­di. To­ros Üni­ver­si­te­si'nde İç Mi­mar­lık öğ­ren­ci­si Ni­lay Bal­ta­oğ­lu, “Yoz­gat'tan gel­di­ğim için ora­da böy­le şey­ler hiç gör­mü­yo­ruz. O yüz­den bu­ra­da gö­rün­ce, ba­ya­ğı bir çı­ta yük­sel­di ar­tık ben­de. Ya­ni çok ke­yif­li, çok gü­zel. Uma­rım da­ha da faz­la ol­ma­ya de­vam ede­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği öğ­ren­ci­si ve PUBG’de ‘Ma­rul’ is­mi ile 1. olan Fa­tih Sa­met Gür­büz, “Ço­ğu be­le­di­ye­den fark­lı ola­rak, çok et­kin­lik­ler olu­yor ve ho­şu­ma gi­di­yor. Va­hap Baş­kan’a çok te­şek­kür edi­yo­rum. Genç­ler adı­na çok önem­li et­kin­lik­ler­de bu­lu­nu­yor. Mut­lu­yum açık­ça­sı. Mer­sin'de oku­du­ğum için çok mut­lu­yu­m” di­ye ko­nuş­tu.