DALGALAR NEDENİYLE OLUŞAN ZEMİN BOŞLUKLARI DOLDURULDU

abdullah - 25 Ekim 2022 Salı

DALGALAR NEDENİYLE OLUŞAN ZEMİN BOŞLUKLARI DOLDURULDU

ZEMİN BOŞLUKLARI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı sa­hi­li bo­yun­ca bu­lu­nan 4 is­ke­le­de, dal­ga­la­rın aşın­dır­ma­sı ne­de­niy­le olu­şan ze­min boş­luk­la­rı­na tah­ki­mat ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Po­pü­las­yo­nu ol­duk­ça yük­sek olan ve va­tan­daş­la­rın sü­rek­li za­man ge­çir­di­ği Kül­tür Park’ın 4 nok­ta­sın­da dal­ga­lar, ze­mi­ni aşın­dı­ra­rak bü­yük boş­luk­la­ra se­bep ol­du. Va­tan­daş­la­rın ba­lık tut­mak, de­ni­zi iz­le­mek ve fo­toğ­raf çe­kil­mek için kul­lan­dı­ğı 4 is­ke­le­nin al­tın­da, de­niz­den yü­rü­yüş yo­lu­nun ya­rı­sı­na ka­dar ula­şan boş­luk­lar teh­li­ke arz edi­yor­du. Va­tan­daş­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği için teh­li­ke arz eden boş­luk­lar, tah­ki­mat ve güç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ile kı­sa sü­re­de dol­du­rul­du. Ka­ya­lar­la ve be­ton­la dol­du­ru­lan alan, kı­sa sü­re­de ye­ni­den gü­ven­li ha­le ge­ti­ril­di. Ça­lış­ma Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dür­lü­ğü’nün de iz­niy­le ya­pıl­dı. İl­ter: “Teh­li­ke arz eden nok­ta­lar­da güç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı yap­tı­k” Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Park Bah­çe­ler Pro­je Şu­be Mü­dü­rü Pey­zaj Mi­ma­rı Al­pa­gu İl­ter, Kül­tür Park’ta, va­tan­daş­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği için teh­li­ke arz eden 4 is­ke­le­nin al­tın­da ye­ni­le­me ve güç­len­dir­me ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “De­niz­den yü­rü­yüş yo­lu­nun or­ta­sı­na ka­dar olan kı­sım­da, de­ni­zin et­ki­siy­le bo­şa­lan yer­ler var­dı. Bu nok­ta­lar hal­kı­mız ta­ra­fın­dan ba­lık tut­ma ve fo­toğ­raf çe­kim ala­nı ola­rak kul­la­nı­lan ya­pı­lar­dı. Bu­ra­da tah­ki­mat güç­len­dir­me­si ile be­to­nar­me ya­pı­nın güç­len­dir­me­si­ni yap­tık. Bu kap­sam­da kor­ku­luk­lar ve ze­min kap­la­ma­sı da ye­ni­len­di. Tah­ki­ma­tın ka­ya dol­gu­sun­da ta­di­lat­lar ya­pıl­dı ve yü­rü­yüş yo­lu­nun al­tın­da­ki teh­li­ke arz eden nok­ta­lar­da da güç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tı­k” de­di.